ElektroPrůmysl.cz, únor 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE únor 2019 | 79 • ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 – Elektrické insta- lace nízkého napětí - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy (říjen 2016) • ČSN 35 7606 – Systémy ochrany před bleskem - Značky • ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost sta- veb - Společná ustanovení • ČSNEN62305-1 ed. 2 –Ochrana předbles- kem - Část 1: Obecné principy (září 2011) • ČSN EN 62305-2 ed. 2 – Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika (únor 2013) • ČSN EN 62305-3 ed. 2 – Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stav- bách a nebezpečí života (leden 2012) • ČSN EN 62305-3 ed. 2 ZMĚNA Z1 – Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života (červenec 2013) • ČSN EN 62305-4 ed. 2 – Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronic- ké systémy ve stavbách (září 2011) • ČSN CLC/TS 50539-12 – Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 12: Zásady výběru a použití - SPD připojená do fotovoltaických insta- lací (květen 2013) Termíny a definice, zkratky Jímací soustava (air-termination system) – Část vnějšího LPS, která používá kovové prvky, jako jsou tyče, mřížová soustava nebo zavěšená lana, které jsou určeny k zachycení blesku. Soustava svodů (down-conductor system) – Část vnějšího LPS určená ke svedení bles- kového proudu do země. Uzemňovací soustava (air-termination system) – Část vnějšího LPS určená ke sve- dení a rozptýlení bleskového proudu do země. s – Dostatečná vzdálenost (separation distance) – Vzdálenost mezi dvěma část- mi, kde nemůže vzniknout nebezpečné jiskření. Dále v textu též pojem Bezpečná vzdálenost„s“. Vnější vodivé části (external conductive parts) – Rozsáhlé kovové části vstupující do chráněné stavby nebo z ní vystupující, jako jsou potrubí, kovové díly kabelů, kovo- vá vedení atd., které mohou přenášet část bleskového proudu. EB – Ekvipotencionální pospojování proti blesku, Vyrovnání potenciálů při působení blesku (lightning equipotential bonding) – Připojení oddělených kovových prvků k LPS přímým vodivým spojením nebo přepěťová ochranná opatření pro sní- žení rozdílů potenciálů způsobených bles- kovým proudem. Nebezpečné jiskření (dangerous sparking) – Elektrický výboj způsobený bleskem, který způsobí hmotné škody na chráněné stavbě. SPD – Přepěťové ochranné zařízení (surge protective device) – Zařízení určené k omezení přechodných přepětí a ke sve- dení impulzních proudů; obsahuje alespoň jeden nelineární prvek. Co je potřeba řešit v DÚR? Zákon č. 183/2006 Sb. §90 - Územní rozhodnutí Posuzování záměru žadatele (1) V územním řízení stavební úřad po- suzuje, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky a) tohoto zákona a jeho prováděcích práv- ních předpisů, zejména s obecnými po- žadavky na využívání území, b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, c) zvláštních právních předpisů a se závaz- nými stanovisky, popřípadě s rozhodnu- tími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. Poznámka: V územním řízení se řeší zejmé- na poměry v území, nikoli technické řešení samotné stavby. Je tedy nadbytečné nějak podrobněji řešit technické provedení ochra- ny před bleskem.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=