ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 76 | prosinec 2014 4. Náhodný zemnič Kovová súčasť konštrukcie uloženej pria- mo v zemi, alebo v betóne, ktorá pôvodne nebola inštalovaná na účely uzemnenia, ale ktorá bola ako zemnič dodatočne po- užitá (armovanie železobetónových zákla- dov, potrubia a pod.). Materiály pre základové zemniče Ako základový zemnič môžu byť použité: - Drôty (s priemerom min. 10 mm) alebo - Pásky (min. 30 mm x 3,5 mm). Pri uložení do betónu sa použije holá ale- bo pozinkovaná oceľ, pri uložení do zeme sa použije nehrdzavejúca oceľ, materiál 1.4571, označená ako nerez V4A. Vhodný materiál je potrebné zvoliť podľa ČSN EN 50164-2 t ak, aby bolo možné ulože- né vedenie pripojiť k bleskozvodu (LPS). Ak stavebný projekt predpokladá, že v objekte bude umiestnená rozvodňa vn / nn, bude treba použiť pre zemniace vodiče väčší prierez (skratové prúdy 50 Hz). Pripojovacie vodiče / vývody zemnenia Z každej zemniacej sústavy je potrebné vyviesť aspoň jeden pripojovací vodič, ktorý sa pripojí k hlavnej uzemňovacej zbernici. V projekte zemnenia treba počítať s ďal- šími pripojovacími vodičmi / vývody, ktoré sú určené na pripojenie • doplnkového ochranného pospájania, • kovových inštalácií, ako sú napr. výťaho- vé lišty, oceľové stĺpy, základy, • zvody bleskozvodu (vonkajšie i vnútorné), • vývodov obvodových zemničov v „bie- lych“ a„čiernych“ vaniach, • zariadení slúžiacich ako opatrenie EMC, • prístavkov a doplnenie stavby, • káblových trás a prepojovacích kanálov vedúcich k susedným budovám, • doplnkového uzemnenie, napr. hĺbko- vých zemničov. Pripojovacie vodiče / vývody musia byť zá- sadným spôsobom ošetrené proti vplyvom korózie. Vhodnými pripojovacími dielmi sú napr. • drôt s priemerom 10 mm alebo pásik 30 x 3,5 mm z nehrdzavejúcej ocele V4A, materiál 1.4571, • drôt z FeZn s izoláciou PVC s priemerom d = 10/13 mm, • uzemňovacie body. Pri montáži oceľového drôtu s izoláciou je potrebné pracovať veľmi opatrne, aby nedošlo k porušeniu izolácie z dôvodov nízkych teplôt alebo pri tvarovaní alebo zasypávaní výkopov. Pri použití nehrdza- vejúcej ocele (V4A) táto nebezpečenstvo nehrozí. Dĺžka pripojovacích vodičov meraná od bodu prechodu smerom do vnútra budovy alebo smerom vonmusí byť aspoň 1,5 m. Obr. 2 Uzemňovácí bod pred a po betonáži Obr. 3 Použitie svoriek pri spájaní s armatúrou a vodičmi

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=