ElektroPrůmysl.cz, červenec 2020

ElektroPrůmysl.cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA červenec 2020 | 19 spojování těchto potrubí pomocí hlavní uzemňovací přípojnice, aby se vyhovělo ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. Tam, kde se uplatňuje katodická ochra- na a kde neživá část jednotlivého elektric- kého zařízení napájená ze sítě TT je přímo spojena s potrubím, může kovové potrubí pro hořlavé kapaliny nebo plyny sloužit vý- hradně jako zemnič pro toto určité zařízení. Zemnič nesmí být přímoponořený v prou- dící vodě, řece, rybníku, jezeře a podobně. Jestliže je zemnič složený z částí, které musí být vzájemně spojeny, musí být spo- jení provedeno exotermickým svařením, tlakovými konektory, svorkami nebo jinými vhodnými mechanickými spojkami. Spoje- ní provedené pouze ovinutím ocelového drátu, není pro ochranné účely přípustné. Uzemňovací přívody Aby bylo možné spojit navzájem jednotlivé zemniče, a ty spojit také s hlavní uzemňo- vací svorkou nebo přípojnicí a potom též s dalšími částmi, které je třeba uzemnit, vy- vádějí se ze zemničů uzemňovací přívody. Jejich průřezy nesmí být menší než 6 mm 2 pro měď nebo 50 mm 2 pro ocel. Kde je holý uzemňovací přívod uložen v půdě, musí být jeho rozměry a charakte- ristiky také v souladu s tab. 2. Kde se nepředpokládá, že by do zemniče protékal příliš velký proud (např. v sítích TN nebo IT), může být uzemňovací přívod di- menzován. Hliníkové vodiče se jako uzem- ňovací přívody nesmějí používat. Pokud je systém ochrany před bleskem spojen se zemničem, měl by mít uzemňovací přívod průřez alespoň 16 mm 2 pro měď (Cu) nebo 50 mm 2 pro železo (Fe). Spojení uzemňovacího přívodu se zem- ničem musí být provedeno důkladně a po elektrické stránce uspokojivým způsobem. Spojení musí být provedeno exotermickým svařením, tlakovými spoji, svorkami nebo ji- nými mechanickými spoji. Mechanické spoje musí být instalovány v souladu s pokyny vý- robce. Pokud je použito svorek, tak ty nesmí poškodit ani zemnič ani uzemňovací přívod. Připojovací zařízení nebo přípravky, kte- ré závisí výhradně na pájení, se nesmějí po- užívat samostatně, pokud spolehlivě neza- jišťují odpovídající mechanickou odolnost. Hlavní uzemňovací svorka V každé elektrické instalaci, ve které je pou- žito ochranné pospojování, musí být hlavní ochranná svorka a musí k ní být připojeny: • vodiče ochranného pospojování; • uzemňovací přívody; • ochranné vodiče; • uzemňovací přívody pracovního uzemnění, pokud to přichází v úvahu. Není nutné spojovat každý jednotlivý ochranný vodič přímo s hlavní ochrannou svorkou nebo přípojnicí, pokud jsou s touto svorkou nebo přípojnicí spojeny prostřed- nictvím jiných ochranných vodičů. Hlavní uzemňovací svorku nebo přípojnici budovy je možno zpravidla použít i pro účely pra- covního uzemnění. Ta se potom považuje za připojovací bod k uzemňovací soustavě i pro účely informační technologie. Tam, kde je více než jedna uzemňovací svorka, musí být uzemňovací svorky propojeny. Každý vodič spojený s hlavní uzemňovací svorkou nebo přípojnicí musí být možno sa- mostatně odpojit. Toto spojení musí být spo- lehlivé a rozpojitelné pouze pomocí nástroje.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=