ElektroPrůmysl.cz, únor 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 78 | únor 2019 Hromosvody a uzemňování prakticky - 1. díl Návrh řešení vnější ochrany (hromosvodu) Ing. Lubor Horák, Ing. Jan Hlavatý Lektoři LPE s.r.o. Výpis základních právních předpisů • Zákon č. 22/1997 Sb. – Zákon o technic- kých požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění poz- dějších předpisů • Zákon č. 183/2006 Sb. – Zákon o územ- ním plánování a stavebním řádu (staveb- ní zákon), ve znění pozdějších předpisů • Vyhláška č. 499/2006 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb, ve znění pozděj- ších předpisů • Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. – o tech- nických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů • Vyhláška č. 268/2009 Sb. – Vyhláška o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů • Vyhláška č. 73/2010 Sb. – Vyhláška o sta- novení vyhrazených elektrických tech- nických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) • Nařízení 10/2016 MHMP – kterým se sta- novují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze Výpis základních norem a předpisů • ČSN 33 2000-1 ed. 2 – Elektrické insta- lace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakte- ristik, definice (květen 2009) • ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 – Elektrické in- stalace nízkého napětí - Část 4-443 Bez- pečnost - Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím (listopad 2016) • ČSN 33 2000-4-444 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444 Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromag- netickým rušením (duben 2011) • ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 – Elektrické in- stalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobec- né předpisy (duben 2010) • ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 – Elektrické in- stalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojová- ní, spínání a řízení, Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení (listopad 2016) Seriál článků zaměřených na hromosvody a uzemnění se bude zabývat kompletní problematikou praktického řešení vnější ochrany před bleskemod základní legislativy, přes základní kritéria a projektování až po samotnou montáž, revize a uvedení do provozu.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=