Základní zásady obsluhy a práce na elektrických zařízeních dle nové ČSN EN 50110-1 ed. 3

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Před zahájením jakékoliv činnosti na elektrickém zařízení s elektrickými zařízeními nebo v jejich blízkosti, jedná se o elektrická zařízení provozovaná s úrovní napětí od malého včetně, až po vysoké napětí včetně, musí být provedeno posouzení elektrického rizika.

Na jeho základě musí být stanoveno, jakým způsobem budou tyto činnosti vykonávány a jaká bezpečnostní opatření musí být provedena, aby byla zajištěna bezpečnost.

bezpecnost prace 1

Osoby

Odpovědnost za bezpečnost osob zapojených do pracovní činnosti a těch, které jsou nebo mohou být dotčeny touto činností, musí být v souladu s národní legislativou.
Všechny osoby vykonávající práci na elektrickém zařízení, s ním nebo v jeho blízkosti musí být poučeny o bezpečnostních požadavcích, o bezpečnostních předpisech a místních provozních a pracovních předpisech vztahujících se k jejich práci. Je-li tato práce dlouhodobá nebo složitá, musí být poučení opakováno. Dotčené osoby jsou povinny postupovat ve smyslu těchto předpisů a pokynů.
Osoby musí nosit oděv vhodný pro místo a podmínky, kde pracují. To zahrnuje používání přiléhavého oděvu a používání doplňků OOP (osobní ochranné prostředky).
Před zahájením pracovní činnosti a během ní musí vedoucí práce dbát na dodržování všech příslušných bezpečnostních požadavků a předpisů.
Vedoucí práce musí poučit všechny osoby zapojené do pracovní činnosti o všech rozumně předvídatelných nebezpečích, která jim nejsou okamžitě zřejmá.
Pracovní činnosti, při kterých je k zamezení elektrického nebezpečí nebo zranění třeba technických znalostí nebo zkušeností, nesmí provádět nikdo jiný než ty osoby, které takové znalosti a zkušenosti mají, nebo musí být vykonávány pod dozorem, který je pro provedení takové práce nezbytný.
Národní legislativa může stanovit minimální věk a kritéria pro způsobilost osob.
Jestliže nejsou národní legislativou stanoveny požadavky na kvalifikaci osob, musí být dodržena následující kritéria pro vyhodnocení způsobilosti:

 • elektrotechnické vzdělání;
 • znalost zařízení, na kterém se má pracovat, a praktické zkušenosti s takovou prací;
 • znalost náhodných nebezpečí, které se mohou vyskytnout v průběhu práce;
 • zkušenosti s prací na elektrických zařízeních;
 • schopnost posoudit za všech okolností, zda je možné bezpečně pokračovat v práci.

Před zahájením pracovní činnosti musí být proveden rozbor její složitosti, aby pro její vykonání byla zvolena vhodná osoba, znalá, poučená nebo seznámená.

