Jak správně navrhovat nouzové osvětlení? - 2. díl

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Nouzové osvětlení představuje jeden z druhů požárně bezpečnostních zařízení a má proto významný vliv na zajištění požární bezpečnost staveb. Má sloužit v případě, kdy selže normální umělé osvětlení.

Za těchto mimořádných okolností může dobře navržené nouzové osvětlení zajistit bezpečný a rychlý únik osob, a proto je důležité vědět, jak správně na to.

Níže naleznete ukázku z odborné publikace Nouzové osvětle­ní od Ing. Lubora Horáka, který problematiku školí v rámci semináře v Praze 6. 2. 2019 - více o semináři na webu společnosti LPE s.r.o.
Publikaci (Formát A4, 56 stran. Autor: Ing. Lubor Horák, Instalace Praha s.r.o. a lektor LPE s.r.o.) je možné i zakoupit v tištěné nebo elektronické podobě za cenu 170 Kč/150 Kč na tomto odkazu.

Je NO požárně bezpečnostním zařízením?

Vyhláška č. 246/2001 Sb.
ČÁST DRUHÁ
Stanovení podmínek požární bezpečnosti u právnických osob a fyzických osob.
ODDÍL PRVNÍ
Vybavení prostor právnických osob a podnikajících fyzických osob věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními.
§ 2, Základní požadavky
(4) Druhy požárně bezpečnostních zařízení se rozumí

 • a) zařízení pro požární signalizaci (např. elektrická požární signalizace, zařízení dálkového přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení), přenosu, zařízení pro detekci hořlavých plynů a par, autonomní požární signalizace, ruční požárně poplachové zařízení,
 • b) zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu (např. stabilní nebo polostabilní hasicí zařízení, automatické protivýbuchové zařízení, samočinné hasicí systémy),
 • c) zařízení pro usměrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře),
 • d) zařízení pro únik osob při požáru (např. požární nebo evakuační výtah, nouzové osvětlení, nouzové sdělovací zařízení, funkční vybavení dveří, bezpečnostní a výstražné zařízení),
 • e) zařízení pro zásobování požární vodou (např. vnější požární vodovod včetně nadzemních a podzemních hydrantů, plnících míst a požárních výtokových stojanů, vnitřní požární vodovod včetně nástěnných hydrantů, hadicových a hydrantových systémů, nezavodněné požární potrubí),
 • f) zařízení pro omezení šíření požáru (např. požární klapka, požární dveře a požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení, systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky),
 • g) náhradní zdroje a prostředky určené k zajištění provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, zdroje nebo zásoba hasebních látek u zařízení pro potlačení požáru nebo výbuchu a zařízení pro zásobování požární vodou, zdroje vody určené k hašení požárů,
 • h) zařízení zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu.

Komentář: Nouzové osvětlení je požárně bezpečnostním zařízením. Pro návrh NO musíme respektovat další řadu požadavků daných požárně bezpečnostními předpisy.

projektovani NO 1

Co dále v dokumentaci pro stavební povolení - DSP?

Vyhláška č. 499/2006 Sb.
Příloha č. 8, Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení
Příloha č. 12, Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení
D.1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace zejména obsahuje:

 • a) Technickou zprávu - výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi - zadání; klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima, léto; požadované mikroklimatické podmínky - zimní, letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspořádání instalace a systému; bilance energií, médií a stavebních hmot; zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby.
 • b) Výkresovou část - umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a zařízení, základní technologická schémata; půdorysy páteřních potrubních a kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, připojovací potrubní a kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují.
 • c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam rozhodujících strojů a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků.

Komentář: Do DSP přikládám výpočet osvětlení svítidel NO a jejich rozmístění, kterým dokazuji splnění limitů osvětlenosti dle požadavků PBŘ a dalších normových požadavků.
Dále uvádím požadavky na postup realizačních prací a podmínky pro realizaci, uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby.
Popsat uvedené požadavky do technické zprávy je úkolem projektanta.

Co je potřeba řešit u provedení stavby - DPS?

