Značení svítidel

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Svítidlo je zařízení, které rozděluje, filtruje nebo mění světlo vyzařované jedním nebo několika světelnými zdroji a které zahrnuje všechny díly nezbytné pro podepření, upevnění a ochranu světelných zdrojů, avšak neobsahuje samotné světelné zdroje.

V případě potřeby obsahuje i doplňkové prvky obvodu včetně prostředků pro připojení napájení. Článek uvádí informace, které mají být vyznačené na svítidlech.

Následující údaje se musejí zřetelně a trvanlivě označit na svítidle (viz tab. 1).

  • a) Značení, které musí být zachováno při výměně světelných zdrojů nebo jiných vyměnitelných komponentů, musí být viditelné na vnější straně svítidla (s výjimkou strany/plochy připevnění) nebo za krytem, který se při výměně světelného zdroje spolu s ním odstraní.
  • b) Značení, které má být zachováno během instalace, musí být během instalace viditelné na vnější straně svítidla nebo za krytem nebo částí, která se během instalace odstraní.
  • c) Značení, které má být zachováno po instalaci, musí být viditelné u svítidla smontovaného a instalovaného jako pro normální použití s vloženým světelným zdrojem.

Značení může být na předřadnících, jsou-li splněny příslušné, výše uvedené podmínky a) nebo b). Podrobnosti viz tabulka 1.

oznaceni svitidel 2017 2

Značky

Značka uzemňovací svorky se může místo na svítidle označit na předřadníku, není-li tento vyměnitelný. Výška grafických značek nesmí být menší než 5 mm s výjimkou značek pro svítidla třídy ochrany II
a třídy ochrany III, které se mohou zmenšit na minimální výšku 3 mm tam, kde je pro značení omezený prostor. Výška písmen a číslic, udávaných buď samostatně, nebo se značkou, nebo jako část značky, nesmí být menší než 2 mm.
U kombinovaných svítidel, u kterých jsou typové údaje nebo jmenovitý příkon pro různé kombinace odlišné, se může označit hlavní část a volitelné části typovým údajem nebo údajem jmenovitého příkonu podle daného případu tak, aby bylo možno typ identifikovat a aby jmenovitý příkon kompletního svítidla bylo možno určit z katalogu nebo podobného dokumentu.
V případě, že se systém může používat s různými druhy odlišných svítidel, musí se u svítidel s elektromechanickými kontaktními systémy vyznačit na nosné desce údaj jmenovitého proudu elektrického připojení.
Značka původu (může to být ochranná známka, značka výrobce nebo název odpovědného prodejce).
Jmenovité(á) napětí ve voltech. Na žárovkových svítidlech se musí tento údaj vyznačit pouze tehdy, pokud se jmenovité napětí od napětí 250 V odlišuje.
Na přemístitelných svítidlech třídy ochrany III se jmenovité napětí musí vyznačit na vnější straně svítidla.
Svítidla s vestavěnými transformátory nebo měniči musejí být označena jmenovitou hodnotou napětí a/nebo proudu světelného zdroje, aby byla zajištěna jejich správná výměna.
Nejvyšší jmenovitá teplota okolí ta, pokud je jiná než 25 °C.
Značka svítidel třídy ochrany II, pokud se na daný případ vztahuje (viz obr. 1).
U přemístitelných svítidel, opatřených přívodní šňůrou, se musí značka pro konstrukci třídy II, pokud je pro daný případ použitelná, vyznačit na vnější straně svítidla.
Značka třídy ochrany II se nesmí použít pro svítidlové adaptéry.
Značka pro svítidla třídy ochrany III, pokud se na daný případ vztahuje (viz obr. 2).
Značení stupně ochrany proti vniknutí prachu, pevných cizích těles a vody číslem IP, pokud se na daný případ vztahuje.
V případech, kde pro různé části svítidla platí různá čísla IP, se nižší číslo označí na typovém štítku svítidla, i když je to IP20, kdežto vyšší číslo se označí samostatně na příslušné části. V případě, kde stínidla nebo podobné přípravky po namontování vylepšují krytí IP svítidla, například z IP20 na větší odolnost proti vniknutí prachu, pevných cizích těles a vody vyjádřenou vyšším IP, pak označení IP20 nesmí být po montáži tohoto přípravku viditelné, aniž by se zničilo, a přípravek musí být viditelně označen novým IP. Návod dodávaný se svítidlem musí obsahovat podrobnosti o číslech IP platných pro různé části svítidla. Použití rozdílných čísel IP na různých částech svítidla nebo jiného zařízení při povýšení hodnoty IP, například na vyšší číslo IP, je možné pouze u stacionárních svítidel.
U zapuštěných svítidel se dvěma hodnotami IP musí být obě čísla IP během instalace viditelná a musí být zřejmé, ke které části svítidla příslušná hodnota IP patří. Taková informace se musí poskytnout, i když je krytí IP20, nebo když nižší číslo IP se uvádí jako normální hodnota.
Označení IP 20 na obyčejných svítidlech se nevyžaduje.
Typové číslo výrobce nebo typový údaj.
Jmenovitý příkon světelného zdroje nebo označení uvedené v údajovém listu typu nebo typů světelného zdroje, pro který je svítidlo určeno. Nestačí-li příkon samotného světelného zdroje, musí se uvést i počet světelných zdrojů a jejich typ.
Svítidla s žárovkovými světelnými zdroji se musejí označit maximálním jmenovitým příkonem a počtem světelných zdrojů.
Označení maximálního jmenovitého příkonu může být u žárovkových svítidel s více než jednou objímkou následující:
n * MAX .... W" kde n je počet objímek.

