ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA červenec 2020 | 83 úrovně interference s významnými průmy- slovými frekvencemi a indikuje jejich úro- veň (16,2/3Hz, 50Hz, 60Hz a 400Hz a DC). Rozsah měření velikosti zemního odporu 0,03 Ω až 200 kΩ s rozlišením 0,001Ω. Pro měření rezistivity půdy ρ KEW 4106 používá Wennerovu 4 vodičovou meto- du měření kdy je střídavý proud přiváděn mezi elektrodu „E“ a „H(C)“ a je zjišťován potenciálový rozdíl mezi napěťovými elek- trodami„ES“ a„S(P)“. Vydělením naměřené- ho napětí „V“ proudem „I“ získáme zemní odpor Rg v Ω. Při vzdálenosti mezi elektro- dami „a“ v metrech získáme pak rezistivitu půdy ρ=2πaR a v jednotkách Ωm. Rezistivitu je možné měřit v rozsahu 0,2 Ωm až 2 000 kΩm a vzdálenost mezi sondami lze nastavit od 1 m do 30 m. Ved- le 4vodičové metody pro měření zemního odporu a rezistivity KEW 4106 umí metodu 3vodičvou pro měření odporu uzemnění se dvěma pomocnými sondami a i metodu 2vodičovou pro měření impedance. Krom zemního odporu a rezistivity pří- stroj měří velikost sériového interferenč- ního napětí do 50 V a jeho frekvenci do 500 Hz. Měřicí napětí je 10V a proud 80mA. Přístroj umí měřit a kompenzovat zbytkové odpory jednotlivých elektrod. Konstrukčně je řešen v provedení IP54 a pro pracovní teploty od -10°C do 50°C. ČSN EN 61010-1 a ČSN EN 61010-2-030 v CAT IV. S bateriemi váží pouhých 900 g. Je vybaven pamětí pro 800 měření. Na- měřená data jsou organizována pro pro- jektu a místa měření a ukládají se krom odporu uzemnění nebo rezistivity i měřicí frekvence, velikost interferenčního napětí datum, čas atd. Přístroj je vybaven infračerveným roz- hraním pro komunikaci s PC a pro zpra- cování naměřených výsledků programem KEW Report. Blue Panther s.r.o. Mezi Vodami 29, 143 00 Praha Tel.: +420 241 762 724 E-mail: info@blue-panther.cz www.blue-panther.cz Video, jak měřit odpor půdy s Kyoritsu KEW 4106 Volba spínacích přístrojů a součástí v rozváděči nn Spínací přístroje a součásti vestavěné do rozváděčů musí odpovídat příslušným normámČSN. Spínací přístroje a součásti musí být vhodné pro konkrétní aplikaci se zřetelem na vnější konstrukci rozváděče, jejich jmenovitá napětí, jmenovité proudy, jmenovitý kmitočet, život- nost, zapínací a vypínací schopnost, zkratovou odolnost atd. Jmenovité izolační napětí a jmenovité impulzní výdržné napětí zařízení instalovaných v obvodumusí být rovné příslušné hodnotě přiřazené tomuto obvodu nebo vyšší než tato hodnota. V některých případechmůže být nutná přepěťová ochrana, např. pro zařízení odpovídající kategorii přepětí II. Spínací přístroje a součásti, jejichž zkratová odolnost a/nebo vypínací schopnost není dostatečná, aby vydržely namáhání, která se pravděpodobně vyskyt- nou na místě instalace, musí být chráněny pomocí ochranných zařízení omezujících proud, například pojistek nebo jističů. Při volbě ochranných zařízení omezujících proud pro vestavěné řídicí přístroje je nutné vzít v úvahu maximální dovolené hodnoty specifikované výrobcem přístroje s patřičným zřetelem na koordinaci. Koordinace spínacích přístrojů a součástí, například koordinace spouštěčů motorů se zařízeními jistícími před zkratem, musí odpovídat příslušným normám.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=