Vyhláška č. 499/2006 Sb.
§ 3, Dokumentace pro provádění stavby
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby je stanoven v příloze č. 13 k této vyhlášce.

Příloha č. 13, Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby
Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení.
Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení revize a doplnění dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně vyznačení změn v požárně bezpečnostním řešení zpracovaném v dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
D.1.4 Technika prostředí staveb
- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem,
Obecně dokumentace obsahuje:

 • a) Technickou zprávu - technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro jednotlivé profese - bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod apod.; popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany životního prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání.
 • b) Výkresovou část - situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo podélné profily přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a kabelových tras včetně připojení koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo řídícího systému; přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání, vazby a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné.
 • c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace - seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace, včetně seznamu použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

Komentář: DPS opravuje případné změny v požárně bezpečnostním řešení týkající se NO, zpřesňuje výkresy a popis řešení nouzového osvětlení. Dále seznam dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání a výpis použitých norem včetně data vydání.

Další kapitoly a témata probíraná v rámci školení

 • Základní legislativa
  – Termíny a definice, zkratky
  – Světlo a osvětlení - osvětlení sportovišť
  – Které obecné požadavky stanoví Vyhláška 268/2009 Sb. ve vztahu k NO?
  – Povinnosti Vyhlášky 23/2008 Sb. ve vztahu k NO?
  – Jsou další požadavky na projektanta (a montážní firmu) NO?
  – Jak postupovat v Praze?
  – Obecná právní hierarchie
  – Je povinnost dodržovat normy? Závaznost norem
 • Rozdělení a účel nouzového osvětlení
  – Základní předmětné normy pro NO
  – Rozdělení nouzového osvětlení
  – Náhradní osvětlení
  – Nouzové osvětlení únikových cest
  – Kde musím uplatnit Protipanické osvětlení?
  – Kde se ještě uplatňuje požadavek na Protipanické osvětlení?
  – Osvětlení prostorů s velkým rizikem
  – Bezpečnostní značky
 • Požadavky na NO
  – Jsou někde popsány obecné bezpečnostní požadavky na NO?
  – Jaké další prostory musí NO osvětlovat?
  – Která místa mají být zdůrazněna svítidly NO?
  – Proč musí NO osvětlovat únikový východ i vně objektu?
  – Musíme řešit NO pro kabiny výtahu?
  – Jaké jsou požadavky na osvětlení únikové cesty?
  – Jaká je doba funkčnosti NO na únikové cestě?
  – Jaké jsou světelně technické požadavky na Protipanické osvětlení?
  – Pozor na speciální požadavky na toaletách pro invalidy
  – Jaké jsou požadavky na Osvětlení prostorů s velkým rizikem?
  – Jaké jsou požadavky na Bezpečnostní značky?
  – Něco o svítidlech
  – Napájecí systémy pro svítidla NO
  – Jak navrhovat NO, kdy se má NO aktivovat?
  – Integrita systému NO
  – Dokumentace systému NO
  – Provozní deník NO
  – Požadavky na provoz NO
  – Kontroly a zkoušky NO
 • Speciální prostory s požadavky na NO
  – PBS - Nevýrobní objekty
  – PBS - Výrobní objekty
  – PBS - Budovy pro bydlení a ubytování
  – PBS - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
  – PBS - Shromažďovací prostory
  – PBS - Sklady
  – PBS - Objekty pro zemědělskou výrobu
  – PBS - Objekty spojů a poštovních provozů
  – PBS - Kabelové rozvody
  – Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely
  – Elektrická zařízení v kinech

projektovani NO 3

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz zari 2021

ElektroPrůmysl.cz, září 2021

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.
Měřicí a regulační technika Ucelená nabídka měřicí a regulační techniky pro výrobce a distributory elektrické energie, spotřebitele elektrické a jiných energií, výrobce elektrických a dalších zařízení, která tuto techniku využívají.
Moduly PAPAGO Pro měření nejrůznějších veličin, monitorování i ovládání přes Ethernet (síť LAN), WiFi nebo GSM.
Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.

Najdete nás na Facebooku