Zkoušky výtahů během jejich provozu

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Posouzení stavu a způsobilosti výtahu k bezpečnému provozu se ověřuje prováděním odborných prohlídek, odborných zkoušek, zkoušek po podstatných změnách nebo opravách a inspekčních prohlídek podle rozsahu stanoveném normou ČSN 27 4002.

Odborné zkoušky, zkoušky po podstatných změnách nebo opravách a inspekční prohlídky se provádějí:

 • po dobu provozu ve stanovených lhůtách,
 • po provedení podstatných změn nebo oprav,
 • nařídí-li to příslušný orgán státního nebo státního odborného dozoru,
 • v případě vyžádání vlastníka nebo provozovatele, popř. za účelem zjištění technického stavu např. při změně servisní firmy.

Odborné zkoušky, zkoušky po podstatných změnách nebo opravách a inspekční prohlídky zpravidla zahrnují:

 • kontrolu technické dokumentace a dokladů a jejich shodu s výtahem,
 • přezkoušení funkce a provozních vlastností výtahu,
 • prověření elektrického zařízení výtahu,
 • zjištění výskytu provozních rizik výtahu,
 • vyhodnocení stavu s návrhem na odstranění nedostatků a provedení opatření ke snížení rizika a dosažení úrovně bezpečného výtahu v případě výskytu provozních rizik,
 • informování vlastníka nebo provozovatele výtahu o zjištěném skutečném stavu výtahu.

V případě, že rozsah změn provedených na provozovaném výtahu v podstatě znamená dodání nového výtahu, musí být tento výtah před opětovným uvedením do provozu přezkoušen, jak definuje podle Zákon č. 90/2016 Sb, Nařízení vlády č. 122/2016 Sb a Nařízení vlády č. 176/2008 Sb v platném znění.
Datum provedení, výsledek a identifikační údaje o tom, kdo zkoušky nebo inspekční prohlídku provedl, se zaznamenává v Knize výtahu.

vytahy kontrola 2021 1

Zkouška po podstatných změnách

Zkouška po podstatných změnách se provádí u výtahů určených k dopravě osob nebo k dopravě osob a nákladů v rozsahu, který specifikuje příloha C.2 ČSN EN 81-20, u malých nákladních výtahů v rozsahu podle přílohy přílohy E z ČSN EN 81-3+A1. U ostatních výtahů se zkouška provádí v rozsahu stanoveném zkušebním technikem servisní firmy nebo autorizované servisní firmy. Pro stanovení rozsahu se využije náplň zkoušky po ukončení montáže podle přílohy A - Díl 2/3 z ČSN 27 4002. Při zkoušce se nesmí stanovit přísnější požadavky, než při zkoušce před prvním uvedením do provozu.
U výtahů, určených k dopravě osob nebo osob a nákladů, zajišťuje zkoušku po podstatných změnách, při nichž došlo ke změně technických parametrů nebo změně bezpečnostních komponent servisní firma, která tyto změny provedla, u inspekčního orgánu. Pokud servisní firma, která podstatné změny provedla, má posouzeno zabezpečování systému jakosti podle zvláštních předpisů, může zkoušku provést jí pověřený zkušební technik. U výtahů určených pouze k dopravě nákladů zkoušku po podstatných změnách provede servisní firma, podle své volby, jím pověřeným zkušebním technikem nebo zajistí zkoušku u inspekčního orgánu.
Zkouška po ostatních podstatných změnách a dalších změnách vyplývajících z odstraňování zjištěných provozních rizik, se provádí v rozsahu podle výše uvedeného postupu se zaměřením na provedenou změnu nebo změnou dotčenou část. Zkoušku provádí zkušební technik servisní firmy, která změny provedla.

Zkouška po opravě

Zkouška po opravě se provádí ověřením funkce opravené nebo při opravě vyměněné části. Způsob přezkoušení se odvozuje od způsobu vyzkoušení původní části. Zkoušku provádí pracovník servisní firmy, která provedla opravu.

vytahy kontrola 2021 2

Odborné zkoušky

Odborné zkoušky výtahů v provozu se provádějí ve lhůtách uvedených v tabulce 1. Lhůta pro první odbornou zkoušku se odvozuje od data uvedení výtahu do provozu nebo od data poslední odborné zkoušky provedené podle normy ČSN 27 4007.
Lhůty pro odborné zkoušky mohou být překročeny maximálně o šest měsíců.

vytahy kontrola 2021 3
Rozsah odborné zkoušky je stanoven protokolem o odborné zkoušce. Odborné zkoušky nesmějí svým opakováním způsobit nadměrné opotřebení a nesmějí způsobovat namáhání, která by ovlivňovala další spolehlivost výtahu. Tento požadavek se vztahuje především na zkoušku zachycovačů nebo nárazníků, které se zkoušejí sníženou rychlostí s prázdnou klecí. Při těchto zkouškách se musí ověřovat, zda části, které při provozu nejsou aktivovány, jsou funkční.
Odborné zkoušky provádí zkušební technik servisní firmy, který na podkladě vyhodnocení výsledku odborné zkoušky výtahu v rozsahu protokolu z odborné zkoušky stanoví závěr o provozní způsobilosti výtahu k dalšímu provozu bez bližší vazby na bezpečnostní úroveň výtahu, která je předmětem inspekčních prohlídek a vyjádření inspekčního orgánu k úrovni bezpečnosti na základě zjišťování přítomnosti provozních rizik. V protokolu současně vyznačí termín konání příští odborné zkoušky a inspekční prohlídky.
Pokud je odborná zkouška prováděna souběžně s inspekční prohlídkou může, na vyžádání vlastníka nebo provozovatele nebo po dohodě se servisní firmou, odbornou zkoušku provést inspekční orgán.
Při každém přerušení provozu výtahu na dobu delší, než je dvojnásobek lhůty mezi odbornými prohlídkami podle ČSN 27 4002 se provede před opětovným uvedením do provozu odborná zkouška v rozsahu podle přílohy A normy ČSN 27 4007 bez provádění činností se zkušebním břemenem.
Kontrola podle části 1 a 2 protokolu z odborné zkoušky provedená v rámci odborné zkoušky se považuje za revizi, která v daném termínu nahrazuje odbornou prohlídku.
Prohlídka, zkoušení a měření elektrických zařízení podle části 2 a 4 protokolu z odborné zkoušky provedené v rámci odborné zkoušky se považuje za pravidelnou revizi elektrického zařízení ve smyslu ČSN 33 1500.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl kveten 2022

ElektroPrůmysl.cz, květen 2022

Číslo je zaměřené především na konektorovou techniku a kabelovou konfekci.

Zajímavé odkazy

Nastavte si své Centrum preferencí a získejte třeba SMART TV Tím, že více specifikujete oblasti zájmů ve svém profilu, vás automaticky zařadíme do slosování o hodnotné ceny.
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Ušetřete 30% nákladů se systémovou technikou! Zbavte se tlaku na náklady jednou pro vždy. Díky decentrální instalaci ušetříte až 30%. Je to tak jednoduché! Vše, co musíte udělat, je: Prostě jít do toho.

Najdete nás na Facebooku