ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE prosinec 2014 | 75 Inštalácia zemniacej sústavy Základový zemnič spĺňa základné požia- davky na bezpečnosť, a preto je považova- ný za základný prvok elektrickej inštalácie. POZOR! Zemniacu sústavu smie inštalo- vať len osoba s elektrotechnickou kvalifiká- ciou alebo osoby pracujúce pod dohľadom osoby s elektrotechnickou kvalifikáciou. Vyrovnanie potenciálov / ochranné pospájanie Je vyžadované pri inštalácii nových elek- trických spotrebičov. Aby mohli byť splnené všetky požiadav- ky, musí byť k základovému zemniču pripo- jená hlavná uzemňovacia zbernica (pred- tým hlavná ochranná prípojnice - HOP). Systém ochranného pospájanie podľa ČSN 33 2000-4-41 odstraňuje nebezpečné potenciálovej rozdiely. To znamená, že za- braňuje vzniku nebezpečných dotykových napätí, napr. medzi ochranným vodičom zariadenia nn a kovovými rozvodmi (potru- bia rozvodov vody, plynu a kúrenia). Systém vyrovnania potenciálov tvoria podľa ČSN 332000-4-41 1. systém ochranného pospájanie, (predtým hlavný pospájanie) 2. systém doplnkového ochranného pospá- janie (predtým doplnkové pospájanie). V každej budove musí byť inštalované ochranné pospájanie. Doplnkové ochranné pospájanie musí byť zriadené tam, kde to vyžadujú osobit- né podmienky pre vypnutie elektrických zariadení alebo tam, kde sú stanovené oso- bitné priestory. Pospájanie proti blesku Predstavuje ďalšie rozšírenie opatrenia ochranného pospájania. Pospojovanie proti blesku a ochranné pospájanie sa musí v mieste hlavnej uzem- ňovaciej zbernice prepojiť s zemnením. Pod pojmom pospájanie proti blesku tre- ba rozumieť časť opatrenia vnútornej ochra- ny pred bleskom, ktorá v prípade priameho úderu blesku do budovy alebo do vedenia vstupujúcich do budovy spoľahlivo zabez- pečuje prepojenie všetkých vedení so sys- témom vyrovnania potenciálov. Tým sa za- medzí vzniku nebezpečného iskrenia. Elektrické zariadenia, napájacie a infor- mačno-technická zariadenie, je potrebné chrániť zvlášť dôsledne, pretože nesmie dôjsť k priamemu prepojeniu bleskozvodu a inštalovaných zariadení prostredníctvom zemniacej sústavy a systému vyrovnanie potenciálov. Typy zemničov 1. Základový zemnič Zemnič, ktorý je usporiadaný do uzavreté- ho kruhu a ktorý je uložený v betóne. Jeho prednosťou je veľká dotyková plocha so zemou. Ak zemnič nemá kontakt so zemou, napr. v „plne izolované (čierne) vani“ alebo v tzv.„biele vani„, musí byť inštalovaný ob- vodový (kruhový) zemnič, ktorý prevezme funkciu základového zemniča. 2. Obvodový zemnič Zemnič, ktorý je uložený v zemi a ktorý vytvára uzavretý kruh pozdĺž obvodových múrov budovy. 3. Hĺbkový (tyčový) zemnič Tyčový zemnič, ktorý je zarazený do zeme do väčšej hĺbky. Skladá sa z niekoľkých die- lov väčšinou kruhového prierezu. Obr. 1 Ochranný kryt na pripojovací vodič

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=