oznaceni svitidel 2017 3

Kde je to použitelné, odpovídající značka (viz obr. 3) pro svítidla nevhodná k přímému připevnění na normálně hořlavé podklady. Na svítidle nebo v návodu výrobce dodaném se svítidlem musí být uvedeno vysvětlení významu značky. Minimální velikost značky musí být 25 mm na každou stranu.
Údaj o speciálním světelném zdroji, pokud se na daný případ vztahuje.
To platí zejména pro značky (viz obr. 4) na takových svítidlech, ve kterých se používají vysokotlaké sodíkové výbojky buď s vnitřním zapalovacím zařízením, nebo které vyžadují vnější zapalovač, přičemž světelný zdroj se musí podle ČSN EN 60662 označit stejnou značkou.
Značka (viz obr. 5), pokud se na daný případ vztahuje, na svítidlech se světelnými zdroji, podobnými zdrojům „se studeným světlem", kromě případu, kde by použití světelného zdroje se „studeným světlem"
s dichroickým reflektorem mohlo nepříznivě ovlivnit bezpečnost.
S výjimkou upevnění typu Z musejí být připojovací vývody/svorky označeny pro identifikaci živých, nulových a uzemňovacích vodičů z důvodu bezpečnosti nebo pro zajištění bezpečného provozu v případě připojení svítidla k síti.
Místo připojení uzemňovacího vodiče musí být zřetelně označeno pouze příslušnou značkou.
Pokud jsou ve svítidle třídy ochrany II dodány svorky pro kontinuitu uzemnění nebo ukončení uzemňovacím vodičem, musejí být takové svorky označeny písmenem E.
Vývody (konce) užité pro připojení malého stejnosměrného napětí musejí být v barvě červené, vyznačující jejich připojení na kladné svorky a černé, vyznačující jejich připojení na záporné svorky. Pokud jsou použity pevné připojovací vývody (konce), musejí se kladné vývody označit značkou „+" a záporné přívody značkou „-".
K zamezení možnosti vzniku nebezpečné situace během instalace, používání a údržby musejí svítidla s přívodními šňůrami, které nemají vidlici, obsahovat návod výrobce se všemi informacemi, nutnými pro zajištění bezpečného připojení svítidla, například odchylky od národních kódů normalizovaných barev vodičů.
Značka (viz obr. 6) pro minimální vzdálenost od osvětlovaných předmětů, pokud se na daný případ vztahuje u svítidel, která by jinak mohla přehřívat osvětlované předměty, například použitým typem světelného zdroje, tvarem reflektoru, nastavitelností připevňovacích prvků nebo umístěním připevnění, se uvádí podle návodů k instalaci.
Vzdálenost se měří na optické ose svítidla od té části svítidla nebo světelného zdroje, která je nejblíže k osvětlovanému objektu.
Značka pro minimální vzdálenost a vysvětlení jejího významu se musí rovněž uvést buď na svítidle nebo v návodu dodávaném spolu se svítidlem.
Značka (viz obr. 7) pro svítidla pro těžký provoz, pokud se na daný případ vztahuje.
Značka (viz obr. 8) pro svítidla konstruovaná pro použití se žárovkami se zrcadlovým vrchlíkem, pokud se na daný případ vztahuje.
Na svítidlech s ochranným krytem se musí vyznačit: „Prasklý ochranný kryt vyměňte" nebo značkou (viz obr. 9).
Maximální počet propojovaných svítidel nebo maximální celkový proud, který se má vést spojovacími články, instalovanými pro smyčkové spojení s napájecí sítí. Pro stacionární svítidla se tato informace může poskytnout alternativně v návodu na instalaci.
Výstražná značka nebo upozornění u svítidel se zapalovači určenými pro použití vysokotlakých výbojek s paticemi na obou stranách a svítidel s lineárními zářivkami s paticí Fa 8, jestliže napětí překročí vrcholovou hodnotu 34 V.