Organizace

Pro každé elektrické zařízení musí být určena osoba odpovědná za elektrické zařízení. Jestliže nejsou vydány národní předpisy, platí následující požadavky:
Osoba odpovědná za elektrické zařízení může být fyzická osoba z vlastní organizace nebo z organizace třetí strany. V případě osoby z jiné organizace má být toto pověření vhodně dokumentováno v písemné formě, včetně rozsahu zařízení, za které osoba odpovídá, a časového vymezení.
Osoba odpovědná za elektrické zařízení může část svých povinností delegovat na jiné osoby. To má být písemně dokumentováno.
Osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti musí dát souhlas vedoucímu práce k zahájení pracovní činnosti. Dále může podle potřeby delegovat odpovědnost na další osoby.
Osoba odpovědná za elektrické zařízení, osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti a vedoucí práce smí být jedna a táž osoba.
Jestliže jsou dvě nebo více zařízení umístěna společně, je k zajištění bezpečnosti nezbytné, aby byla prokazatelně stanovena opatření k zajištění spolupráce a konzultací mezi odpovědnými osobami za každé z těchto zařízení.
Osobám seznámeným musí být omezen přístup ke všem místům, kde se vyskytuje elektrické riziko. Za způsob omezení přístupu odpovídá osoba odpovědná za elektrické zařízení. Tato opatření musí být v souladu s národní legislativou.
Za každou prováděnou činnost odpovídá vedoucí práce. Jestliže je tato činnost rozdělena, mohou být určení další vedoucí práce, kteří jsou odpovědní za bezpečnost jednotlivých pracovních čet, a to pod vedením jedné koordinující osoby.
Před provedením změn v uspořádání elektrického zařízení nebo před zahájením prací si vedoucí práce a osoba pověřená kontrolou elektrických zařízení během pracovní činnosti musí ověřit uspořádání elektrického zařízení, které umožňuje provádět určenou práci na elektrickém zařízení,
s ním nebo v jeho blízkosti.
V případě složité pracovní činnosti musí být příprava provedena písemně.
Každá osoba znalá může u jednoduchých zařízení nebo částí zařízení stanovit postup, jak musí být práce prováděna za jasně pochopených a jednoduchých podmínek, a to:

 • buď tam, kde se mají provádět jednoduché práce;
 • nebo při údržbě, která je prováděna podle schválených postupů.

Na pracovišti musí být přijata taková opatření, aby každý pracovník, který má námitky proti provádění jakéhokoliv pokynu nebo pracovní činnosti v rozporu s bezpečnostními předpisy, měl možnost tuto skutečnost neprodleně oznámit vedoucímu práce. Vedoucí práce musí rozpor prověřit, a pokud je to nutné, postoupit k rozhodnutí nadřízenému.

Dorozumívání (předávání pokynů)

Dorozumívání zahrnuje všechny způsoby, jakými jsou informace mezi osobami předávány nebo vyměňovány, tj. ústně (například telefonem, osobní radiostanicí, osobním stykem), písemně (například faxem nebo e-mailem) a vizuálně (například zobrazovací jednotkou, signalizačním panelem, světly apod.).
Před zahájením každé pracovní činnosti musí být osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti informována o plánované práci.
Veškeré potřebné informace, jako například uspořádání sítě, stav spínacích přístrojů (zapnuto, vypnuto, uzemněno) a uspořádání ochranných prostředků pro zajištění bezpečné práce na elektrickém zařízení, musí být při předávání sděleny.
Je-li nutné pro přenos informací použít jiné prostředky, například radiové signály, počítače, světla atd., smějí být tyto prostředky použity pouze tehdy, jsou-li přijata příslušná opatření a jsou-li umístěny tak, aby byl přenos informací spolehlivý a nemohlo dojít k nedorozumění nebo k vydání falešných signálů.
Všechna hlášení musí obsahovat jméno a příjmení, a je-li to nutné, polohu osoby předávající informace.
Aby při ústním předávání informace nedošlo k omylům, musí příjemce opakovat informaci zpět vysílajícímu, který musí potvrdit, že byla správné přijata a pochopena.
Zahájení práce a uvedení elektrického zařízení do provozního stavu po ukončení práce nesmí být povoleno signály nebo dohodnutým dorozumíváním po odsouhlasených časových intervalech.
Jestliže jsou na pracovišti osoby hovořící různými jazyky, musí být předem stanoven jazyk, kterému příslušné osoby rozumějí.

Pracoviště

Pracoviště musí být jednoznačně určeno a označeno. U všech částí elektrického zařízení, na němž, s nímž nebo v jehož blízkosti je prováděna pracovní činnost, musí být zajištěn přiměřený pracovní prostor, způsob přístupu a osvětlení. Tam, kde je to nutné, musí být bezpečný vstup na pracoviště jasně označen.
Musí být přijata vhodná opatření, aby nedošlo ke zranění osob v důsledku jiných rizik, která se na pracovišti a při pracovní činnosti mohou vyskytnout, jako například zranění mechanickými nebo tlakovými systémy nebo pády.
Předměty zabraňující v přístupu a/nebo hořlavé materiály, které se na pracovištích vyskytují, nesmějí být umístěny u vchodu, na přístupových cestách, u elektrických spínacích přístrojů a ovládacích částí, v prostoru obsluhy zařízení. Hořlavé materiály uložené vedle nebo v blízkosti elektrického zařízení musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich vznícení.

