Zkoušení ochrany automatickým odpojením od zdroje při revizi podle nové ČSN 33 2000-6 ed. 2

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Metody zkoušení popsané v tomto článku jsou uvedeny jako referenční metody, přitom není vyloučeno používat i jiné metody, pokud jejich výsledky nejsou méně hodnotné.

Měřicí a kontrolní přístroje a zkušební metody se musí volit v souladu s příslušnými částmi souboru ČSN EN 61557. Pokud se použijí jiné měřicí přístroje, nesmějí poskytovat nižší úroveň funkčních vlastností ani nižší stupeň bezpečnosti.
Pokud se proudové chrániče uplatňují také jako ochrana před požárem, může se splnění podmínek pro ochranu automatickým odpojením od zdroje považovat zároveň za splnění požadavků normy ČSN 33 2000-4-42 ed. 2.

csn 33 2000 6 ed2
Ověření účinnosti opatření pro ochranu při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) automatickým odpojením od zdroje se provede takto:

Pro sítě TN

To, že ochrana vyhovuje požadavkům normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, 411.4.4 a 411.3.2 se musí ověřit:

1) Změřením impedance poruchové smyčky, pokud je to možné.
Při použití proudových chráničů není obvykle třeba provádět měření impedance poruchové smyčky z důvodu ověření podmínky automatického odpojení pomocí proudového chrániče. Ověřením impedance poruchové smyčky se však ověřuje, zda je zajištěno automatické odpojení obvodu i při poruše před chráničem a zda je zajištěna spojitost vodičů obvodu. To je důležité zejména v případech, kdy je ochranný vodič vedený mimo magnetický obvod proudového chrániče spojen pouze s ochranným vodičem sítě (popř. vodičem PEN) před proudovým chráničem. Z důvodu ověření spojitosti obvodu je vhodné měřit i impedanci smyčky fázový vodič - nulový vodič, a to i v obvodech nechráněných proudovým chráničem.

Alternativně, v případech, kdy měření impedance poruchové smyčky není možné, postačuje ověření spojitosti ochranných vodičů za předpokladu, že je k dispozici výpočet impedance poruchové smyčky nebo odporu ochranných vodičů.
Přednostní, oproti ostatním způsobům ověřování, je měření impedance poruchové smyčky. Alternativní ověření se uplatňuje v případech, kdy je již (při malých impedancích) přesnost měření nedostačující. Před měřením impedance poruchové smyčky se ověřuje, zda neživé části a ochranný vodič napájecí sítě jsou vodivě spojeny. Toto ověření provádějí přístroje odpovídající normě ČSN EN 61557-3 ed. 2 již v rámci samotného měření.

2) Ověřením charakteristik a/nebo účinnosti předřazeného ochranného přístroje. Toto ověření se musí provést:

 • u nadproudových ochranných přístrojů prohlídkou nebo jiným vhodným způsobem (tj. ověřením nastavení spouští jističů na okamžité nebo velmi rychlé vypnutí a ověřením jmenovitých proudů a typů pojistek);
 • u proudových chráničů prohlídkou a zkouškou.
  Účinnost automatického odpojení od zdroje proudovým chráničem se musí ověřit vhodným zkušebním zařízením odpovídajícím normě ČSN EN 61557-6 ed. 2, které potvrdí, že jsou splněny příslušné požadavky normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, přičemž se berou v úvahu pracovní charakteristiky přístroje. Účinnost ochranného opatření je ověřena, jestliže k odpojení dojde při poruchovém proudu nižším nebo rovném jmenovitému vybavovacímu proudu IΔn.
  Doporučuje se, aby se ověřily doby odpojení požadované v normě ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Požadavky na doby odpojení se však musí ověřit v případě doplnění a změn již existujících instalací, kdy již dříve instalované proudové chrániče jsou také používány jako odpojovači přístroje pro tato doplnění a změn.

Pokud byla účinnost ochranného opatření potvrzena v bodě umístěném za proudovým chráničem (ve směru toku energie), může být ochrana instalace za tímto bodem prokázána potvrzením spojitosti ochranných vodičů.

Pro sítě TT

To, že ochrana vyhovuje požadavkům normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, 411.5.3 a 411.3.2 se musí ověřit:

1) Změřením odporu RA zemniče pro uzemnění neživých částí instalace.
Jestliže měření RA není proveditelné, může se použít naměřená hodnota impedance externí zemní poruchové smyčky.

