Jak správně navrhovat nouzové osvětlení? - 1. díl

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Nouzové osvětlení představuje jeden z druhů požárně bezpečnostních zařízení a má proto významný vliv na zajištění požární bezpečnost staveb. Má sloužit v případě, kdy selže normální umělé osvětlení.

Za těchto mimořádných okolností může dobře navržené nouzové osvětlení zajistit bezpečný a rychlý únik osob, a proto je důležité vědět, jak správně na to.

Níže naleznete ukázku z odborné publikace Nouzové osvětle­ní od Ing. Lubora Horáka, který problematiku školí v rámci semináře v Praze 6. 2. 2019 - více o semináři na webu společnosti LPE s.r.o.
Publikaci (Formát A4, 56 stran. Autor: Ing. Lubor Horák, Instalace Praha s.r.o. a lektor LPE s.r.o.) je možné i zakoupit v tištěné nebo elektronické podobě za cenu 170 Kč/150 Kč na tomto odkazu.

Výpis základních právních předpisů

 • Vyhláška č. 246/2001 Sb. – Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb. – Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Zákon č. 22/1997 Sb. – Zákon o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb. – Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 23/2008 Sb. – Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb. – Vyhláška o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení 10/2016 MHMP – kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze

projektovani NO 1

Výpis základních norem a předpisů

 • ČSN 33 2000-5-56 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely
 • ČSN EN 1838 – Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení
 • ČSN EN 50172 – Systémy nouzového únikového osvětlení
 • ČSN EN 50171 – Centrální napájecí systémy
 • ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 – Svítidla - část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení
 • ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní projekty
 • ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb - Výrobní projekty
 • ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování
 • ČSN 73 0835 – Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
 • ČSN 73 0831 – Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory
 • ČSN 73 0845 – Požární bezpečnost staveb - Sklady
 • ČSN 73 0842 – Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu
 • ČSN 73 0843 – Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů
 • ČSN 73 0848 – Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody
 • ČSN 33 2420 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely
 • ČSN 33 2410 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v kinech
 • ČSN EN 12 193 – Světlo a osvětlení - Osvětlení sportovišť

Co je potřeba řešit v územním rozhodnutí - DÚR?

Zákon č. 183/2006 Sb.
§90 - Územní rozhodnutí – Posuzování záměru žadatele
(1) V územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky:

 • a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
 • b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
 • c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů4) nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Komentář: V územním řízení se řeší zejména poměry v území, nikoli technické řešení samotné stavby. Je tedy nadbytečné podrobněji řešit technické provedení Nouzového osvětlení (dále též NO).

Vyhláška č. 499/2006 Sb.
§ 1a, Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
(1) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Příloha č. 1, Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
B.2 Celkový popis stavby
B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení
Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.
Komentář: V rámci územního řízení uvedeme: …. Nouzové osvětlení bude provedeno v souladu s Vyhláškou č. 246/2001 Sb., s požárně bezpečnostním řešením a dle normových požadavků, zejména ČSN EN 1838 a ČSN EN 50172. V dalším stupni projektové dokumentace bude proveden výpočet osvětlení dle ČSN EN 1838 pro výběr nejvhodnějšího nouzového osvětlení. ….

Co je potřeba řešit ve stavebním povolení - DSP?

Zákon č. 183/2006 Sb.
Stavební řízení, §111
(1) Stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda:

 • a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací,
 • b) projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
 • c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
 • d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Co je „obecný požadavek na výstavbu“? Musím jej respektovat?

Zákon č. 183/2006 Sb.
Základní pojmy, §2, odst. 2, písm. e)
(2) V tomto zákoně se dále rozumí
e) obecnými požadavky na výstavbu obecné požadavky na využívání území, technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, stanovené prováděcími právními předpisy.

Obecné požadavky na výstavbu, §169, odst. 1
(1) Právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy jsou povinny při územně plánovací a projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání
a odstraňování staveb respektovat záměry územního plánování a obecné požadavky na výstavbu [§ 2 odst. 2 písm. e)] stanovené prováděcími právními předpisy.
Které předpisy jsou prováděcími pro Stavební zákon?

Prováděcích předpisů je mnoho; z důležitých uvádíme:

 • Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Nařízení 10/2016 Pražské stavební předpisy

Komentář: Splním-li požadavky prováděcích předpisů (nejen tři-čtyři výše jmenované), mám splněny požadavky DSP.
V Praze se vyvarujte uvádět v dokumentaci odkazy na vyhlášku 268/2009 Sb., nebo vám dokumentaci stavební úřad vrátí.

Vyhláška č. 499/2006 Sb.
§ 1d, Dokumentace pro vydání společného povolení (územní a stavební řízení)
(1) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení je stanoven v příloze č. 8 k této vyhlášce.
§ 2, Projektová dokumentace
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je stanoven v příloze č. 12 k této vyhlášce.

Příloha č. 8, Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení
Příloha č. 12, Rozsah a obsah projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu.
D.1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.
Dokumentace se zpravidla zpracovává pro jednotlivé části podle konkrétní stavby a obsahuje zejména: …vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.
Je požadováno požárně bezpečnostní zařízení. Co je to požárně bezpečnostní zařízení?

Vyhláška č. 246/2001 Sb.
ČÁST DRUHÁ
Stanovení podmínek požární bezpečnosti u právnických osob a fyzických osob.
ODDÍL PRVNÍ
Vybavení prostor právnických osob a podnikajících fyzických osob věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními.
§ 2, Základní požadavky
(1) Množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení právnických osob a fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů (dále jen "podnikající fyzické osoby") věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními vyplývá z požárně bezpečnostního řešení stavby, nebo z obdobné dokumentace, která je součástí projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu nebo je stanoveno v jiném právním předpisu.

projektovani NO 3

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz zari 2021

ElektroPrůmysl.cz, září 2021

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Měřicí a regulační technika Ucelená nabídka měřicí a regulační techniky pro výrobce a distributory elektrické energie, spotřebitele elektrické a jiných energií, výrobce elektrických a dalších zařízení, která tuto techniku využívají.
Moduly PAPAGO Pro měření nejrůznějších veličin, monitorování i ovládání přes Ethernet (síť LAN), WiFi nebo GSM.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.
Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.

Najdete nás na Facebooku