ElektroPrůmysl.cz, říjen 2017

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 74 | říjen 2017 Vyhodnocení výsledků revizí a kontrol elektrického spotřebiče Kontroly Provozovatel elektrického spotřebiče pro- vede prokazatelné seznámení uživatele s rozsahem kontrol příslušných používa- ných spotřebičů. Seznámení je třeba provádět vždy při předání příslušného elektrického spotře- biče uživateli a opakuje se dle vnitřního předpisu provozovatele. V případě zjištění nevyhovujícího stavu se příslušný elektrický spotřebič vyřadí z užívání a viditelně se označí. Tato skutečnost musí být neprodleně oznámena provozovateli. Jeho opětné zprovoznění je možné po opravě s doloženímbezpečného stavu revizí. Revize U elektrických spotřebičů se o revizi vysta- vuje doklad s obsahem: a) Přesné označení elektrického spotřebi- če (název, výrobce, popřípadě výrobní nebo inventární číslo). Revidovaný spo- třebič musí být evidován tak, aby dále předepsané údaje byly přiřazeny jedno- značně k příslušnému spotřebiči. b) Datum revize. c) Výsledek prohlídky spotřebiče. d) Výsledky provedených zkoušek (uvede- ní použitých metod měření a uvedení zjištěných hodnot). e) Použité přístroje. f) Vyhodnocení zkoušky chodu. g) Jméno revidujícího. h) Celkové vyhodnocení stavu elektrického spotřebiče z hlediska bezpečnosti osob, zvířat a majetku. V případě, že stav spo- třebiče je v tomto směru nevyhovující, doplňuje se též prokazatelné poučení uživatele o této skutečnosti a návrh opatření, která je na základě zjištěných skutečností třeba učinit. i) Návrh lhůty další revize. Pokud pracovní- kovi provádějícímu revizi není známo, do které skupiny podle používání je spotřebič zařazený, lhůtu další revize nenavrhne. Je vhodné evidovat všechny doklady o revi- zích v rozsahu podle ČSN 33 1500 z hlediska možnosti vyhodnocení vývoje zjištěných hodnot s ohledem na opotřebení spotřebi- če a stárnutí izolace. Dokladem o revizích spotřebičů může být buď zvláštní karta pro jednotlivý spotře- bič, nebo protokol o revizi, který je vhodný zejména u revizí prováděných po opravě nebo úpravě a u spotřebičů pronajímaných dalšímu uživateli. Protokol o revizi musí podepsat nebo se na něm jinak prokázat osoba, která revizi provedla. Doklad o revizi může být veden i v elektronické formě. U provozovatelů elektrických spotřebičů poskytovaných zaměstnancům k výkonu činnosti je možné provádět dokladování revizí podle jejich vnitřního předpisu, kte- rý je prokazatelně zakotven v pracovním nebo provozním řádu. Revize a kontroly spotřebičů zajišťuje jejich provozovatel, v řádných termínech dle skupiny spotřebiče a při podezření na poškození spotřebiče (el. proudem, nárazem, polití tekutinou, apod.). Kontroly a revize spotřebičů se provádí podle ČSN 33 1600 ed. 2, aby se zabezpečila ochrana před úrazem elektrickým proudem a také ochrana proti požáru.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=