ElektroPrůmysl.cz, říjen 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE, ROZVÁDĚČE, DATOVÁ CENTRA říjen 2019 | 47 být upevněny kabely se zřetelem na proud obvodu. Směr (směry) vnějších vodičů Požaduje se, aby výrobce uspořádal otvo- ry pro kabelové vývodky, krycí panely atd. tak, aby po správné instalaci kabelů bylo dosaženo stanoveného stupně ochrany. Pokud uživatel požaduje, aby vnější vodiče vstupovaly do rozváděče z jednoho nebo více určitých směrů (například shora, ze- spodu, zezadu, zepředu nebo z bočních stran rozváděče), uživatel má specifikovat tyto požadavky včetně toho, které poža- davky platí pro které obvody. Materiál vnějších vodičů Výrobce uvede v dokumentaci výrobku, zda jsou svorky vhodné pro připojení mě- děných nebo hliníkových vodičů, nebo obou druhů vodičů. Svorky musí být tako- vé, aby vnější vodiče mohly být připojeny prostředky (šrouby, konektory atd.), které zajišťují zachování potřebného styčného tlaku odpovídajícího jmenovitému proudu a zkratové odolnosti obvodu. Uživatel má specifikovat svoje požadav- ky na typ vodičů pro každý obvod rozvádě- če, a to zda je to: • měď; • hliník; nebo • jakýkoliv jiný materiál. Není-li k dispozici žádná specifikace uživate- le a nestanoví-li výrobce jinak, je do svorek možné upevnit pouze měděné vodiče. Mají-li být ukončeny hliníkové vodiče, má uživatel specifikovat typ, velikost a způsob ukončení vodičů, nebo to má být dohodnuto mezi výrobcem a uživatelem. Vnější fázový vodič, průřezy a ukončení Požaduje se, aby výrobce navrhl rozváděč tak, aby prostor, který je k dispozici pro zapojení, umožňoval správné propojení vnějších vodičů specifikovaného materiálu a velikosti, a v případě vícežilových kabelů rozložení žil. Uživatel má specifikovat prů- řez a jakékoliv zvláštní požadavky na ukon- čení pro fázové vodiče každého vnějšího obvodu. Není-li k dispozici žádná specifikace uži- vatele, do svorek bude možné upevnit vo- diče od nejmenšího do největšího průřezu odpovídajícího příslušnému jmenovitému proudu. Průřezy a ukončení vnějších vodičů PE, N, PEN Svorky pro vnější ochranné vodiče (PE, PEN) a kovové opláštění spojovacích kabe- lů (ocelová elektroinstalační trubka, olově- ný plášť atd.) budou, kde je to požadováno, holé, a není-li stanoveno jinak, vhodné pro připojení měděných vodičů. Samostatná

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=