ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz ELEKTROINSTALACE 62 | prosinec 2014 Jak instalovat detektory úniku plynů Zařízení pro detekci hořlavých plynů není náhradou za dobrou plynovou instalaci a pravidelnou údržbu plynových spotřebičů, i když může poskytnout zvýšenou bezpečnost pro uživatele plynných paliv. Zařízení pro detekci hořlavých plynů bez nebo s nějakou formou výkonné funkce může překonat strach z používání plynných paliv a může být za určitých podmínek prospěšné. Snímání hořlavého plynu Existují tři hlavní rizika od hořlavých plynů; výbuch, otrava a udušení (nedostatek kys- líku). Tato norma pojednává pouze o riziku výbuchu hořlavých plynů. Distribuovaný plyn je odorizovaný, aby veřejnost mohla poznat jakýkoliv únik cha- rakteristickým pachem. Většina lidí může rozeznat tento pach při velmi nízké úrovni koncentrace (2 % LEL nebo méně), avšak některé zdravotní vady a stáří může vést k snížení citlivosti pachu. Při postupně se zvyšující koncentraci plynu může rovněž dojít k selhání čichu. Podmínky, za kterých dojde k hoření jsou různé a závisí na složení plynu. Je-li koncentrace plynu mezi LEL a UEL a exis- tuje zdroj iniciace, plynná směs začne ho- řet nebo vybouchne. U zemního plynu je LEL okolo 4 % až 5 % objemových plynů ve vzduchu (UEL je kolem 15 % objemo- vých plynů ve vzduchu). U LPG je LEL okolo 1 % až 2 % objemových plynů ve vzduchu (UEL je kolem 10 % objemových plynů ve vzduchu). Každé zařízení je zvlášť navr- ženo a kalibrováno pro určitý plyn a proto je důležité, aby se zařízení kalibrované pro určitý plyn nepoužívalo pro detekování jiného plynu. Existuje mnoho různých typů plynových snímačů, např. katalytické, polovodičové a infračervené; podrobnosti o těchto ty- pech lze najít v EN 50073. Instalace Výrobce musí dodávat vhodné instrukce pro správnou a bezpečnou instalaci zaří- zení. Tyto instrukce mají být před instalací nebo provozováním zařízení pečlivě pro- studovány. Hořlavé plyny používané v domácnos- tech obecně patří do dvou kategorií: lehčí než vzduch a těžší než vzduch. Při výběru místa pro detektor plynů má být brán v úvahu zdroj a povaha možných úniků plynů. Zemní plyn a svítiplyn Zdroj úniku plynu Nejpravděpodobnějším původcem úniku v domácnostech jsou spotřebiče a spoje mezi spotřebiči a pevnou instalací v bu- dovách. Spotřebiče jsou nejběžnějším zdrojem úniku, protože se s nimi může hýbat a tak dojít k poškození. Další pří- činou úniku plynu především u sporáků

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=