Náhrada pravidelných revizí PS a DS údržbovými úkony

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Pravidelné kontroly a revize elektrických zařízení přenosové (PS) a distribuční soustavy (DS) jsou ve smyslu platných zákonných předpisů považována za vyhrazená elektrická technická zařízení.

Proto jejich bezpečnost musí být ověřována revizemi a průběžně musí být prováděna údržba včetně kontrol ve stanovených lhůtách a ve stanoveném rozsahu.

Dle čl. 3.2 Změny 2 ČSN 33 1500 mohou být pravidelné revize nahrazeny průběžně prováděnými údržbovými úkony včetně kontrol stanovených ve vlastním Řádu preventivní údržby (ŘPÚ).
Ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů zajišťuje provozovatel distribuční soustavy (PDS) spolehlivé provozování distribuční soustavy. Je proto povinen vedle úkonů prováděných k zajištění bezpečnosti vykonávat i úkony vedoucí k zajištění spolehlivosti dodávky elektrické energie.

revize PS 2018 1

Řád preventivní údržby (ŘPÚ)

Elektrická rozvodná zařízení přenosové a distribuční soustavy včetně smluvně provozovaných elektrických stanic, přímých vedení a elektrických přípojek musí splňovat požadavky platných právních předpisů a technických norem z hlediska jejich bezpečnosti a spolehlivosti. Pro průběžné ověřování stavu bezpečnosti a spolehlivosti je třeba provádět údržbové úkony včetně kontrol v rozsahu a lhůtách dle ŘPÚ.

Obsah ŘPÚ
ŘPÚ musí být zpracován na všechna elektrická zařízení přenosové a distribuční soustavy, na smluvně provozovaná přímá vedení, elektrické stanice a elektrické přípojky včetně souvisejících zařízení nezbytných pro zajištění jejich provozu. Pro každý druh zařízení má být stanoven rozsah preventivní údržby podle účelu v následujícím členění:

 • a) úkony prováděné z důvodu zajištění bezpečnosti
 • b) úkony prováděné s ohledem na zajištění spolehlivosti

Z hlediska formy a náplně se rozlišují:

 1. Prohlídka – pohledová kontrola stavu zařízení a jeho okolí (včetně ochranného pásma) během provozu (pod napětím)
 2. Zkoušení a měření – porovnání parametrů zařízení měřením a zkouškami pro ověření stavu jejich bezpečnosti a provozuschopnosti. Dle charakteru diagnostických zkoušek v návaznosti na přístrojové vybavení měřící a diagnostickou technikou se provádí:
  a) na zařízení za provozu (pod napětím)
  b) na zařízení mimo provoz (bez napětí) při provádění běžné údržby
 3. Údržba – úkony zajišťující bezpečný a provozuschopný stav zařízení. Dle charakteru a obsahu stanoveného úkonu se provádí:
  a) na zařízení za provozu (např. čištění prostorů a okolí zařízení atp.)
  b) na zařízení mimo provoz zejména v případech, kdy je nezbytná částečná demontáž kontrolovaného zařízení atp.
  Doporučuje se v rámci provádění plánovaného úkonu běžné údržby na zařízení mimo provoz současně dle technických možností odstranit zjištěné závady při úkonech prohlídky a diagnostických měření.

Lhůty ŘPÚ
Lhůty úkonů ŘPÚ pro jednotlivé druhy zařízení jsou určovány dle:

 1. Významu příslušného zařízení na provozní spolehlivost přenosové nebo distribuční soustavy.
 2. Úrovně smluvně stanovené spolehlivosti dodávky elektřiny odběratelům zásobovaných z příslušného zařízení. (tj. jednotlivého vedení nebo stanice)
 3. Provozní zkušenosti s jednotlivými druhy zařízení dle jejich konstrukčního a přístrojového vybavení.
 4. Technických podmínek výrobce příslušného zařízení pro jeho údržbu.
 5. Vyhodnocení působení vnějších vlivů v příslušné lokalitě, kde je zařízení umístěno.
  Doporučuje se pro vnější vliv výskytu znečišťujících nebo korosivních látek pro třídy definované v PNE 33 0000-2 stanovit:
  a) Základní lhůty – pro třídy AF1 a AF2
  b) Pro třídy AF3 a AF4 se stanoví individuální lhůty

Dle uvedených zásad je třeba respektovat, že v jednotlivých lokalitách nebo různých místech přenosové a distribuční soustavy mohou být lhůty pro stejný druh i typ zařízení stanoveny odlišně dle praktické potřeby.
Nejdelší lhůty kontrol prováděných z důvodu bezpečnosti jsou 4 roky ve smyslu ČSN 33 1500.

