ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE prosinec 2014 | 71 niče z pásků nebo drátů, které se ukládají do rýhy v hloubce 60 až 80 cm. Tam, kde spodní vrstvy půdy jsou dobře vodivé, nebo kde je nedostatek prostoru pro uložení jiných zemničů, se doporučuje užít zemniče z jednotlivých tyčí nebo zem- niče hloubkové. Použije-li se několik tyčových zemničů, nemá být s ohledem na jejich elektrické využití mezi nimi menší vzdálenost, než je délka tyčového zemniče. Provedení uzemnění páskovými popř. drátovými zemniči Jsou-li zemniče kladeny do kabelových rýh, ukládají se na dno výkopu, a to nejmé- ně 10 cm pod kabel nebo vedle kabelu. Klade-li se zemnič ve tvaru paprsku hvězdy, mají být jednotlivé paprsky roz- děleny pravidelně, přičemž úhel mezi nimi nemá být menší než 60°. Zpravidla se ne- kladou více než čtyři paprsky. Provedení uzemnění stejnosměrných zařízení Pro pracovní uzemnění kladného pólu ve stejnosměrných zařízeních se nemá po- užívat náhodný základový zemnič. Potrubí smí být v těchto zařízeních použito jako zemnič pro účely jejich pracovního uzem- nění jen tehdy, je-li pouze na území společ- né uzemňovací sítě. Provedení uzemnění pro ochranu před bleskem Pro ochranu před bleskem se dává před- nost jednotné integrované soustavě uzem- nění objektu, která je vhodná pro všechny účely (například ochranu před bleskem, sil- noproudé a telekomunikační systémy). Po- drobnosti o provedení uzemnění z hledis- ka jednotlivých tříd ochrany před bleskem jsou uvedeny především v ČSN EN 62305-3 . Podle této normy se integrovaná uzemnění v případě tříd I a II ochrany před bleskem doplňují dalšími horizontálními nebo ver- tikálními (tyčovými) zemniči. Jejich ver- tikální délka by měla být alespoň 2.5 m v půdách s rezistivitou do 500 Ωm. Přitom se doporučuje počítat s tím, že do hloub- ky zhruba 0,5 m dochází k vysušení půdy, takže jejich délka by měla být alespoň 3 m. Podrobné závislosti minimálních rozměrů zemničů na rezistivitě půdy pro jednotlivé třídy ochrany objektu před bleskem jsou uvedeny v ČSN EN 62305-3 . Uzemnění lze zlepšit vzájemným propojením zemničů a dále pak zvětšením jejich počtu a je- jich prodloužením do délek vycházejících z ČSN EN 62305-3 . Uzemnění elektrických zařízení budov Pro uzemnění elektrických zařízení budov, se zřídí především základový zemnič. Strojené základové zemniče z páskové oceli nebo ocelového drátu se ukládají jako obvodový zemnič pod izolační vrstvy cca 5 cm nad dnem výkopu, aby vodič byl obklopen betonovou směsí, viz obr. 2. Po- kud se použije páskový zemnič, je vhodné jej pokud možno uložit nastojato, aby jej Obr. 2 Uložení základového zemniče z páskové oceli nebo ocelového drátu v betonu základu budovy Antikorozní ochrana - alespoň 100 mm v betonu a 200 mm mimo beton Izolace Beton 50 mm Základový zemnič

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=