ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 74 | prosinec 2014 EuroVolt - špecializovaný internetový veľkoobchod predstavuje DEHN + SÖHNE 3. časť Firma EuroVolt vznikla už v roku 2006. Do dnešného dňa sa vyprofilovala v internetový špecializovaný veľkoobchod s elektroinštalačným materiálom. EuroVolt je slovenská spoločnosť so sídlom v Skalici. Sklady má na hraniciach Českej a Slovenskej republiky, čo umožňuje rýchle dodacie lehoty do oboch krajín. Cieľom firmy je do budúcna celý sortiment rozšíriť a stať sa dodávateľom pre širokú odbornú verejnosť a spolupracovať aj s inými firmami. Uzemnenie prvky a súčasti pre uzemnenie Funkčná uzemňovacia sústava je elemen- tárnym prvkom elektroinštalácie vo všet- kých budovách a novostavbách. Je dôležitým základom pre bezpečnosť a správne fungovanie všetkých inštalácií v objekte, ako napr. pre • Ochranu osôb (dosiahnutie vhodných podmienok pre vypnutie elektrických zariadení a pre ochranné pospájanie), • Systémy napájania elektrickou energiou, • El. informačne technické zariadenia, • Ochranu pred bleskom, • Ochranu pred prepätím, • Opatrenia v rámci dosiahnutia elektro- magnetickej kompatibility, • Uzemnenie antén. Zriaďovanie a prevádzka vyššie uvedených inštalácií sa riadi predpismi a odporúčania- mi na ochranu osôb a zabezpečenie spoľa- hlivej prevádzky elektrického zariadenia. Normatívne požiadavky Pre každú novú stavbu je vyžadovaný zá- kladový uzemňovač (ČSN 33 2000-5-54) a podmienky pre pripojenie zariadenia k distribučnej napájacej sieti (pozri podni- kovej normy a predpisy PNE). Prevedenie základového uzemňovača musí spĺňať ČSN33 2000-5-54 Výberastavba elektrických zariadení - Uzemnenie, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospájanie. Ak je na budove inštalovaná ochrana pred bleskom, je nutné riadiť sa pri jej zria- ďovanie rozšírenými požiadavkami uvede- nými v norme ČSN EN 62305-3 Ochrana pred bleskom - časť 3: Hmotné škody na stav- bách a nebezpečenstvo života. Problematika elektromagnetickej kom- patibility (EMC) sa riadi odporúčaniami normy ČSN EN 62305-4 Ochrana pred bles- kom - časť 4: Elektrické a elektronické systé- my v stavbách. Ak je v budove plánovaná inštalácia rozsiahlych informačno-technických zaria- denia, bude potrebné, aby veľkosť ok siete základových zemničov bola menšia. Navy- še je potrebné do projektu uzemňovacie- ho systému zapracovať požiadavky, napr. na zemný odpor základového uzemňo- vača, ktoré sú obsiahnuté v podkladoch od dodávateľov a prevádzkovateľov infor- mačnej techniky. Ak má byť v objekte inštalovaná rozvod- ňa vn / nn, musia sa dodržať požiadavky normy ČSNEN60204-11 Požiadavkynaelekt- rické zariadenia vn pre napätie nad 1 000 V AC alebo 1 500 V DC a nepresahujúce 36 kV. Z dôvodu možného výskytu vysokých skra- tových prúdov (50 Hz) môžu byť vyžadova- né väčšie prierezy zemničov a ďalšie požia- davky na prevedenie svoriek a spojok.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=