ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 38 | prosinec 2014 Kontroly klimatizačních systémů V červnu roku 2013 vstoupila v platnost vyhláška č. 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů, tato vyhláška nabyla účinnosti v srpnu roku 2013. Tato vyhláška upřesňuje předchozí vyhlášku č. 277/2007, která ukládá, vlastníkům budov s klimatizačními systémy, povinnost zajistit pravidelnou kontrolu těchto systémů. Nejdůležitější legislativní informace týkající se kontroly klimatizačních systémů Základním zákonem, ze kterého vychází povinnost klimatizační systémy kontrolo- vat je zákon 406/2000 sb. o hospodaření s energií. Tento zákon byl několikrát po- změně (poslední změna 318/2012 Sb.). V tomto zákonu jsou uvedeny základní poj- my, z nichž bych rád vypíchl dva nejdůle- žitější. První je pojem klimatizační systém „je to soubor všech zařízení na úpravu tep- loty, vlhkosti, čistoty a proudění vzduchu ve vnitřním prostředí včetně zařízení pro distribuci tepla, chladu a vzduchu, která jsou součástí budovy“. V praxi se za klima- tizaci považuje systém, který zajišťuje chla- zení. Tedy o tom, zda systém kontrolovat či ne rozhoduje jeho chladící funkce, pokud chladicí funkci má, tak už se musejí zkont- rolovat všechny jeho funkce (filtrace, zvlh- čování, atd.). Druhým důležitým pojmem je chladící výkon klimatizačního systému. Dle zákona je za jmenovitý chladící výkon po- važován jmenovitý příkon pohonu zdroje chladu udaný výrobcem. Toto je velice kon- troverzní definice, protože každý technik ví, že výkon se v žádném případě nerovná příkonu. Jedná se o velice důležitý pojem z toho důvodu, že zákon ukládá kontrovat ty klimatizační systémy, jejichž jmenovitý chladicí výkon je vyšší než 12 kW. Posu- zuje se každý jednotlivý zdroj zvlášť, to je změna, protože dříve se do jmenovitého chladicího výkonu počítaly všechny zdro- je v budově dohromady. Dříve platilo, že pokud byste měli v budově 12 zdrojů a každý se jmenovitým chladicím výkonem 1 kW, tak jste klimatizační systém museli kontrolovat. V současné době, pokud by nastal stejný případ, tak byste klimatizační systém kontrolovat nemuseli, protože tam není žádný zdroj o jmenovitém chladicím výkonu vyšším než 12 kW. Vyhláška 193/2013Sb. Tato vyhláška popisuje postup kontroly a hodnocení. Předmětem vyhlášky a úko- lem kontrol je, v první řadě, posouzení účinnosti klimatizace a jejího výkonu s ohledem na snižování spotřeby energie. Výsledkem kontroly je zpráva, která obsa- huje zjištěné závady a doporučená náprav- ná opatření. Vzor zprávy je součástí vyhláš- ky. Samotná kontrola obsahuje posouzení dokumentace z hlediska úplnosti a toho, zda dokumentace odpovídá reálnému pro- Kužel pro měření na výustkách KIMO K25

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=