ElektroPrůmysl.cz, červen 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE červen 2019 | 5 Decentralizovaný systém Již z uvedeného titulku vyplývá, že systém ke své činnosti nepotřebuje a také nemá žád- nou centrální řídicí jednotku, což z něj činí stavebnicový systém s použitím vždy jen po- třebných prvků pro splnění požadovaných úkolů. Při poruše jednoho z prvků systému nefungují pouze ty činnosti, které jsou svázá- ny právě s tímto prvkem. V menších instala- cích vybavených méně náročnými funkcemi se tento systém, z hlediska pořizovací ceny, jeví poněkud nákladnějším. Ovšem, při poz- dějším doplňování o nové, předtím nepouží- vané funkce, může vyniknout přednost, jíž je právě možnost kdykoli snadno, bez zbyteč- ných přídavných nákladů, doplňovat jakékoli další prvky kompatibilní s tímto systémem. Přenosové médium a nežádoucí přístupy Nejspolehlivější přenos dat mezi jednotli- vými prvky (účastníky) systémové instalace je po metalickém vedení, kde je spolehli- vost správného přenosu prakticky 100 %. Zatímco při bezdrátové komunikaci může občas dojít k chybám v přenosu dat. Dalším kritériem je možnost napadení instalace nežádoucí osobou (hackerem). Metalická vedení lze umístit takovým způ- sobem, aby bylo buďto zcela znemožněno anebo ve speciálních případech, kdy účast- níci na sběrnici jsou ve veřejně přístupných místech, výrazně omezit jejich možné pů- sobení a plně zabránit průniku do ostat- ních částí instalace. Bezdrátový přenos je výhodný přede- vším v případech potřeby rozšíření již hoto- vé instalace o další funkce. Zde se však jed- ná obvykle o zcela nechráněný přenos dat – hacker tu může mít plné pole působnosti. Proto např. v systémových instalacích KNX se v těchto případech využívá kódovaného přenosu zpráv, který je v souladu s meziná- rodními ISO normami a skutečně znemož- ňuje nežádoucí přístupy. Často používané jsou také vzdálené pří- stupy prostřednictvím internetu. Zde je možné ochránit komunikaci využitím VPN připojení anebo opět kódovanými přenosy. Napájení účastníků v bezdrátových částech systémových instalací Pokud se jedná o akční členy, k nimž v kaž- dém případě musí existovat i silové přívo- dy (příklad pro bezdrátově řízené žaluziové pohony je na obr. 1), napájení řídicí a ko- munikační části tohoto účastníka je odvo- zeno od tohoto silového napájení. Ovládací a podobné prvky však musí být vybaveny vlastními zdroji. Tlačítkové ovla- dače bezdrátového systému EnOcean lze vybavit vestavěnými miniaturními piezo- elektrickými nebo elektromagnetickými generátory – při stisku krátkodobě genero- vaný napěťový puls postačí k vybuzení RF vysílače a odeslání krátké adresné zprávy s významem ZAP nebo VYP. Ovšem nevý- hodou těchto bezbateriových přístrojů je nemožnost obousměrné komunikace – Obr. 1 Napájení řídicí a komunikační části RF žaluziového pohonu je ze sítě nn

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=