ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 68 | prosinec 2014 šího izolování za předpokladu, že se úrazu zabrání jinýmúčinnýmzpůsobem. Přísluš- né požadavky jsou v bodech b) až e). b) U zařízení do AC 1 000 V a DC 1 500 V, s nimiž mohou pracovat i pracovníci bez elektrotechnické kvalifikace, u nichž ne- lze splnit požadavek bodu a), se považuje za postačující, použije-li se u elektrických předmětů kromě, popř. namísto základní izolace některá z dále uvedených ochran: • oddělení neživých částí od živých částí zvýšenou, přednostně dvojitou izolací; • elektrické oddělení obvodů za před- pokladu, že je použito zvýšené izolace přívodu spotřebiče; • elektrické oddělení obvodů se sou- časným uvedením pracovního místa na stejný potenciál neživých částí po- spojováním; • elektrické oddělení obvodů se sou- časným použitím ochrany chráničem; • bezpečné malé napětí. c) U zařízení do AC 1 000 V a DC 1 500 V, které obsluhují pracovníci alespoň po- učení, může být použito některé z těch- to ochran: • U zařízení připojených k síti s uzem- něným středem (uzlem) - ochrana au- tomatickým odpojením v síti TN, TT. Přitom je nutno splnit ještě některé z těchto podmínek: - vodivé stanoviště dobře spojené s částí, která se má uchopit, nebo - užití doplňkové izolace, např. pod- ložek a ochranných pomůcek (pře- zůvky nebo rukavice se dovolují jen ve zvláštních případech). • U zařízení připojených k síti s izolova- ným nulovým bodem - síť IT: ochrana doplňkovou izolací, např. izolované stanoviště, apod. (Bližší viz bod d). d) Při ochraně u zařízení do AC 1 000 V a DC 1 500 V platí kromě bodu c) toto: Jsou-li kovová ruční kola, páky, kliky, apod. umístěny přímo na stroji, přístroji apod., považuje se jejich spojení za do- statečně vodivé. Naproti tomu se musí tyto ovládací části spojit se strojem apod. nebo zvlášť spojit se zemí (s vodičem PEN, s napěťovým chráničem apod.), jsou-li do ovládacího ústrojí, které je blíz- ko živých částí zařízení, vloženy řetězy, lana, spojky, atd. Zařazení stupně ochrany neživých částí Zařazení jednotlivých druhů ochran neži- vých částí, případné opatření k dosažení správného působení ochrany nebo jejího zvýšení jsou uvedeny v tabulce 2. Meze bezpečných malých napětí Meze bezpečných malých napětí závisí na prostoru, ve kterém je elektrické zařízení umístěno a ve kterém vykonává svou funk- ci. Tyto meze jsou uvedeny v tabulce 3. Prostory Dochází-li při obsluze k dotyku částí zařízení Nejvyšší bezpečná malá napětí živých částí Střídavá 1) Stejnosměrná 2) Normální i nebezpečné živých 25 60 krytů 3) 50 120 Zvlášť nebezpečné živých - - krytů 3) 12 25 (30) 1) Jmenovitá efektivní napětí se volí v daném rozsahu tak, aby nebyla překročena uve- dená hodnota. Maximální hodnoty pro nesinusový průběh zatím nejsou stanoveny. 2) Stejnosměrná napětí jsou bez zvlnění. Pojem„bez zvlnění“ se zpravidla definuje jako efektivní hodnota zvlněného napětí nepřesahující 10 % stejnosměrné složky. 3) Rozumí se krytů izolovaných od živých částí. Tab. 3 Bezpečná jmenovitá napětí s ohledem na členění prostorů a na způsob dotyku

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=