Aktualizace ŘPÚ
Doporučuje se, aby byl ŘPÚ v souladu s kapitolou 4 PPDS nebo částí III. PPPS minimálně jednou za pět let aktualizován z těchto důvodů:

 1. technický vývoj elektrických strojů, přístrojů a materiálů zařazovaných do provozu přenosové a distribuční soustavy vyvolává odlišnou náročnost na obsah a lhůty jednotlivých údržbových
  i kontrolních úkonů
 2. vyhodnocení praktické účinnosti prováděných údržbových a kontrolních úkonů v jednotlivých lokalitách může vyvolat nutnost změny jejich lhůt nebo i jejich rozsahu
 3. rozvoj přenosové a distribuční soustavy výstavbou nových zařízení může ovlivnit stupeň důležitosti stávajících zařízení, a tedy i ovlivnit rozsah údržbových
  a kontrolních úkonů

revize PS 2018 2

ŘPÚ – hlavní zásady pro jednotlivé druhy zařízení

Pro jednotlivé druhy zařízení je třeba v ŘPÚ konkretizovat obsah příslušných úkonů a konkrétně stanovit jejich lhůty.

Elektrická rozvodná zařízení – venkovní vedení

 1. Prohlídka – pohledová kontrola prováděna pochůzkou, popřípadě dopravním prostředkem (např. letecká kontrola vedení vvn a zvn).
  Provádí se na zařízení pod napětím. Obsah a lhůty musí být stanoveny při respektování technického provedení vedení (např. holé nebo izolované vodiče, typ izolátorů atp.) a lokality jeho umístění (např. lesní průsek, zastavené území, volný terén atp.), včetně k přihlédnutí působení vnějších vlivů (např. znečištění, námrazová oblast atp.). Proto mohou být pro jednotlivé úseky trasy jednoho vedení stanoveny různé lhůty.
 2. Zkoušení a měření – ověření parametrů měřením na vedení pod napětím. Obsah a lhůty musí být stanoveny dle stejných zásad jako úkon prohlídky
  s přihlédnutím k důležitosti jednotlivých bodů (např. křižovatkový stožár, stožár s úsekovým vypínačem, stožár se svodičem přepětí atp.). Proto v příslušném úseku vedení může být rozsah a četnost diagnostických zkoušek pro jednotlivé body rozdílný.
 3. Údržba
  Stanovení rozsahu úkonu se doporučuje členit na údržbu ochranného pásma a údržbu zařízení s přihlédnutím, které činnosti je možné provádět na zařízení pod napětím (např. obnova výstražných tabulek, vyčištění ochranného pásma atp.).

Elektrická rozvodná zařízení – kabelová vedení

 1. Prohlídka – pochozí kontrola na zařízení pod napětím.
  Obsah a lhůty musí být stanoveny dle konkrétních podmínek v příslušné lokalitě. Předpokládá se, že stav kabelových svodů bude kontrolován v rámci úkonů prohlídek venkovních vedení.
 2. Zkoušení a měření
  Obsah a lhůty musí být stanoveny na základě provozních zkušeností v dané lokalitě. Měření (oteplení nebo ultrazvukem) kabelových koncovek se předpokládá v rámci diagnostických zkoušek zařízení, na která jsou připojena.
 3. Údržba
  Její obsah musí být zaměřen zejména na kabelové armatury dle typu jejich provedení (např. doplňování oleje do koncovek KSJd vedení 22 kV).
  U kabelových vedení nn se doporučuje dle vnějších vlivů (znečištění) v dané lokalitě stanovit lhůty na údržbu kabelových skříní (vyčištění, nakonzervování zámků, dotažení proudových spojů atp.) dle jejich provozního významu (např. rozpínací skříň, přechodová skříň, přípojková skříň atp.).

