ElektroPrůmysl.cz, září 2019

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM 232 | září 2019 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Neživá část nepřipojená k ochrannému vodiči Mám na Vás jeden dotaz. Na jednom pa- nelovém domě proběhla výměna svítidel na schodišti. Nově osazená svítidla jsou připojena na stávající rozvody. Svítidla ne- mají připojený ochranný vodič na kostru svítidla. V závadách o revizi bylo uvedeno, že svítidla je třeba nulovat dle ČSN 34 1010. Otázka: Jestliže byla svítidla namontována v roce cca 2000, tak se na ně vztahovala ČSN 33 2000-5-54 článek 543.3.5.N1 a po- kud budou montována v současné době, tak se na ně bude vztahovat platná ČSN 33 2000-5-54 ed. 3. Jenomže v této nové normě už není daný článek 543.3.5.N1. Co musí tedy být uvedeno v závadách o revizi? Odpověď: Máte pravdu, že v roce 2000 (přesněji od 1. 2. 1996 do 1. 6. 2009) pla- tila ČSN 33 2000-5-54:1996 a v ní článek 543.3.5.N1 uvádějící, že ochranný vodič se musí připojovat na neživé části (kost- ry) elektrických předmětů a kovové části zařízení, které při poruše mohou být pod napětím. Tento požadavek je v současné době uveden v ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 v čl. 411.3.1.1 v rámci kapitoly 411 Ochran- né opatření: automatické odpojení od zdroje . V článku 411.3.1.1 této normy je uvedeno, že neživé části musí být spojeny s ochranným vodičem a toto spojení musí splňovat přesně stanovené podmínky od- povídající způsobu uzemnění sítě, jak je určeno v 411.4 až 411.6 (rozumí se ČSN 33 2000-4-41 ed. 3) . Z Vašeho dotazu vyplý- vá, že u svítidel na schodišti je aplikována ochrana automatickým odpojením od zdroje (dříve nulováním nebo zemněním), a proto při nesplněném požadavku na při- pojení ochranného vodiče je v závadách třeba uvést nesplnění požadavku článku 411.3.1.1 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Lokální distribuční soustava Jsou prosím nějaká kritéria (kW, kWh, způ- sob připojení …nebo jiná), podle kterých se stanoví, že jde o lokální distribuční soustavu se zpracovanými pravidly o provozování lo- kální distribuční soustavy atd.? Jedná se mi o menší obchodní centrum, připojené z hla- diny nn. Investor (pronajímatel) bude měřit spotřebu jednotlivým nájemcům a nějakým způsobem účtovat. Děkuji. Odpověď: Pravidla provozování distribuč- ních soustav (viz například ČEZ Distribuce) uvádějí definice elektrizačních soustav, a to přenosové a distribuční. O lokální dis- tribuční soustavě se hned v úvodu uvádí, že se jedná o distribuční soustavu, která není přímo připojena k přenosové sou- stavě. Dále se v tomto úvodu uvádí, že na částech vyjmutých z vymezeného území provozovatele velké regionální DS mohou působit provozovatelé lokálních DS s vlast- ním vymezenýmúzemím. Nezjistili jsme, že by lokální distribuční soustava byla vyme- zena svým výkonem, i když např. E-ON Dis- tribuce požaduje vyplnění formuláře uvá- dějícího Změnu rezervovaného příkonu nebo výkonu lokální distribuční soustavy. Můžeme tedy předpokládat, že Vámi uvedené obchodní centrum, pokud ne- bude připojené k některé distribuční sou- stavě, bude lokální distribuční soustavou. Ovšem i na provozování takové lokální distribuční soustavy se vztahují místně příslušná Pravidla provozování distribuční soustavy . Takže Vám doporučujeme, abys- te se se svou žádostí o provozování Vámi

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=