ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 70 | prosinec 2014 Volba typu a provedení zemniče Podle půdních podmínek a požadované hodnoty odporu uzemnění se zvolí jeden nebo více vhodných zemničů nebo se rozhodne o rozsahu uzemnění. Výpočet zemního odporu je možno provést podle příloh D, NB normy ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 nebo jinou, alespoň stejně přesnou metodou (jako např. podle přílohy J normy ČSN EN 50522). Maximální odpory uzemnění předepsané technickými normami vycházejí z maxi- málních dovolených napětí na uzemně- ních a v jejich blízkosti, a to jednak z cel- kových napětí při poruše (způsobených průchodem poruchového proudu celým odporem uzemnění), ale také dotykových a v některých případech i krokových na- pětí při poruše (způsobených průchodem poruchového proudu částí odporu uzem- nění, které mohou být při dotyku nebo kroku překročeny). Hodnoty dotykových a krokových napětí vycházejí z ověřených poznatků o účincích proudů na lidský orga- nizmus (popř. i organizmus zvířete) a o im- pedancích lidského těla a popř. jeho okolí (viz např. IEC TS 60479-1 a IEC TS 60479-2). Hodnoty odporů uzemnění a popř. napětí na uzemněních nebo jejich částech, které nesmějí být překročeny, jsou předepsány v příslušných technických normách (např. ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 , ČSN 33 2000-4-442 z hlediska elektrické instalace nn, nebo ČSN EN 50522 pro elektrické instalace na vyšší napětí než nn). Vhodná provedení uzemnění pro různé případy Provedení uzemnění z hlediska ochrany při poruše; z hlediska snížení dotyko- vých a krokových napětí V síti TN mají mít jednotlivá uzemnění vo- diče PEN, pokud se jedná o síť TN-C, nebo vodiče PE, pokud se jedná o síť TN-S, odpor uzemnění nejvýše 15 Ω; není však třeba klást zemnicí pásky o celkové délce větší než 20 m nebo jiné rovnocenné zemniče. Na konci vedení a odboček sítě a v uzlu zdroje má být odpor uzemnění nejvýše 5 Ω; není však třeba klást zemnicí pásky o celkové délce větší než 50 m nebo jiné rovnocenné zemniče. Pro snížení dotykových napětí se ukládá jeden páskový nebo drátový vodič (ekvi- potenciální práh) do hloubky 30 až 40 cm ve vzdálenosti 1 m od vodivé konstrukce. Pro snížení krokových napětí se ukládají další vzájemně propojené vodiče postup- ně do větších vzdáleností a hloubek. U rozsáhlých zařízení, kde se ochrana před úrazem elektřinou dosahuje řízením potenciálu na povrchu země, se zřizuje zemnič ve tvaru mřížové sítě. Provedení uzemnění z hlediska půdních podmínek Tam, kde horní vrstvy půdy jsou vodivější než vrstvy spodní, se doporučuje užít zem-

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=