ElektroPrůmysl.cz, červen 2019

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 4 | červen 2019 Rozhoduji se, jaký systém instalace mám použít Je použití co nejlevnějších systémů chytrých instalací skutečně výhodnější? Přináší uživatelům dostatečné úspory pořizovacích nákladů? Jak je to s provozními náklady? A jsou skutečně levnější? Ing. Josef Kunc Pro získání objektivního názoru je důležité podrobné posouzení předností i nedostat- ků jednotlivých systémů. Potencionální uživatel si následně může vytvořit vlastní názor. K tomu je ovšem nutné předem se podrobněji seznámit s dosažitelnými pa- rametry příslušného systému, včetně jeho schopnosti splnit všechny požadavky na úroveň komfortu, na rentabilitu provozu, na úroveň variability instalace, na mož- nosti dodatečných změn nebo doplňování novými funkcemi, v porovnání s náklady na jeho pořízení. Pokusme se naznačit ale- spoň některé otázky a následně i možné odpovědi, z nichž by mělo vyplynout, jaký typ systémové instalace použít. Jaké otázky by si měl klást zájemce o zhotovení systémové instalace? Systém pracuje s centrální řídicí jednotkou anebo je decentralizovaný, tedy s přístroji vybavenými aplikačními programy týka- jícími se pouze jejich činností? Probíhá komunikace mezi účastníky instalace po metalickém vedení (po sběrnici) anebo je bezdrátová? Jsou nezbytné baterie pro správnou činnost bezdrátových prvků a jak často je nutné je měnit, resp. jak dlouho vydrží ve spolehlivém provozu? Je systém produktem jen jednoho výrobce, nebo vzájemně kompatibilní přístroje má ve svém sortimentu vyšší počet výrobců, což představuje možnost náhrady při ne- dostupnosti původních přístrojů spoleh- livě pracujícími prvky od jiných výrobců? Bude systém plně provozuschopný i po dlouhé řadě let? Je možné kdykoli zajistit rozšiřování systému o nové funkce? Jak je to se vzdálenými přístupy a se zabezpeče- ním před zásahy nepovolanými osobami? Je instalace svým vybavením schopna zajistit činnost prakticky jakéhokoli typu funkce? Jaká je životnost a poruchovost chytré instalace? Jaká je dostupnost servi- su dané instalace? Co se stane při výpadku síťového napájení? Jaká je vlastní spotřeba systémové instalace? Jaká je záruka na sys- témovou instalaci? Systém s centrální řídicí jednotkou Výhodou může být na první pohled se je- vící nižší cena. V rozsáhlejších instalacích je nutné využití i několika centrálních jed- notek. Každý z těchto systémů je obvykle produktem vždy jen jednoho výrobce. Při výpadku centrální jednotky nefunguje celá instalace. Přístroje umístěné mimo rozváděč s centrální jednotkou, což se týká ponejvíce ovládacích prvků, je nutné při- pojovat hvězdicovitě, což znamená zvýšení nepřehlednosti instalace. Tomuto problé- mu se ovšem v některých centralizovaných systémech lze vyhnout tím, že v rozvadě- či je i rozhraní na jiný, decentralizovaný systém, na jejíž sběrnici jednoduše, vždy nejkratší cestou, jsou připojeny tyto vněj- ší prvky. Zde se pak již jedná o kombinaci dvou různých systémových instalací, což může představovat velmi zajímavý kom- promis při volbě systému.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=