Nový revizní přístroj Kyoritsu KEW 6016 a revize elektrické instalace podle ČSN 33 2000-6 (2. díl)

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V září minulého roku uvedla společnost Blue Panther Instruments na náš trh nový revizní přístroj z produkce renomovaného výrobce měřicí techniky Kyoritsu, dodávaný pod označením KEW 6016.

Společnost Kyoritsu tak po přístroji KEW6010B rozšířila řadu svých přístrojů pro revize elektrických instalací o další univerzální revizní přístroj vybavený kombinací funkcí kompletního řešení pro oblast revizní činnosti instalací nn. V minulém díle tohoto seriálu jsme se seznámili s přístrojem KEW 6016, jeho konstrukcí a funkcemi. Podrobně jsme si popsali postup měření při revizi proudových chráničů. V tomto díle bych rád podrobněji popsal další funkce, které KEW 6016 nabízí, konkrétně měření spojitosti a test izolace.
KEW 6016 je velmi kompaktním, a přitom robustním přístrojem. Je vyroben z lehkých a odolných plastů, váží pouhých 1 350 g. Skříňka je elegantní a všechny ovládací prvky jsou umístěny po ruce. Přístroj je vybaven velkým, dobře čitelným podsvíceným displejem, který podrobně zobrazuje všechny stavy. Ovládání je zajištěno čtyřmi funkčními klávesami, jejichž aktuální význam se zobrazuje na displeji. Pro volbu jednotlivých druhů testu je přístroj vybaven otočným přepínačem.

 kew6016_web

Jak již bylo řečeno, KEW 6016 patří mezi přístroje mnohoúčelové, které v sobě sdružují všechny funkce potřebné pro revizi elektrické instalace podle ČSN 33 2000-6. Je schopen provádět kontrolu spojitosti ochranného vodiče, měřit izolační stav napětím 250 V, 500 V a 1000 V. Dalším druhem měření je test spojitosti. Toto měření se provádí proudem 200 mA. Pro měření impedance smyčky je tento přístroj vybaven speciální funkcí, která zamezuje vybavení chráničů během tohoto měření. Měření se provádí na automatických rozsazích 20, 200 a 2000 ohmů, a to testovacím proudem 6 A, 2 A a 15 mA. S měřením impedance smyčky úzce souvisí i měření přepočtených zkratových proudů PSC a PSF. Dalším druhem měření je test proudových chráničů. Přístroj je navržen pro test standardních proudových chráničů všech typů s vybavovacím reziduálním proudem 10, 30, 100, 300 a 500 mA. Dále pak obsahuje funkci pro test speciálních proudových chráničů používaných jako ochrana před úrazem elektrickým proudem. Dalším měřením, které je KEW 6016 schopen provádět, je měření zemního odporu, a to třípólovou metodou. K tomuto účelu je vybaven pomocnými zemnícími tyčemi a dlouhými měřicími kabely. Pomocí dalších doplňkových funkcí je možno měřit i sled fází, napětí a frekvenci.
Přístroj má paměť na 1000 měření, přičemž lze vždy zapisovat na zvolenou paměťovou pozici. To je velmi užitečné pro pozdější zpracování a protokolování naměřených hodnot. Do příslušenství přístroje patří sada velmi kvalitních silikonových kabelů (samozřejmostí je sonda s tlačítkem TEST pro volné ruce) pro všechny typy měření (viz obr. 2), software, optický komunikační kabel a praktická brašna.

KEW6016_prislusenstvi 

Test spojitosti - měření přechodového odporu

Měřením spojitosti se zabývá čl. 61.3.2, v němž je stanoveno měření spojitosti ochranných vodičů a spojitosti hlavního a doplňujícího pospojování. Norma doporučuje použít pro toto měření napětí 4 až 24 V a měřit proudem alespoň 200 mA. Test spojitosti se používá pro kontrolu obvodů a spočívá v měření velmi nízkých odporů. To je zvláště důležité pro kontrolu zapojení ochranného vodiče. Proto je před započetím tohoto měření vhodné odstranit vliv parazitního přechodového odporu ve zdířkách přístroje a vlastního odporu měřicích kabelů. K tomu je KEW 6016 vybaven funkcí NULL. Před vlastním měření přepneme funkční přepínač do polohy CONTINUITY, stiskneme a uzamkneme tlačítko TEST a zkratujeme hroty měřicích kabelů. Na displeji se zobrazí odpor měřicích kabelů. Poté stiskneme tlačítko NULL a přístroj odečte tuto naměřenou hodnotu - na displeji se zobrazí nulový odpor. Hodnota tohoto odporu je v přístroji uchována i po jeho vypnutí, a tak není nutné vždy znovu provádět nulování. Po této operaci připojíme měřicí hroty například mezi kolík zásuvky a ochranné pospojení. Kontrolky signalizují, zda není obvod pod napětím. Pokud kontrolka nesvítí, můžeme přikročit k vlastnímu testu. Po stisku tlačítka TEST přístroj změří odpor mezi sondami a na displeji se zobrazí již zkorigovaná hodnota, snížená o odpor měřicích sond.


