ElektroPrůmysl.cz, září 2016

Elektro Průmysl .cz DISKUSNÍ FÓRUM 190 | zaří 2016 Dotazy a odpovědi z diskusního fóra serveru www.in-el.cz Průzkum bludných proudů Stavba je v blízkosti elektrifikované želez- nice. Drážní úřad upozornil na možný vý- skyt bludných proudů. Podle mého názoru bludné proudy ohrožují vodivé části celé stavby (ocelové konstrukce v zemi), nejen uzemnění. Měl by asi být proveden korozní průzkum a zajištěna z něj vyplývající opat- ření. Jde mi o to, kdo je povinen tento prů- zkum zajistit. Pokud je to někde stanoveno. Domnívám se, že to není povinnost projek- tanta profese elektro, ale investora, popř. generálního projektanta stavby. Generální projektant se tváří, že je to můj problém jako projektanta elektro, a že si mám prů- zkum zajistit. Odpověď: Uvedená otázka se vztahuje na oblast ur- čování vnějších vlivů. Působení bludných proudů spadá pod třídu vnějších vlivů AM – elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení , jak jsou uvedeny v nor- mě ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 . Veškeré klasi- fikační údaje potřebné pro jednoznačné stanovení vnějších vlivů má podle souboru ČSN EN 60721 týkajícího se klasifikace pod- mínek prostředí uvést uživatel, tedy inves- tor. Tato informace platí všeobecně, tedy nejen pro profesi elektro. K této otázce se vyjadřuje např. ČSN EN 60721-3-3 příloha C čl. C2. Tam jsou uve- deny příklady, jak uživatel může informo- vat dodavatele o podmínkách prostředí v místě předpokládaného provozu výrob- ku, v daném případě stavby. Pokud tak uži- vatel – investor neučiní, jsou veškeré práce při klasifikaci místa (vycházející z ČSN EN 60721-X-X) nad rámec stanovení vnějších vlivů v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, tj. nad rámec projekční činnosti. Uvedená informace vychází z publikace nakladatelství IN-EL knižnice ELEKTRO, sva- zek 86, Dvořáček K.: Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací (druhé – přepracované vydání). Odpověď zpracoval: Ing. Michal Kříž Svody v blízkosti hořlavé stěny Jaká má být vzdálenost uložení vodiče CUI na dřevěné stěně objektu? Dle firmy DEHN má být 3 cm od zdi. Platí to i pro dřevě- né stěny a konstrukce? V normě ČSN EN 62305-3 ed. 2 se hovoří o vzdálenosti větší než 0,1 m v případě stěny z lehce hořlavé- ho materiálu. Odpověď: Podle ČSN EN 62305-3 ed. 2, čl. 5.3.4 platí z hlediska umístění svodů neizolovaného (neoddáleného) LPS: • je-li stěna z lehce hořlavého materiálu, smí se svody umísťovat na stěně, pokud zvýšení teploty způsobené průchodem bleskového proudu není nebezpečné s ohledem na materiál stěny, • je-li stěna z lehce hořlavého materiálu a zvýšení teploty svodů je nebezpečné, musí být svody umístěny tak, aby vzdá- lenost mezi svody a stěnou byla větší než 0,1 m. Součásti pro uchycení se smí dotýkat stěny. Přitom vyjádření výrobce platí jako směrodatné a je nadřazené požadavkům normy. Ovšem bez ohledu na uvedené vyjádření, je možno s ohledem na usta- novení normy předpokládat, že minimální vzdálenost 3 cm uvedeného svodu CUI od dřevěné stěny objektu stanovená výrob- cem součástek hromosvodu je dostatečná. Předpokladem je, že materiál a průřezy

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=