Kabelové tunely, kolektory a kanály
Jednotlivé úkony musí být odvozeny dle konkrétních podmínek (technické provedení, přístupnost, požární bezpečnost atp. – viz PNE 38 2157) při respektování zásad příslušného provozovatele (např. správce kolektoru inženýrských sítí, tj. společný prostor s plynovodem atp.).

Elektrická rozvodná zařízení – stanice zvn, vvn a vn
Stanice zvn, vvn a vn představují rozsáhlý komplex technických (elektrických, strojních atd.) zařízení s různou náročností na úroveň jejich údržby včetně požadovaného rozsahu jejich kontroly.
Stanovení lhůt jednotlivých úkonů Řádu preventivní údržby včetně jejich obsahu je určováno:

 1. provozní důležitostí stanice v příslušné přenosové nebo distribuční soustavě
 2. z hlediska požadavku na úroveň provozní spolehlivosti příslušného prvku zařízení pro předmětnou elektrickou stanici
 3. způsobem obsluhy stanice (stálá obsluha, bez obsluhy atp.)
 4. technickým přístrojovým vybavením včetně návodu jeho výrobce na údržbové úkony
 5. provozními zkušenostmi s použitými prvky zařízení
 6. vnějšími vlivy v dané lokalitě

Vzhledem k uvedenému je nezbytné specifikovat obsah a lhůty úkonů ŘPÚ pro stanici jako celek i pro jednotlivé druhy zařízení. Doporučuje se tyto specifikace provést podle podmínek provozovatele buď samostatným ŘPÚ pro stanici, nebo v místních provozních předpisech nebo jiným interním předpisem.

 1. Prohlídka – pohledová kontrola na zařízení pod napětím.
  Obsah a lhůty pohledových kontrol se doporučuje s přihlédnutím rozsahu stanice členit na základní (tj. s nejvyšší možnou četností např. u stanic se stálou obsluhou prováděných denně) pro kontrolu stavu zařízení stanice z hlediska bezpečnosti a na podrobné dílčí (tj. s četností dle stanoveného pořadí např. prohlídka rozvodny zvn, prohlídka rozvodny vvn, prohlídka stanovišť transformátorů, prohlídka kabelových prostorů atp.) pro kontrolu bezpečnosti a provozuschopnosti tak, aby prováděný úkon byl možno reálně a účinně splnit.
 2. Zkoušení a měření
  Diagnostické zkoušky musí být specifikované z hlediska obsahu a lhůt pro jednotlivé typy zařízení (např. transformátor zvn/vvn, vypínač vvn, přístrojový transformátor atd.) s přihlédnutím k podmínkám pro jejich údržbu stanovených výrobcem a k provozní zkušenosti s příslušným typem zařízení.
 3. Údržba
  Pro stanovení obsahu a lhůt platí stejné podmínky jako pro diagnostické zkoušky.

Transformovny vn/nn

 1. Prohlídka –pohledová kontrola na zařízení pod napětím.
  Obsah a lhůty úkonu musí být stanoveny dle typu stanice (např. stožárová, zděná, vestavěná atp.) s přihlédnutím k působení vnějších vlivů v dané lokalitě. U transformoven připojených na venkovní vedení vn se doporučují lhůty shodné pro úkon prohlídky vedení.
 2. Zkoušení a měření
  Obsah a lhůty jednotlivých zkoušek se doporučuje stanovit na základě provozních zkušeností v dané lokalitě.
 3. Údržba
  Obsah a lhůty se doporučuje stanovit na základě provozních zkušeností v dané lokalitě (tj. např. četnost čištění atp.).

Související zařízení přenosové a distribuční soustavy

V návaznosti na vymezení platnosti s odvoláním na určení hranice elektrického rozvodného zařízení dle PNE 33 0000-1 (hranice ochrany) se doporučuje v ŘPÚ uvést související provozní zařízení, to je zařízení, na kterém je nutno provádět pravidelné revize (např. vlastní spotřeba, rozvaděče DC, střídače, usměrňovače, elektroinstalace, osvětlení atd.). Jednotlivé úkony a záznamy o jejich provedení jsou v tomto případě považovány ve smyslu ČSN 33 1500 za podklad sloužící pro vypracování pravidelné revize.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2023

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Špičkové nástroje pro odvíjení, prothování a tažení kabelů Maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře.

Najdete nás na Facebooku