ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA 8 | červenec 2020 Ochrana použitím PELV u strojního zařízení Použití ochrany malým napětím (PELV) má chránit osoby před úrazem elektrickým proudem způsobeným dotykem neživých částí a dotykem živých částí na omezené ploše. Obvody PELV musí splňovat všechny násle- dující podmínky: a) jmenovité napětí nesmí překročit: – AC 25 V (efektivní hodnota) nebo DC 60 V bez zvlnění, když je zařízení používáno obvyklým způsobem na suchých místech a pokud se nepředpokládá velkoplošný dotyk živých částí s lidským tělem; nebo – AC 6 V (efektivní hodnota) nebo DC 15 V bez zvlnění ve všech ostatních případech; Termín„bez zvlnění“ je obvykle definován pro sinusové zvlněné napětí jako zvlnění nepřesahující 10 % (efektivní hodnota). b) jedna strana obvodu nebo jeden bod zdroje elektrického napájení tohoto obvodu musí být spojený s ochranným obvodem; c) živé části obvodů PELV musí být elektricky odděleny od ostatních živých obvodů. Elektrické oddělení nesmí být menší, než je elektrické oddělení požadované mezi primárními a sekundárními stranami bezpeč- nostního ochranného transformátoru; d) vodiče každého obvodu PELV musí být fyzicky odděleny od vodičů kteréhokoliv jiného obvodu. Není-li ten- to požadavek proveditelný, musí platit následující ustanovení. Vodiče různých obvodů mohou být ukládány vedle sebe, mohou být umístěny ve stejném elektroinstalačním kanálu nebo mohou být ve stejném vícežilovém kabelu nebo ve stejném zásuvkovém spojení, za předpokladu, že to nezhorší správnou funkci přísluš- ných obvodů, a: – pokud tyto obvody pracují při různých napětích, jsou vodiče odděleny vhodnými přepážkami nebo; – jsou vodiče izolovány na nejvyšší napětí, kterému může být vystaven kterýkoliv z vodičů, například sdružené napětí u neuzemněných soustav a napětí proti zemi u uzemněných soustav. e) vidlice a zásuvky pro obvod PELV musí odpovídat následujícím požadavkům: – vidlice nesmí být možné zasunout do zásuvek jiných napěťových soustav; – zásuvky nesmí přijmout vidlice jiných napěťových soustav. Zdrojem pro PELV musí být jeden z násle- dujících zdrojů: – bezpečnostní ochranný transformátor odpovídající ČSN EN IEC 61558-1 ed. 3 a ČSN EN 61558-2-6 ed. 2; – zdroj proudu zajišťující stupeň bezpečnosti ekvivalentní stupni bezpečnosti bezpečnostního ochranného transformátoru; – elektrochemický zdroj (například baterie) nebo jiný zdroj nezávislý na obvodu s vyšším napětím (například generátor se vznětovým motorem); – elektronický napájecí zdroj odpovídající příslušným normám specifikujícím opatření, která je třeba učinit, aby se zajistilo, že ani v případě vnitřního zkratu na výstupních svorkách nemůže napětí překročit hodnoty stanovené v bodě a).

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=