ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA 28 | prosinec 2014 Vyhodnocení měření osvětlení prostorů Změřené hodnoty se upraví podle vlastností měřicích přístrojů na základě údajů výrobce, podle výsledků kalibrace přístrojů, podle vlastností měřeného prostoru a podmínek měření všemi podstatnými korekčními činiteli tak, aby se co nejvíce omezily chyby měření a aby se výsledky co nejvíce přiblížily skutečnosti (spektrální chyba, směrová chyba, chyba linearity, vliv teploty, vliv znečištění atd.). Výsledné hodnoty se sestaví do přehled- ných tabulek označených tak, aby bylo možné u každé hodnoty identifikovat mís- to měření podle výkresu, nebo se uvedou přímo na výkresu ke kontrolním bodům. Rozložení světla v prostoru se doporu- čuje znázornit v jeho půdorysu graficky (u denního světla pomocí izofot a u umělé- ho osvětlení pomocí izolux). Rozložení jasů ploch v prostoru se může znázornit na perspektivním výkresu nebo na fotografii prostoru z kontrolního bodu, případně doplnit izočárami jasu nebo kon- trastu jasu. Pro denní osvětlení se stanoví minimál- ní, maximální a průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti v rozsahu celého vnitř- ního prostoru nebo jeho funkčně vyme- zené části a z nich rovnoměrnost denního osvětlení (viz ČSN 73 0580-1). Obdobně se pro umělé osvětlení stanoví minimální a průměrná hodnota osvětlenosti a z ní rov- noměrnost osvětlení (viz ČSN EN 12464-1 a ČSN EN 12464-2) . Rovnoměrnost sdru- ženého osvětlení se stanoví podle normy ČSN 36 0020 . Ze změřených hodnot jasů ploch v zorném poli se stanoví rozložení jasů pro jednotlivé části zorného pole (viz normy ČSN 73 0580-1 a ČSN EN 12464-1) . Fotogra- fie z jasového analyzátoru již toto rozložení jasů obsahují. Parametry stanovené z hodnot zjiště- ných měřením, upravených dostupnými korekcemi, se porovnají s požadovanými hodnotami pro daný druh prostoru, jeho osvětlení a zrakové činnosti, s ohledem na odhad nejistoty měření), a vyhodnotí se míra splnění požadavků. Součástí vyhod- nocení je i posouzení vlivu jednotlivých činitelů na zjištěné hodnoty a na zrako- vou pohodu (vliv znečištění, stavu údržby, funkčního stavu osvětlovacích a regulač- ních zařízení, přítomnost uživatelů, stínění zařízením, dekoracemi atd.). U změřených průměrných hodnot no- vých soustav umělého osvětlení (kolau- dační měření) se provede jejich korekce vynásobením udržovacím činitelem osvět- lovací soustavy a potom teprve porovnání s požadovanými hodnotami. Udržovací činitel je uveden v příslušné projektové dokumentaci.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=