ElektroPrůmysl.cz, červen 2022

ElektroPrůmysl.cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE červen 2022 | 7 Z pohledu bezpečnosti provozu distribuční sítě se pozitivní vliv PPF projeví zejména v případech, kde je vlivem velké hodnoty rezistivity půdy značně problematické dodržení stanovených limitů odporů zemnících soustav (lomy, doly apod.) uvedených v normách ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a PNE 33 0000-1. Ke snížení rizika úrazu dotykovým či krokovým napětím přispěje využití metody PPF i v případech dočasného provozu soustavy s hodnotou kapacitního proudu překračujícího dovolené meze uvedené v ČSN 33 3070. Přizemněním postižené fáze lze zamezit vážnému poškození poruchou zasažených prvků distribuční soustavy (hlav stožárů, armatur, průchodek apod.), u kterých dochází ke snížení jejich mechanické či izolační pevnosti vlivem tepelných účinků procházejícího poruchového proudu. Způsob přizemnění postižené fáze Podle hodnoty omezující impedance rozlišujeme tři způsoby provedení PPF: 1) přímé přizemnění postižené fáze k zemnící soustavě, kde ZPPF ≈ 0 Ω (PPF 1), 2) přizemnění přes výkonový odporník do hodnoty rezistance RPPF ≤ 16 Ω (PPF 2), 3) přizemnění přes reaktor do hodnoty reaktance XPPF ≤ 16 Ω (PPF 3). Volba vhodného způsobu PPF závisí na charakteristice předmětné distribuční soustavy určené pro instalaci systému PPF, proto je nutné zohlednit kritéria, která jsou uvedena dále. Redukce poruchového proudu Účinnost omezení poruchového proudu systémem PPF je dána poměrem impedance poruchové smyčky k impedanci paralelní cesty PPF. Maximální redukce proudu zemního spojení se tedy dosahuje zpravidla přímým přizemněním postižené fáze (PPF 1). Redukce harmonických složek poruchového proudu Díky moderním automatikám zhášecích tlumivek je základní harmonická složka kapacitního proudu zemního spojení téměř vykompenzována. Zbytkový proud zemního spojení však může obsahovat nezanedbatelné množství nekompenzovaných harmonických složek zejména 3., 5. a 7. harmonické. Tyto lze s využitím PPF omezit. Maximální redukce harmonických složek poruchového proudu se dosahuje přímým přizemněním postižené fáze (PPF 1). Eliminace přenosu části zatížení přes místo poruchy Přizemněním postižené fáze v napájecí transformovně se v některých případech může přenášet část zatížení postiženého vývodu do místa poruchy, což naopak vede ke zvýšení poruchového proudu, a tudíž i k možnosti zvýšení dotykových a krokových napětí v postižené oblasti. K tomuto jevu může dojít pouze v případě přizemnění kovového zemního spojení (u venkovních soustav je pravděpodobnost výskytu malá), které vznikne v blízkosti významně Prvky pro průmyslovou automatizaci Nejkompaktnější řada kamerových senzorů odstupňovaná CENOVĚ DLE POŽADAVKŮ APLIKACE www.amtek.cz CS60

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=