ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 66 | prosinec 2014 Prostředky ochrany před úrazem elektrickým proudem podle prostoru a podle způsobu provozu zařízení Prostředky doplňkové ochrany uplatňované jako součást ochranných opatření automatické odpojení od zdroje, dvojitá nebo zesílená izolace a elektrické oddělení zajišťují ochranu před úrazem elektrickým proudem v případech, kdy je nebezpečí úrazu elektrickým proudem zvýšeno charakterem prostoru, v němž zařízení pracuje, nebo způsobem jeho obsluhy. Pokud nejsou požadavky na doplňkovou ochranu pro určité zařízení, jeho uplatnění nebo jeho instalaci přesněji specifikovány některou technickou normou (viz např. pří- slušné oddíly části 7 IEC 60364) uplatňuje se následující. Stupně ochrany Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem v prostorách s elektrickým zaří- zením se rozlišují dva stupně ochrany: • normální ochrana; • doplněná ochrana. Ochrana normální se dosáhne jedním z těch- to ochranných opatření: • automatické odpojení od zdroje; • dvojitá nebo zesílená izolace; • elektrické oddělení. Doplněná ochrana se dosáhne rozšířením normální ochrany o některý druh doplň- kové ochrany (viz tab. 2) nebo o opatření zvyšující účinnost normální ochrany. Volba stupně ochrany U elektrických zařízení se ochrana před úrazem elektrickým proudem volí podle prostoru, ve kterém zařízení pracuje a pod- le toho, zda zařízení nebo jeho část je nebo není při své obsluze nebo při svém provo- zování drženo v ruce (viz tab. 1). Za části, které se musí při obsluze uchopit rukou, se z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem považují: a) Části elektrických předmětů (spotřebi- čů), které se při práci musí držet v ruce (ruční nářadí atd.). b) Části určené k ovládání (např. zapíná- ní, vypínání, přepínání, regulaci apod.) elektrických obvodů, které se musí při manipulaci uchopit rukou (rukojeti, ruč- ní kolečka, vidlice, pohyblivé zásuvky atd.), i když jsou do pohonu vřazeny ře- tězy, lana nebo táhla. Výjimku z bodů a) a b) tvoří: části elektric- kých předmětů sloužících pro obsluhu, Prostory Stupeň ochrany Části zařízení se nemusí uchopit rukou Části zařízení se musí uchopit rukou normální i nebezpečné normální Požaduje se zhotovení z izolantu, pokud neumožňuje jinak zvlášť nebezpečné doplněná Tab. 1 Stupně ochrany podle způsobu uchopení rukou a členění prostorů

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=