ElektroPrůmysl.cz, duben 2019

Elektro Průmysl .cz ENERGETIKA, TRANSFORMÁTORY, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE duben 2019 | 7 tím snížit životnost aktiv v elektrické síti, součásti, jako jsou například proudové chrániče (RCD), se mohou zahřívat a za- čít „hvízdat“ a (pokud jsou dostatečně silné) mohou ovlivnit napětí v elektrické síti (za což nese odpovědnost distributor elektrické energie, dále jen DSO). Pásmo A dle ČSN EN 50065-1 ed. 2 musí být vy- hrazeno pro účely komunikace DSO v sí- tích nízkého napětí a při kmitočtech od 3 kHz do 148,5 kHz. • Zapínací proud: Některá elektrická vozid- la jsou známá tím, že na začátku procesu nabíjení odebírají po dobu několika mi- lisekund velká množství proudu. Pokud zapínací proud překročí kapacitu přípoj- ky DSO, nese výrobce odpovědnost za jakékoliv problémy, které by to mohlo způsobit. Pokud to způsobí problémy s napětím, může DSO požadovat k jejich vyřešení soft startér. Elektrická síť (napětí, odpovědnost má DSO) • Pomalé změny napětí: Tolerance napětí mohou kolísat v rozmezí +/- 10 % (207– 253 V). Měří se podle desetiminutových průměrných hodnot za týden. V závislos- ti na úrovni impedance v elektrické síti (čím nižší, tím lepší) může vysoký proud snížit napětí. V obytných oblastech se to obecně stává na jedné fázi elektrické sítě, dochází k tzv. nerovnováze nebo asymetrii fáze. Může to být způsobeno nebo zvýšeno nabíjením více elektric- kých vozidel na určité jedné fázi elek- trické sítě (většina z běžných stávajících elektrických vozidel má obvykle pouze jednofázové provedení). • Rychlé změny napětí: Požadavek na proud nesmí mít za následek pokles na- pětí o více než 3 % jmenovitého napětí na elektrické síti nízkého napětí a střed- ního napětí. • Harmonické zkreslení napětí: Když jsou harmonické kmity proudu dostatečně vysoké a/nebo když je impedance v elek- trické síti dostatečně vysoká, mohou mít harmonické kmity v proudu znatelný účinek na napětí v elektrické síti. Harmo- nické kmity v napětí mohou vést k tomu, že (spotřební) elektronika se bude chovat podivně nebo se dokonce porouchá. Elektrická síť (kmitočet, odpovědnost má operátor přenosové soustavy, dále jen TSO) • Stabilita kmitočtu: TSO nesou odpo- vědnost za vyvážení nabídky elektrické energie s poptávkou minutu za minu- tou. Vysoká poptávka po souběžném nabíjení elektrických vozidel by mohla vyžadovat rychlý lineární růst výkonu generátorů, které mohou překročit sou- časné kapacity elektrické sítě. Dopady ultrarychlého nabíjení na kvalitu elektrické energie Ultrarychlé nabíjení znamená nabíjení rychlostmi s výkonem 350 kW a vyšším. Ultrarychlé nabíjení je určeno pro rychlé nabíjení elektrických vozidel, včetně elek- tromobilů, nákladních elektromobilů a elektrobusů. V případě autobusů se nejex- trémnější rychlosti nabíjení předpokládají při příležitostném nabíjení, kdy se rychle zvýší energie v autobuse na autobusové zastávce. Vzhledem k náhlému a vysokému požadavku na energii bude mít ultrarychlé

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=