Jak správně navrhovat nouzové osvětlení? - 2. díl

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Nouzové osvětlení představuje jeden z druhů požárně bezpečnostních zařízení a má proto významný vliv na zajištění požární bezpečnost staveb. Má sloužit v případě, kdy selže normální umělé osvětlení.

Za těchto mimořádných okolností může dobře navržené nouzové osvětlení zajistit bezpečný a rychlý únik osob, a proto je důležité vědět, jak správně na to.

Níže naleznete ukázku z odborné publikace Nouzové osvětle­ní od Ing. Lubora Horáka, který problematiku školí v rámci semináře v Praze 6. 2. 2019 - více o semináři na webu společnosti LPE s.r.o.
Publikaci (Formát A4, 56 stran. Autor: Ing. Lubor Horák, Instalace Praha s.r.o. a lektor LPE s.r.o.) je možné i zakoupit v tištěné nebo elektronické podobě za cenu 170 Kč/150 Kč na tomto odkazu.

Je NO požárně bezpečnostním zařízením?

Vyhláška č. 246/2001 Sb.
ČÁST DRUHÁ
Stanovení podmínek požární bezpečnosti u právnických osob a fyzických osob.
ODDÍL PRVNÍ
Vybavení prostor právnických osob a podnikajících fyzických osob věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními.
§ 2, Základní požadavky
(4) Druhy požárně bezpečnostních zařízení se rozumí

 • a) zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení), přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení,
 • b) zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy),
 • c) zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře),
 • d) zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení),
 • e) zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí),
 • f) zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky),
 • g) náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požárů,
 • h) zařízení zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu.

Komentář: Nouzové osvětlení je požárně bezpečnostním zařízením. Pro návrh NO musíme respektovat další řadu požadavků daných požárně bezpečnostními předpisy.

projektovani NO 1

Co dále v dokumentaci pro stavební povolení - DSP?

Vyhláška č. 499/2006 Sb.
Příloha č. 8, Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení
Příloha č. 12, Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení
D.1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace zejména obsahuje:

 • a) Technickou zprávu - výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi - zadání; klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima, léto; požadované mikroklimatické podmínky - zimní, letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspořádání instalace a systému; bilance energií, médií a stavebních hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby.
 • b) Výkresovou část - umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují.
 • c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků.

Komentář: Do DSP přikládám výpočet osvětlení svítidel NO a jejich rozmístění, kterým dokazuji splnění limitů osvětlenosti dle požadavků PBŘ a dalších normových požadavků.
Dále uvádím požadavky na postup realizačních prací a podmínky pro realizaci, uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby.
Popsat uvedené požadavky do technické zprávy je úkolem projektanta.

Co je potřeba řešit u provedení stavby - DPS?

Vyhláška č. 499/2006 Sb.
§ 3, Dokumentace pro provádění stavby
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 13 k této vyhlášce.

Příloha č. 13, Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby
Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení.
Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení revize a doplnění dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně vyznačení změn v požárně bezpečnostním řešení zpracovaném v dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
D.1.4 Technika prostředí staveb
- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem,
Obecně dokumentace obsahuje:

 • a) Technickou zprávu - technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro jednotlivé profese - bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod apod.; popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání.
 • b) Výkresovou část - situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídícího systému; přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné.
 • c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace, včetně seznamu použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

Komentář: DPS opravuje případné změny v požárně bezpečnostním řešení týkající se NO, zpřesňuje výkresy a popis řešení nouzového osvětlení. Dále seznam dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání a výpis použitých norem včetně data vydání.

Další kapitoly a témata probíraná v rámci školení

 • Základní legislativa
  – Termíny a definice, zkratky
  – Světlo a osvětlení - osvětlení sportovišť
  – Které obecné požadavky stanoví Vyhláška 268/2009 Sb. ve vztahu k NO?
  – Povinnosti Vyhlášky 23/2008 Sb. ve vztahu k NO?
  – Jsou další požadavky na projektanta (a montážní firmu) NO?
  – Jak postupovat v Praze?
  – Obecná právní hierarchie
  – Je povinnost dodržovat normy? Závaznost norem
 • Rozdělení a účel nouzového osvětlení
  – Základní předmětné normy pro NO
  – Rozdělení nouzového osvětlení
  – Náhradní osvětlení
  – Nouzové osvětlení únikových cest
  – Kde musím uplatnit Protipanické osvětlení?
  – Kde se ještě uplatňuje požadavek na Protipanické osvětlení?
  – Osvětlení prostorů s velkým rizikem
  – Bezpečnostní značky
 • Požadavky na NO
  – Jsou někde popsány obecné bezpečnostní požadavky na NO?
  – Jaké další prostory musí NO osvětlovat?
  – Která místa mají být zdůrazněna svítidly NO?
  – Proč musí NO osvětlovat únikový východ i vně objektu?
  – Musíme řešit NO pro kabiny výtahu?
  – Jaké jsou požadavky na osvětlení únikové cesty?
  – Jaká je doba funkčnosti NO na únikové cestě?
  – Jaké jsou světelně technické požadavky na Protipanické osvětlení?
  – Pozor na speciální požadavky na toaletách pro invalidy
  – Jaké jsou požadavky na Osvětlení prostorů s velkým rizikem?
  – Jaké jsou požadavky na Bezpečnostní značky?
  – Něco o svítidlech
  – Napájecí systémy pro svítidla NO
  – Jak navrhovat NO, kdy se má NO aktivovat?
  – Integrita systému NO
  – Dokumentace systému NO
  – Provozní deník NO
  – Požadavky na provoz NO
  – Kontroly a zkoušky NO
 • Speciální prostory s požadavky na NO
  – PBS - Nevýrobní objekty
  – PBS - Výrobní objekty
  – PBS - Budovy pro bydlení a ubytování
  – PBS - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
  – PBS - Shromažďovací prostory
  – PBS - Sklady
  – PBS - Objekty pro zemědělskou výrobu
  – PBS - Objekty spojů a poštovních provozů
  – PBS - Kabelové rozvody
  – Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely
  – Elektrická zařízení v kinech

projektovani NO 3

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, leden 2023

Číslo je zaměřené na Průmysl 4.0, Internet věcí a průmyslové komunikační sítě.

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Již 30 let měříte s námi - Blue Panther Dodávky měřicích přístrojů, multimetry, osciloskopy, termokamery, revizní přístroje, zkoušečky, analyzátory a jiné od výrobců Fluke, Kyoritsu, Chauvin Arnoux, Teledyne LeCroy, Schleich, Elspec, Extech a dalších.

Najdete nás na Facebooku