Test izolace - měření izolačního odporu s KEW 6016

Podstata izolačního odporu

Živé vodiče jsou od sebe a od uzemnění odděleny izolací, jejíž odpor je dostatečně vysoký na to, aby zajistil, že proud mezi vodiči a zemí je dostatečně nízký. Ideální izolační odpor by měl být nekonečný a neměl by propustit žádný proud. Ve skutečnosti mezi dvěma živými vodiči a zemí proud je, říká se mu „unikající proud“. Tento proud se skládá z následujících tří složek: konduktivní proud, kapacitní proud a povrchový unikající proud. Na obr. 3 (a, b, c) je naznačena fyzikální podstata těchto tří složek unikajícího proudu.

podstata_proudu

Konduktivní proud

Dokud izolační odpor nedosáhne nekonečné hodnoty, protéká skrz izolaci mezi vodiči malý unikající proud. Unikající proud vypočteme pomocí Ohmova zákona:

izolacni_proud

Kapacitní proud

Izolace mezi vodiči s rozdílným potenciálem slouží jako dielektrikum kondenzátoru, vodiče tvoří elektrody kondenzátoru. Při aplikaci stejnosměrného napětí začne protékat nabíjecí proud, jehož hodnota se exponenciálně snižuje se vzrůstající úrovní nabití kondenzátoru (takřka nulové hodnoty dosáhne obvykle za méně než 1 sekundu). Na konci měření musí být náboj z kondenzátoru odstraněn, což je automaticky zajištěno vybíjecí funkcí. Když je mezi vodiče aplikováno střídavé napětí, síť nepřetržitě nabíjí a vybíjí kapacitu tvořenou vodiči, a proto je zde nepřetržitý střídavý prosakující proud, který protéká sítí.

Povrchový unikající proud

Když pro připojení vodičů apod. odstraníte izolaci, proud proteče mezi odkrytými vodiči přes povrch izolace. Množství unikajícího proudu závisí na stavu povrchu izolace mezi vodiči. Pokud je povrch čistý a suchý, hodnota unikajícího proudu bude velmi nízká. Pokud je ale povrch vlhký nebo špinavý, hodnota může být vysoká. Pokud je hodnota dostatečně vysoká, může způsobit výboj mezi dvěma vodiči. Zda k výboji mezi vodiči dojde, či ne, závisí na stavu povrchu izolace a na aplikovaném napětí. To je důvod, proč se měření izolace obvykle provádí při vyšším napětí, než se obvykle aplikuje do obvodu.

Celkový unikající proud

Celkový unikající proud je součtem konduktivního, kapacitního a povrchového unikajícího proudu, jak je popsáno výše. Každý z proudů a poté celkový unikající proud jsou ovlivněny faktory, jako je okolní teplota, teplota vodiče, vlhkost a aplikované napětí.
Pokud je v obvodu aplikováno střídavé napětí, bude zde vždy přítomen kapacitní proud a nelze jej eliminovat. Proto se používá stejnosměrné napětí pro měření izolačního odporu a unikající proud v tomto případě rychle klesá na nulu, a tedy nemá žádný vliv na měření. Vysoké napětí se používá z toho důvodu, že často zničí vadnou izolaci a způsobí výboj v důsledku prosakování stěn, a tak odhalí potenciální chyby, které by při nízkém napětí zůstaly skryty. Tester izolace měří aplikovanou úroveň napětí a proud unikající izolací. Tyto hodnoty se počítají pomocí vzorce pro výpočet izolačního odporu:

unikajici_proud

Když se nabíjejí kondenzátory v obvodu, nabíjecí proud klesá k nule a zobrazí se záznam stálého izolačního odporu, což znamená, že jsou kondenzátory plně nabity. Do obvodu je indikováno plné testovací napětí a stane se nebezpečné, pokud jej takto nabité zanecháte. Model KEW 6016 má funkci pro automatické vybití napětí, které se pro zajištění bezpečného vybití měřeného obvodu spustí okamžitě po uvolnění tlačítka TEST.
Pokud je kabelový systém vlhký nebo špinavý, povrchový unikající proud bude vysoký a výsledkem bude nízký izolační odpor. V případě rozsáhlé elektrické instalace jsou izolační odpory všech paralelně zapojených jednotlivých obvodů v celkovém součtu velmi nízké.

Poškození zařízení citlivého na napětí

V dnešní době se v elektroinstalacích vyskytuje řada zařízení, která obsahují citlivé elektronické součástky. Tyto prvky mohou být velice snadno poškozeny aplikováním vysokého napětí používaného při testu izolace. Abychom předešli jejich poškození, je nutné takové prvky z elektroinstalace před zahájením testu odstranit. Jedná se především o elektroniku, počítače, tiskárny, elektronické vypínače, stmívače světla, obecně zařízení obsahující elektronické součástky.

Vlastní měření izolačního odporu

Před každým měřením je potřeba zkontrolovat, zda na měřicích bodech není napětí. Otočíme funkční přepínač do polohy pro měření izolace (INSULATION). Dále k měřícímu přístroji připojíme měřicí kabely a zvolíme měřicí napětí 250 V, 500 V nebo 1 000 V.
Pokud je přístroj připojen k živému obvodu, přístroj indikuje chybu a neumožní provedení testu. V případě, že se tak nestane, můžeme pokračovat v měření.
Ve druhém dílu seriálu jsme se blíže seznámili s přístrojem KEW 6016 a podrobně popsali postup měření spojitosti a izolačních stavů. V následujícím dílu bych rád navázal popisem dalších funkcí tohoto testeru (měření uzemnění, impedance smyčky, zkratových proudů atd.).

Více informací získáte u společnosti:

blue_panther

Blue Panther s.r.o.
Mezi Vodami 29
143 00 Praha 4 - Modřany

Tel.: +420 241 762 724
Fax: +420 241 773 251
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.blue-panther.cz

Zobrazit multifunkční revizní přístroj KEW 6016 v internetovém obchodě spolu s cenou a video ukázkou praktického využití.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2023

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!

Najdete nás na Facebooku