Jak správně navrhovat nouzové osvětlení? - 1. díl

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Nouzové osvětlení představuje jeden z druhů požárně bezpečnostních zařízení a má proto významný vliv na zajištění požární bezpečnost staveb. Má sloužit v případě, kdy selže normální umělé osvětlení.

Za těchto mimořádných okolností může dobře navržené nouzové osvětlení zajistit bezpečný a rychlý únik osob, a proto je důležité vědět, jak správně na to.

Níže naleznete ukázku z odborné publikace Nouzové osvětle­ní od Ing. Lubora Horáka, který problematiku školí v rámci semináře v Praze 6. 2. 2019 - více o semináři na webu společnosti LPE s.r.o.
Publikaci (Formát A4, 56 stran. Autor: Ing. Lubor Horák, Instalace Praha s.r.o. a lektor LPE s.r.o.) je možné i zakoupit v tištěné nebo elektronické podobě za cenu 170 Kč/150 Kč na tomto odkazu.

Výpis základních právních předpisů

 • Vyhláška č. 246/2001 Sb. – Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb. – Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Zákon č. 22/1997 Sb. – Zákon o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb. – Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 23/2008 Sb. – Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb. – Vyhláška o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení 10/2016 MHMP – kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze

projektovani NO 1

Výpis základních norem a předpisů

 • ČSN 33 2000-5-56 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely
 • ČSN EN 1838 – Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení
 • ČSN EN 50172 – Systémy nouzového únikového osvětlení
 • ČSN EN 50171 – Centrální napájecí systémy
 • ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 – Svítidla - část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení
 • ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní projekty
 • ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb - Výrobní projekty
 • ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování
 • ČSN 73 0835 – Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
 • ČSN 73 0831 – Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory
 • ČSN 73 0845 – Požární bezpečnost staveb - Sklady
 • ČSN 73 0842 – Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu
 • ČSN 73 0843 – Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů
 • ČSN 73 0848 – Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody
 • ČSN 33 2420 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely
 • ČSN 33 2410 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v kinech
 • ČSN EN 12 193 – Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť

Co je potřeba řešit v územním rozhodnutí - DÚR?

Zákon č. 183/2006 Sb.
§90 - Územní rozhodnutí – Posuzování záměru žadatele
(1) V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky:

 • a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
 • b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
 • c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů4) nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Komentář: V územním řízení se řeší zejména poměry v území, nikoli technické řešení samotné stavby. Je tedy nadbytečné podrobněji řešit technické provedení Nouzového osvětlení (dále též NO).

Vyhláška č. 499/2006 Sb.
§ 1a, Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
(1) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Příloha č. 1, Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
B.2 Celkový popis stavby
B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení
Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.
Komentář: V rámci územního řízení uvedeme: …. Nouzové osvětlení bude provedeno v souladu s Vyhláškou č. 246/2001 Sb., s požárně bezpečnostním řešením a dle normových požadavků, zejména ČSN EN 1838 a ČSN EN 50172. V dalším stupni projektové dokumentace bude proveden výpočet osvětlení dle ČSN EN 1838 pro výběr nejvhodnějšího nouzového osvětlení. ….

Co je potřeba řešit ve stavebním povolení - DSP?

Zákon č. 183/2006 Sb.
Stavební řízení, §111
(1) Stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda:

 • a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací,
 • b) projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
 • c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
 • d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Co je „obecný požadavek na výstavbu“? Musím jej respektovat?

Zákon č. 183/2006 Sb.
Základní pojmy, §2, odst. 2, písm. e)
(2) V tomto zákoně se dále rozumí
e) obecnými požadavky na výstavbu obecné požadavky na využívání území, technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, stanovené prováděcími právními předpisy.

Obecné požadavky na výstavbu, §169, odst. 1
(1) Právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy jsou povinny při územně plánovací a projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání
a odstraňování staveb respektovat záměry územního plánování a obecné požadavky na výstavbu [§ 2 odst. 2 písm. e)] stanovené prováděcími právními předpisy.
Které předpisy jsou prováděcími pro Stavební zákon?

Prováděcích předpisů je mnoho; z důležitých uvádíme:

 • Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Nařízení 10/2016 Pražské stavební předpisy

Komentář: Splním-li požadavky prováděcích předpisů (nejen tři-čtyři výše jmenované), mám splněny požadavky DSP.
V Praze se vyvarujte uvádět v dokumentaci odkazy na vyhlášku 268/2009 Sb., nebo vám dokumentaci stavební úřad vrátí.

Vyhláška č. 499/2006 Sb.
§ 1d, Dokumentace pro vydání společného povolení (územní a stavební řízení)
(1) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení je stanoven v příloze č. 8 k této vyhlášce.
§ 2, Projektová dokumentace
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je stanoven v příloze č. 12 k této vyhlášce.

Příloha č. 8, Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení
Příloha č. 12, Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu.
D.1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.
Dokumentace se zpravidla zpracovává pro jednotlivé části podle konkrétní stavby a obsahuje zejména: …vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.
Je požadováno požárně bezpečnostní zařízení. Co je to požárně bezpečnostní zařízení?

Vyhláška č. 246/2001 Sb.
ČÁST DRUHÁ
Stanovení podmínek požární bezpečnosti u právnických osob a fyzických osob.
ODDÍL PRVNÍ
Vybavení prostor právnických osob a podnikajících fyzických osob věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními.
§ 2, Základní požadavky
(1) Množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení právnických osob a fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů (dále jen "podnikající fyzické osoby") věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby, nebo z obdobné dokumentace, která je součástí projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu nebo je stanoveno v jiném právním předpisu.

projektovani NO 3

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, srpen 2022

Číslo je zaměřené na průmyslovou robotiku, PLC, průmyslové počítače, řídicí systémy a operátorské panely.

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.

Najdete nás na Facebooku