ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 78 | říjen 2017 Izolační odpor elektrické instalace Izolační odpor se musí měřit mezi živými vodiči navzájem, a živými vodiči a ochranným vodičem spojeným se zemničem. Kde je to vhodné, je dovoleno živé vodiče spolu navzájem spojit. V praxi může být nutné provádět toto měření během mon- táže instalace před připojením vybavení. Tam, kde obvod obsahuje zařízení, které je náchylné k tomu, aby ovlivňovalo vý- sledky nebo aby bylo měřením poškozeno, musí být provedeno pouze měření mezi spolu vzájemně spojenými živými vodiči a zemí. Izolační odpor měřený zkušebním na- pětím uvedeným v tabulce 1 se považuje za vyhovující, jestliže bude hlavní rozváděč a každý distribuční obvod zkoušen zvlášť, se všemi svými koncovými obvody připo- jenými, ale s odpojenými spotřebiči, bude vykazovat izolační odpor, který není nižší než příslušná hodnota uvedená v tabulce 1. Tabulka 1 musí být použita také pro ově- ření izolačního odporu mezi neuzemněný- mi ochrannými vodiči a zemí. Obvody FELV musí být zkoušeny při stej- ném zkušebním napětí, které je použito na vstupní (primární) stranu zdroje. Jestliže je pravděpodobné, že výsledky měření mohou být ovlivněny přepěťový- mi ochranami (SPD) nebo jinými přístroji, nebo jestliže takové přístroje mohou být měřením poškozeny, musí se tyto přístroje před měřením izolačního odporu odpojit. Pokud však odpojení těchto přístrojů není prakticky proveditelné (např. v přípa- dě pevných zásuvek obsahujících přepě- ťové ochrany), je možno zkušební napětí pro takové obvody snížit na DC 250 V, ale izolační odpor musí vykazovat hodnotu nejméně 1 MΩ. Aby se měření usnadnilo, musí se nulový vodič odpojit od hlavní uzemňovací svorky (MET). V sítích TN-C by se měření mělo pro- vádět mezi živými vodiči a vodičem PEN. Hodnoty izolačního odporu jsou obvyk- le mnohem vyšší než ty, které předepisuje tabulka 1. Jestliže naměřené hodnoty vy- kazují zřejmé rozdíly mezi obvody, je třeba to přezkoumat, aby se zjistily příčiny. Jmenovité napětí obvodu (V) Zkušební stejnosměrné napětí (V) Minimální izolační odpor (MΩ) SELV a PELV 250 0,5 do 500 V včetně, včetně FELV 500 1,0 nad 500 V 1 000 1,0 Tab. 1 Minimální hodnoty izolačního odporu

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=