ElektroPrůmysl.cz, leden 2021

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 64 | leden 2021 Jak provést revizi doplňkové ochrany Základními druhy doplňkové ochrany uvedenými v normě ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 jsou proudové chrániče (RCD) a doplňující ochranné pospojování. Účinnost opatření uplatňovaných doplňkovou ochranou se při revizi podle ČSN 33 2000-6 ed. 2 ověřuje prohlídkou a zkouškou. Jestliže je jako doplňková ochrana vyža- dován proudový chránič, účinnost auto- matického odpojení od zdroje proudovým chráničem se musí ověřovat s použitím vhodného zkušebního zařízení odpovída- jícího ČSN EN 61557-6 ed. 2. Jestliže je doplňková ochrana zajišťová- na doplňujícím ochranným pospojováním, musí být účinnost tohoto pospojování zkon- trolována podle normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, článek 415.2.2. Ustanovení normy ČSN 33 2000-6 ed. 2 se zmiňuje prakticky výhradně o proudových chráničích, jako o přístrojích zajišťujících doplňkovou ochranu (k těm se vztahuje i řada ustanovení normy a pro jejich ověřo- vání existují speciální přístroje). Téměř nic však norma neuvádí o ochraně zajišťované doplňujícímochrannýmpospojováním. K té je možno vztáhnout pouze větu: „Účinnost opatření zajišťovaných doplňkovou ochra- nou se ověřuje prohlídkou a zkouškou." Pokud se týká prohlídky. je toto ustanovení ohledně doplňujícího ochranného pospojo- vání jasné a provádí se, tak. že se zkontrolu- je, zda vodiče vyhovují z hlediska svého prů- řezu a také zda vyhovují z hlediska způsobu spojování vodičů. Soubor ČSN 33 2000 poskytuje možnost uplatnit doplňující ochranné pospojování i v případech, kdy není možno dosáhnout automatického odpojení od zdroje v po-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=