ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2014

Elektro Průmysl .cz AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE prosinec 2014 | 9 Obráběcí stroje jsou rozděleny do jed- notlivých skupin, například dle umístění nebo účelu. Na počítači technologů běží program pro správu NC programů, ve kte- rém lze provádět tyto operace: • Přidělení NC programů pro jednotlivý stroj/ skupinu strojů • Zavedení programů přímo do NC pamě- ti konkrétního stroje • Kopírování programů ze stroje na server • Porovnávání NC programů – zjištění změ- ny provedené obsluhou/ seřizovačem • Zálohování technologických dat (pro- gramy, korekce nástroje, posunutí nul. bodu, atd.) • Automatická archivace NC programů Uživatel může u NC programu definovat, jestli je určen k testování nebo k samotné výrobě. Další užitečná vlastnost je přidělo- vání verze NC programu. Pokud například technolog provede korekci programu pří- mo na stroji, systém zvýší atribut verze. Systém centrální správy programů obsa- huje praktickou „autoarchive“ funkci, která automaticky synchronizuje data mezi stro- jem a serverem. Dále provádí zálohu pro- gramů a korekcí nástrojů. V definovanou dobu se provede porovnání dat na stroji s daty na serveru a v případě rozdílu se data uloží. Na obr. 2 je ukázka prostředí programu Manage My Programs. Analýza vytíženosti strojů Vysoké nároky na efektivitu výroby obrá- běcích strojů vyvolaly značný zájem o pro- blematiku analýzy vytíženosti výrobních kapacit. V praxi se v rámci servisů u konco- vých zákazníků často setkáváme s různými způsoby realizace této úlohy. Společnost Siemens v oblasti servisu průmyslové automatizační techniky nabízí kvalitní řešení na míru pro všechny zákaz- níky. Tento systém je vhodný i pro ty, kteří již mají implementovaný jiný způsob sběru dat a chtějí svůj systém rozšířit o sledování dalších provozních signálů. Prezentovaný systém komunikuje po standardní Ethernetové síti, přímo s řídi- cími jednotkami Sinumerik, díky této kon- cepci není potřeba žádný zásah do dalších komponentů. Na centrálním serveru Sie- mens IPC běží aplikace, která komuniku- je s jednotlivými jednotkami a zajišťuje sběr dat a vyhodnocení provozních stavů stroje. Systém poskytuje také jednoduché a přehledné uživatelské prostředí s mož- ností zobrazení sledovaných veličin a jejich historie. Sledovaná data jsou po vyhodnocení uložena lokálně, ale i do SQL databáze. Pomocí SQL dotazů mohou aplikace třetích stran snadno komuniko- vat a využívat tyto informace ve vlastním softwarovém řešení. Obr. 2 Ukázka prostředí Manage My Programs

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjk3NzY=