Normy

ČSN 73 0804

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 0804 ed. 2

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 0810

Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN 73 0818

Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0831

Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

ČSN 73 0834

Požární bezpečnost staveb - Změny staveb

ČSN 73 0848

Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

ČSN 73 0873

Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

ČSN 73 0875

Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

ČSN 73 0895

Požární bezpečnost staveb - Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru - Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek

ČSN 73 4130

Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky

ČSN 73 4301

Obytné budovy

ČSN 73 6005

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 6006

Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení

ČSN 74 3282

Pevné kovové žebříky pro stavby

ČSN 74 3305

Ochranná zábradlí

ČSN CLC/TS 50131-7

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 7: Pokyny pro aplikace

ČSN CLC/TS 50539-12

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 12: Zásady výběru a použití - SPD připojená do fotovoltaických instalací

ČSN CLC/TS 60034-24

Točivé elektrické stroje - Část 24: Online detekce a diagnostika možných poruch aktivních částí točivých elektrických strojů a ložiskových proudů - Návod k použití

ČSN CLC/TS 61496-3

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR)