Bezpečnostní opatření při instalaci přístrojů měření kvality energie

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Během instalace přístrojů měření kvality energie (PQ) je nutno zajistit bezpečnost instalující osoby a ostatních, neporušenost monitorovaného systému a neporušenost samotného přístroje.

Pokud jsou mnohé instalace dočasně ve volném prostoru, a tudíž nemohou používat stejnou bezpečnostní praxi jako trvalé instalace, nesmí nikdy porušit místní zásady. Místní zásady, předpisy a bezpečnostní praxe pokryjí většinu níže uvedených položek a vždy budou mít přednost před zde uvedenými opatřeními. Všechny místní a národní požadavky musí být respektovány (například, požadavky na ochranná zařízení osob).

bezpecnost mereni pq 1

Zkušební vodiče

Z hlediska bezpečnosti platí soubor norem ČSN EN 61010, která uvádí bezpečnostní požadavky na elektrické zařízení pro měření, řízení a laboratorní použití.
Propojení zkušebními vodiči v rozváděčích nebo propojovacích skříních se provedou způsobem, který neporušuje pokyny pro použití přístrojů, ke kterým jsou připojeny. Toto všeobecně zahrnuje vrácení dvířek, krycích desek a přístupových panelů do jejich obvyklé polohy při použití (tj. uzavřeno, připevněno úplnou sestavou šroubů atd.). Pokud panely zůstávají během monitorování otevřeny, poskytnou se přiměřené prostředky omezující přístup do oblasti a informující ostatní o monitorovací sestavě a zodpovědnosti za místní dotyk.
Většinou se doporučuje, aby měřicí přístroj kvality energie (PQ) byl připojen k bodu systému specificky navrženému pro měření.
Zkušební vodiče se umísťují daleko od nechráněných vodičů, ostrých předmětů, nízkofrekvenčních a vysokofrekvenčních elektromagnetických polí a jiných nepříznivých prostředí. Pokud je to možné, opatří se pevnými spojkami nebo se přivážou k pevnému objektu, aby se zabránilo nahodilému rozpojení.

Zkušební vodiče napětí
Vodiče, které jsou jištěny pojistkou na straně sondy, tj. na konci připojeném k monitorovanému systému, zvyšují bezpečnost připojení. Výrobce musí specifikovat hodnotu pojistky; tato bude dostatečně nízká, aby chránila zkušební vodič proti přetížení. Kromě toho vypínací schopnost pojistky bude odpovídající dosažitelnému poruchovému proudu síťového kmitočtu v místě připojení.
Napěťově citlivé vodiče by neměly být náhodně ovinuty kolem stávajících silových vodičů nebo přiloženy do konektorů jističe, které jsou navrženy pro vložení jednotlivého vodiče. Místo toho by se mělo použít vhodně dimenzované a instalované mechanické spojení. Pokud jsou použity pro dočasné instalace svorky, musí vyhovět ČSN EN 61010. Podstatné je zajištění jak dimenzování na maximální napětí, které se může vyskytnout, tak i zajištění instalace mechanicky bezpečným způsobem. Během instalace osoba provádějící instalaci zváží, co se stane, když se svorka nahodile přemístí, například prudkým trhnutím kabelu.
Některé zkušební vodiče mají izolované zástrčky schopné zastrčení jedné do druhé. Zastrkávání by mělo být prováděno opatrně, aby byla provedena jen chtěná spojení, a ne náhodné zkratování obvodu. Dvojí kontrola vodičů vždy zajišťuje vyvarování se zkratu. Snímací vodiče se také připojí k monitorovanému obvodu až po připojení k přístroji měřícímu PQ a po zkontrolování správnosti připojení.

Zkušební vodiče proudu
Mělo by se zajistit, aby u sekundárních obvodů proudových transformátorů, jsou-li použity, nedošlo k rozpojení, tj. takovéto sekundární obvody nesmějí být jištěny pojistkou a připojení zátěže musí být mechanicky bezpečné.
Klešťové převodníky proudu a k nim přidružené vodiče, použité pro dočasné instalace, by měly být navrženy podle normy ČSN EN 61010-2-032 ed. 3.

Ochrana živých částí

Při instalaci nebo během doby monitorování se kryty panelu často odstraňují.
V takovémto případě se všechny živé části náležitě chrání a prostor se udržuje nepřístupný. Pokud jsou na měřicím přístroji použity šroubovací svorky pro izolování těchto svorek, použijí se vhodné kryty. Všechna připojení se provedou podle specifikací a předpisů pro přívody. Například více vodičů nesmí být připojeno k šroubovací svorce navržené pro jeden vodič.

Umístění monitoru

Měřicí přístroj PQ je třeba bezpečně umístit pro minimalizování nebezpečí pohybu přístroje nebo uvolnění připojení. Pokud je pro vyhotovení zpráv o rušeních použita tiskárna, měla by se přijmout náležitá opatření zajišťující, aby nahromaděný papír nezpůsobil nebezpečí. Měřicí přístroje se neponechávají vystaveny nadměrnému teplu, vlhkosti nebo prachu způsobujícímu poškození přístroje nebo ohrožení průběhu sběru dat.
Měřicí přístroj se umístí tak, aby nezpůsobil nebezpečí osobám pracujícím v prostoru měření. V tomto ohledu se ke zmírnění nebezpečí může někdy použít ochranný kryt nebo zábrana. Pokud je to možné, měřicí přístroj se neumístí v prostoru přístupném mnoha lidem, jako je například rušná průchozí hala.
Umístění by také nemělo znamenat nepřiměřené nebezpečí pro osobu instalující měřicí přístroj PQ. Je mnoho míst, která jsou příliš stěsnaná nebo jiným způsobem fyzicky omezující možnost vhodného připojení vodičů přístroje. V takovýchto situacích se vybere alternativní lokalita.
Funkci měřicího přístroje PQ může nepříznivě ovlivnit mnoho vnějších faktorů prostředí. Tyto faktory prostředí zahrnují teplotu, vlhkost, nízkofrekvenční a vysokofrekvenční elektromagnetická pole, statický výboj, mechanický otřes a vibraci.

bezpecnost mereni pq 2

Uzemňování

Všechny přístroje jsou schopné vytvářet vnitřní poruchy. Síťová napájení přístrojů se vhodně připojí k ochrannému uzemnění, pokud to výrobce prohlásí za nezbytné. Mnoho bezpečnostních předpisů také vyžaduje spojení s uzemněním u zkušebních vodičů napětí. Přístroje se dvěma nebo více spojeními s uzemněním (například jedno spojení s uzemněním pro napájení a jiné pro zkušební vodiče) mohou vytvářet smyčky přes uzemnění, pokud spojení s uzemněními jsou provedena k různým fyzickým bodům vně přístroje. Nebezpečí pro měření a pro měřený systém pocházející od zemních smyček je třeba pečlivě zvážit.
Zvážit je třeba také potenciální nebezpečí pro osoby a přístroj způsobené vysokými potenciály mezi různými body uzemňovacího systému. Ve většině případů je užitečné použití izolačních transformátorů pro napájení přístroje.
V každém případě ohledy na bezpečnost budou mít nejvyšší prioritu.

Interference

Pokud měřicí přístroj PQ je připojen k mobilnímu telefonu nebo jinému rádiovému vysílači, je třeba zajistit, aby anténa vysílače byla dostatečně daleko od přístrojů, které by mohly být citlivé na rušení. Takovéto citlivé přístroje mohou zahrnovat ochranné prostředky, lékařské monitory, vědecké přístroje atd.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2023

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Špičkové nástroje pro odvíjení, prothování a tažení kabelů Maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře.

Najdete nás na Facebooku