2) Ověřením charakteristik a/nebo účinnosti předřazeného ochranného přístroje. Toto ověření se musí provést:

 • u nadproudových ochranných přístrojů prohlídkou nebo jiným vhodným způsobem (tj. ověřením nastavení spouští jističů na okamžité nebo velmi rychlé vypnutí, ověřením jmenovitých proudů a typů pojistek);
 • u proudových chráničů prohlídkou a zkouškou.
  Účinnost automatického odpojení od zdroje proudovým chráničem se musí ověřit vhodným zkušebním zařízením odpovídajícím ČSN EN 61557-6 ed. 2, které potvrdí, že jsou splněny příslušné požadavky ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, přitom se berou v úvahu pracovní charakteristiky chrániče. Účinnost ochranného opatření je ověřena, jestliže
  k odpojení dojde při poruchovém proudu nižším nebo rovném jmenovitému vybavovacímu proudu IΔn.
  Doporučuje se ověření doby odpojení požadované v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Požadavky na doby odpojení se však musí ověřit v případě doplnění a změn již existujících instalací, kdy již dříve instalované proudové chrániče jsou také používány jako odpojovači přístroje pro tato doplnění a změny.

Pokud byla účinnost ochranného opatření potvrzena v bodě umístěném za proudovým chráničem (ve směru toku energie), může být ochrana instalace za tímto bodem prokázána potvrzením spojitosti ochranných vodičů.

Pro sítě IT

Prohlídkou by se mělo ověřit, že žádný pracovní vodič zařízení není přímo uzemněn, že neživé části jsou spojeny s ochranným vodičem (a to jednotlivě, po skupinách nebo všechny společně) a že je použit přístroj hlídající stav izolace.
To, že ochrana vyhovuje požadavkům ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, 411.6.2 se musí ověřit výpočtem nebo změřením proudu Id v případě první poruchy.
Měření je třeba provést, jestliže není možné proud Id vypočítat, protože nejsou známy veškeré potřebné údaje. Během měření se uplatňují příslušná opatření, aby nedošlo k ohrožení v důsledku druhé poruchy.
V případě dvojité zemní poruchy, se musí ověřit impedance poruchové smyčky výpočty nebo měřením. Jestliže jsou poměry podobné jako v síti TT (viz norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, 411.6.4 bod b), musí se ověření provést jako pro síť TT (viz bod b)). Jestliže jsou poměry podobné jako v síti TN (viz ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, 411.6.2), musí se ověření provést měřením následujícím způsobem.

 • Pro instalace IT napájené z místního transformátoru, se impedance smyčky měří s pomocí propojení o zanedbatelné impedanci vloženého na začátku instalace mezi jeden živý vodič a zem. Impedance smyčky se měří mezi druhým živým vodičem a ochranným uzemněním na konci obvodu. Ověření je dosaženo, jestliže naměřená hodnota je ≤ 50 % maximální dovolené impedance smyčky pro síť TN.
 • Pro sítě IT připojené na veřejnou síť, se impedance smyčky určuje ověřením spojitosti ochranného vodiče a měřením impedance smyčky mezi dvěma živými vodiči na konci obvodu. Ověření se prokáže, jestliže naměřená hodnota je ≤ 50 % maximální dovolené impedance smyčky pro síť TN. Jestliže se ověření neprokáže, je nutné provést podrobnější měření.

Měření odporu zemniče

Měření odporu zemniče tam, kde je uzemnění předepsáno (viz norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, 411.5.3 pro sítě TT, 411.4.1 pro sítě TN a 411.6.2 pro sítě IT), musí být provedeno pomocí vhodné metody. Jestliže měření odporu není možné, je také možné odpor vypočítat za použití použitelných hodnot.

Měření impedance poruchové smyčky

Předtím, než se provede měření impedance poruchové smyčky, je třeba provést zkoušku elektrické spojitosti.
Zkouška elektrické spojitosti a tím především spojitosti ochranného vodiče před měřením impedance poruchové smyčky se provádí z bezpečnostních důvodů. Toto měření spojitosti však není třeba provádět, je-li měřicí přístroj vybaven automatickou kontrolou dotykového napětí vyvolaného měřicím procesem zajišťujícím automatické přerušení měřícího procesu a hlášení závady, dosáhne-li napětí nebezpečné hodnoty. Tím se považuje zkouška elektrické spojitosti za provedenou. Uvedený požadavek splňují měřicí přístroje odpovídající ČSN EN 61557-3 ed. 2.
Naměřená hodnota impedance poruchové smyčky musí u sítí TN odpovídat ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, 411.4.4 a u sítí IT 411.6.4.
Jestliže požadavky na odpor zemniče nejsou splněny nebo pokud se o nich pochybuje, a přitom je provedeno doplňující pospojování v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, 415.2, musí se účinnost tohoto pospojování zkontrolovat podle normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, 415.2.2.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2022

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Monitorovací systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.

Najdete nás na Facebooku