ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM 192 | zaří 2016 dukce a vývodkové zátky podle techniky ochrany zařízení. Čl. 10.5 této normy uvádí, že (s výjimkou závěrů, které obsahují pouze jiskrově bezpečné obvody) musí být nepou- žité otvory v elektrickém zařízení pro kabe- lové vstupy (vývodky) uzavřeny vývodkový- mi zátkami v souladu s tabulkou 10 a musí zajistit stupeň ochrany proti vnikání IP54 nebo stupeň vyžadovaný podle umístění, pokud je vyšší. (Předchozí normy uváděly, že nepoužité otvory v elektrickém zařízení pro kabelové vývodky nebo vývodky pro trubkové vedení musí být uzavřeny zaslepo- vacími zátkami vhodnými pro odpovídající typ ochrany.) Vývodkové zátky musí být ta- kové, aby se daly odstranit pouze s pomocí nástroje. Pokud tedy není naprosto zaruče- né, že z nezapojených kabelů uvnitř stojanu, v němž je prostor s nebezpečím výbuchu, nevyplývá žádné nebezpečí, musí být ukon- čení kabelů uzavřeno způsobem předepsa- ným v tabulce 10 normy ČSN EN 60079-14 ed. 4, což odpovídá v podstatě tomu, co bylo předepsáno i ve starších normách. Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Podmínky pro uchazeče o projektování elektrických instalací a odbočka od stoupacího vedení 1. Jaké podmínky musí splňovat uchazeč o projektování silnoproudých elektric- kých instalací do 1 000 V? 2. Kdy nemusí podléhat autorizaci projek- tování elektrické instalace (RD, byty, pro- vozovny)? 3. Odbočka ze stoupacího vedení v patře je dlouhá cca 25 m – průřez 16 mm 2 , napo- jena ze svorkovnice stoupacího vedení – jištění stoupacího vedení v RH 125 A v přízemí, kabelová odbočka je ukon- čena v hlavním jističi B63/3A patrového rozváděče. Je takto provedená odbočka s jištěním možná? Odpověď: K otázkám 1 a 2: Obecně se požaduje, aby projektant silno- proudé elektrické instalace měl osvědčení podle § 10 (samostatné projektování) vy- hlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilos- ti v elektrotechnice . Autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných archi- tektů a o výkonu povolání autorizovaných in- ženýrů a techniků činných ve výstavbě musí mít projektant, pokud předkládá samostatně projekt například stavebnímu úřadu.Tuto au- torizaci nemusí mít, pracuje-li např. ve skupi- ně a projekt překládá projektant s autorizací pro projektování elektrických zařízení. K otázce 3: Obecně je možné od stoupacího vedení v patře provádět odbočku délky cca 25 m. Pokud mají vodiče této odbočky průřez 16 mm 2 a stoupací vedení je provede- no jako vedení v síti TN-C, může být tato odbočka provedena rovněž jako vedení v síti TN-C (tj. 3 vodiče fázové a jeden vo- dič PEN). Odbočka musí ovšem splňovat základní podmínky jak ČSN 33 2000-4-43 ed. 2, tak ČSN 33 2130 ed. 3 (správně přiřa- zené jištění odbočky nesmí být dále než 3 m od místa odbočení, přičemž ty nejiš- těné 3 metry musí být uloženy tak, aby to bránilo zkratu, a nesmí být v blízkosti hořla- vých hmot, tj. musí být uloženy nehořlavě). Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž e-shop: www.zam-servis-testo.cz NOVINKA

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=