  • a) Výstražná značka (viz obr. 10), viditelná během výměny světelného zdroje. Značka musí být vysvětlena na svítidle nebo v návodech výrobce dodaných se svítidlem, nebo
  • b) Výstražné upozornění blízko držáku vyměnitelného zapalovače nebo vyměnitelného spínacího elementu, pokud existuje, s následujícím textem: „Pozor, odstraňte vyměnitelný komponent před výměnou světelného zdroje. Po výměně světelného zdroje vyměnitelný komponent opět namontujte".

Značka (viz obr. 11) je pouze pro svítidla určená pro použití s halogenovými žárovkami s vlastním krytem nebo halogenidovými výbojkami s vlastním krytem.
Kde je to nutné, mají se označovat prostředky k nastavování, pokud ovšem princip jejich použití není samozřejmý.
Značka (viz obr. 12), určená pro svítidla nevhodná pro zakrytí tepelně izolujícím materiálem. Na svítidle nebo v návodu výrobce dodaném se svítidlem musí být uvedeno vysvětlení významu značky. Minimální velikost značky musí být 25 mm na každou stranu.
Požaduje se výstražný nápis a značka, jestliže svítidlo není vhodné pro zakrytí tepelně izolujícím materiálem.
Značka (viz obr. 13),pokud je použitelná pro svítidla s vnitřními vyměnitelnými pojistkami. Kromě toho musí být takové svítidlo vybavené informací týkající se jmenovitého proudu pojistky (v A nebo mA). Kde je vypínací charakteristika pojistky důležitá z hlediska bezpečnosti, musí se zatížení a typ každé pojistky označit na držáku nebo v blízkosti pojistky, v souladu s ustanovením v příslušné normě pojistek.
Výstražná značka „Nedívat se do (rozsvíceného) světelného zdroje" (viz obr. 14) u přenosných a ručních svítidel, které byly tříděny jako svítidla s prahovou intenzitou osvětlení Ethr v souladu s IEC/TR 62778. Toto značení musí být viditelné. Kromě toho značka má být umístěna tak, aby byla čitelná, aniž by bylo nutné dívat se do zapnutého světelného zdroje. Tento požadavek platí pouze v případě, že bylo dosaženo Ethr ve vzdálenosti větší než 200 mm od svítidla.
U stacionárních svítidel, která byla klasifikována jako svítidla s prahovou intenzitou osvětlení Ethr podle IEC/TR 62778, musí návod výrobce dodávané k svítidlu obsahovat následující text, tam kde x m je vzdálenost, ve které vzniká podmínka prahové intenzity osvětlení Ethr. Tento požadavek platí pouze tehdy, když Ethr bylo dosaženo ve vzdálenosti větší než 200 mm od svítidla.
„Svítidlo má být umístěno tak, že pohled do svítidla delší dobu ve vzdálenosti kratší než x m se nepředpokládá."
Kromě toho, svítidla, která mají světelné zdroje tříděné, jako že pracují v podmínce prahové intenzity osvětlení Ethr podle IEC/TR 62778 a které je při údržbě svítidla přímo vidět, musejí být označena výstražnou značkou „Nedívat se do (rozsvíceného) světelného zdroje" (viz obr. 14). Toto značení musí být vidět.
Pokud se vyžaduje ochrana před úrazem elektrickým proudem, musí být kryty světelných zdrojů uživatelem nevyměnitelných označeny značkou „pozor, nebezpečí úrazu elektrickým proudem" (viz. obr. 15)

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl duben 2020

ElektroPrůmysl.cz, květen 2020

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové žlaby, rošty, lávky a žebříky, svorky a konektory.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Rittal - The System. Faster – better – everywhere. Celek je vždy více než jen pouhý součet jednotlivých částí.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.