ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE prosinec 2014 | 63 a boilerů, pokud jsou používány bez hlí- dání plamene, je zhasnutí plamene nebo jeho nezapálení při rozlití tekutiny nebo průvanem (sfouknutí). Pevný rozvodný systém uvnitř budovy je za předpokladu, že byl správně nainstalo- ván a přezkoušen, obvykle plynotěsný po- kud nedojde k porušení budovy nebo po- škození potrubí při pracích, nárazy apod. S výjimkou pohybu půdy, která může po- škodit budovu, je únik plynu z těchto insta- lací velmi nepravděpodobný. Je možné, aby plyn pronikal do budo- vy prolínáním podél potrubí nebo kabelů z úniků v síti.V tomtopřípaděmůžebýt plyn uvolňován do jakéhokoli přízemní nebo podzemní místnosti v budově v závislosti namístu úniku a podzemních konstrukcích, apod. V tomto případě je pravděpodobné, že plynový detektor může být umístěn v jiné místnosti, kde není žádná význam- nější koncentrace plynu, a proto nezjistí plyn. Ve většině případů bude plyn unikat při nízkém tlaku, i když je průtok velký a pro- to nebude vliv tlaku důležitý pro chování rozptylování. Umístění detektoru plynu Detektor plynu má být instalován v míst- nosti, kde je unik plynu nejpravděpodob- nější. Touto místností může být kuchyň z důvodu přítomnosti plynového sporá- ku a jiných plynových spotřebičů. Úniky v místnosti s boilerem jsou méně pravdě- podobné, protože boiler samotný je stabil- ním zařízením. Plyn bude mít tendenci stoupat a zapl- ňovat jakékoliv prostory nad úrovní úni- ku. Toto chování může ovlivňovat několik faktorů, jako jsou zdroje tepla a větrání. Obecně bude koncentrace nad úrovní úni- ku rovna nebo větší než koncentrace pod úrovní úniku. Detektor plynu (snímací element) má být instalován nad úrovní možného zdroje úniku a v blízkosti stropu (obvykle 0,3 m od stropu) vmístě, kdenení bráněnoproudě- ní vzduchu nábytkema bytovýmvybavením. Zařízení s padáčkovou výstražnou signalizací však má být umístěno tak, aby uživatel mohl vynulovat výstražnou signalizaci. Detektor nemá být instalován: • v uzavřeném prostoru (např. v příborní- ku nebo za záclonou); • přímo nad výlevkou; • v blízkosti dveří nebo okna; • v blízkosti odsávače; • v prostoru, kde může teplota pokles- nout pod -10 °C nebo překročit 40 °C; • kde prach a špína mohou zanést snímač; • ve vlhkém nebo mokrém místě. Jeho umístění nemá být v blízkosti otvorů nebo ventilačního potrubí, protože prou- dění vzduchu v těchto místech může být vyšší a může místně snižovat koncentraci plynu. Zařízení nemá být instalováno nad nebo v blízkosti plynového spotřebiče, protože malý únik plynu při jejich zapínání může způsobit nežádoucí spuštění výstražné signalizace. Je třeba si povšimnout, že in- stalace v blízkosti sporáku může vést k: • spuštění výstražné signalizace párami z vaření a nikoliv úniku plynu, • znečištění tukem může narušit správný provoz zařízení.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=