ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 82 | červenec 2020 Ověřování uzemnění v nové situaci Změna podnebí v současnosti má vliv nejen na zemědělství, lesnictví atd., ale vysýchání půdy ovlivňuje rezistivitu půdy, a tím i bezpečnost elektrických systémů. Zvětšuje odpor existujících uzemnění, ale i rozsáhlost nově budovaných zemních soustav a klade tedy vyšší důraz na ověřovaní rezistivity půdy při budování nových soustav ale i na pečlivou kontrolu existujících uzemnění. Jedním ze základních předpokladů pro za- jištění bezpečnosti jakémkoliv obytného nebo průmyslového objektu je připojení elektrické sítě k zemnící soustavě elektric- kém zařízení je zajištění uzemnění formou zemnicí soustavy. Taková soustava je tvo- řená elektrodami či páskovým vedením zanořenými v dostatečné hloubce. Zemní soustava je používána i jako součást zaří- zení ochrany proti účinkům atmosférické elektřiny, tedy bleskosvodu. Existence zemní soustavy, tedy uzemnění, však ne- stačí k zajištění úplné bezpečnosti. Uzem- nění musí mít v každé jeho části normou určený zemní odpor. Velikost tohoto odpo- ru je dána vlastnostmi půdy v danémmístě a velikostí zemnicí soustavy. ‚Proto je třeba před návrhem zemnicí soustavy znát rezi- stivitu půdy v daném místě. Zemní odpor se však v čase může měnit vlivem stárnutí kovových částí soustavy, jejich poškozením i vlivem změny vlastností půdy v daném místě. Pokud není vůbec nebo je nedostatečné uzemnění mohou být ohroženy jak živo- ty lidí, tak i poškozeny elektrické rozvody a další majetek. Pouze pravidelné kontroly tedy mohou zajistit, že uzemnění elektrické instalace či hromosvodu funguje správně. Ve velkých městech a rozsáhlých prů- myslových areálech, poblíž železničních a podobně dochází k průtoku tzv. „blud- ných proudů“ různých frekvencí, které mohou zásadně ovlivnit přesnost měření uzemnění nebo jej dokonce znemožnit. Proto si dovolujeme upozornit na nový přístroj pro měření uzemnění a ověřování rezistivity půdy z produkce japonské firmy Kyoritsu pod označení KEW 4106 . Přistroj, na rozdíl od ostatních přístro- jů své třídy umožňuje nastavit frekvenci měřicího proudu na různé velikosti frek- vence 94 Hz, 105 Hz, 111 Hz a 128 Hz. Lze tedy zvolit nejvhodnější měřicí frekvenci s ohledem na přesnost měření ručně, nebo volbu nechat na přístroje v režimu AUTO, kdy přístroj během měření sám nastaví nejvhodnější frekvenci pro nejlepší signál. KEW 4106 během měření provádí kontrolu Přístroj pro měření uzemnění a ověřování rezistivity půdy KEW 4106

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=