ElektroPrůmysl.cz, červenec 2018

Elektro Průmysl .cz SOFTWARE 92 | červenec 2018 Vytváříme dobré aplikace – vykreslovače grafiky v programovém prostředí Control Web Vykreslovače grafiky nám umožňují vybrat si, jaké grafické programové rozhraní operačního systému bude použito pro zobrazování virtuálních přístrojů. Roman Cagaš, Moravské přístroje a.s. Je nutno uznat, že kdo nechce, nemusí se touto problematikou příliš zabývat. Pouze si poskládá vybrané komponenty do po- doby své aplikace a má práci hotovou. Se znalostí věci ale můžeme dokázat vice. V ideálním světě bychom se o metody vykreslování grafiky nemuseli vůbec zají- mat. Počítač a operační systém by poskyto- valy rychlou 2D i 3D grafiku, k tomu i kvalit- ní a vždy ostrá písma a vše by samozřejmě bylo možno plynule zvětšovat a zmenšo- vat. Kvalita, hladkost a současně ostrost by byly vždy maximální bez ohledu na fyzické rozlišení obrazovky. A že by se vše vždy bleskurychle překreslovalo bez jakéhokoliv mihotání, blikání a jiných rušivých efektů se rozumí samo sebou. V prostředí systému Control Web se nám podařilo tohoto ideálu dosáhnout, nebo alespoň jsme se k němu velice přiblížili. Nejdříve si ale odpovězme na několik otázek. Co jsou to vykreslovače grafiky? Jaký mám zvolit vykreslovač v panelu své aplikace? Jak bude vykreslování grafiky rychlé a jaký na to budu potře- bovat počítač? Vykreslovače grafiky jsou programové kom- ponenty, které pro aplikace zajištují veškeré služby spojené s vykreslováním grafiky. Vir- tuální přístroje v aplikaci pak tyto služby po- užívají zcela nezávisle na konkrétním typu vykreslovače. Lze volit mezi několika grafickými vy- kreslovači. Již samotná tato možnost volby může být pro někoho mírně matoucí a vede k několika dalším otázkám. Správný výběr vykreslovače podstatně ovlivňuje vlastnosti vyvíjené aplikace. Pokusme se proto proble- matiku vykreslování grafiky blíže popsat. Pro virtuální přístroje v aplikacích sys- tému Control Web můžeme pro parametr graphics_mode zvolit jednu z následují- cích možností: inherited - programová komponenta pře- bírá vykreslovač od svého vlastníka ve vizu- ální struktuře. gdi_plus - grafické rozhraní řešené pro- střednictvím C++ tříd využívající již souřad- nice v plovoucí řádové čárce gdi_off_screen - pomocí rozhraní GDI je kresleno do paměti a poté je hotový obrá- zek přenesen do obrazovkové paměti Obr. 1 Volba typu vykreslovače v inspektoru virtuálního přístroje

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=