Nářadí, výstroj a přístroje

Nářadí, výstroj a přístroje musí vyhovovat požadavkům příslušných evropských, národních nebo mezinárodních norem, pokud existují. Příklady nářadí, výstroje a pomůcek jsou:

 • izolační boty, galoše a rukavice;
 • ochrana očí nebo obličeje;
 • ochrana hlavy;
 • vhodný ochranný oděv;
 • izolační koberce, plošiny a žebříky;
 • izolační přenosné a pevné zábrany;
 • izolované a izolační nářadí;
 • ovládací tyče a táhla;
 • zámky, tabulky, značky;
 • zkoušečky napětí a systémy pro detekci napětí;
 • zařízení na vyhledávání kabelů;
 • uzemňovací a zkratovací soupravy;
 • přepážky, praporky, výstražné tabulky apod.

Nářadí, výstroj a pomůcky musí být používány v souladu s instrukcemi a/nebo návodem poskytnutým výrobcem nebo dodavatelem. Tyto instrukce a/nebo návody musí být v jazyku nebo jazycích země, ve které se používají.
Veškeré nářadí, výstroj a pomůcky používané pro bezpečnou obsluhu nebo práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti musí být pro takové použití vhodné, udržované ve stavu vhodném pro toto použití a správně používané.
„Udržování ve stavu vhodném pro použití" znamená provádět předepsané pravidelné prohlídky a zkoušky a po opravě a/nebo úpravě provést elektrické zkoušky, aby byly ověřeny elektrické a mechanické vlastnosti nářadí, výstroje a přístrojů.
Veškeré speciální nářadí, výstroj a pomůcky používané při práci na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti musí být řádně uskladněny.

Dokumentace a záznamy

Ke každému elektrickému zařízení musí být k dispozici aktuální dokumentace a záznamy o jeho stavu.

Značení

Pokud je to nezbytné, musí být v průběhu každé práce nebo obsluhy upozorněno na možná rizika. Způsob značení musí odpovídat příslušným evropským, mezinárodním nebo národním normám, pokud existují.

Nouzová opatření

Osoba odpovědná za elektrická zařízení musí vypracovat a realizovat nouzová opatření pro zajištění bezpečnosti při mimořádných událostech nebo při úrazu elektrickým proudem.

 • Stanovit postup oznamování a podávaní zpráv o všech nehodách a/nebo poruchách na elektrickém zařízení osobě pověřené kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti a vedoucímu práce. Je-li to nezbytné, má být do postupu zahrnuta i osoba odpovědná za elektrické zařízení;
 • Zajistit aktuální schémata elektrického zařízení;
 • Oznamování veškerých závažných událostí týkajících se činností na elektrických zařízeních. Oznámení má být provedeno v pracovní i v mimopracovní době;
 • V případě závažných událostí smějí pracující osoby třetí strany podávat zprávy o systémových opatřeních rovněž vlastní společnosti;
 • Zajistit osobou odpovědnou za elektrická zařízení, v závislosti na rozsahu zařízení, úzkou spolupráci s integrovaným záchranným systémem (IZS);
 • Jestliže osoba odpovědná za elektrická zařízení využívá k řízení činnosti dispečink (včetně komunikace), pak smějí být vhodná opatření v případě nouze realizována mezi osobou pověřenou kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti a vedoucím práce a dispečerským stanovištěm;
 • Neprodlené oznámení smrtelného úrazu záchranným službám a osobě odpovědné za elektrická zařízení. Místo úrazu má být ponecháno neporušené, pokud to nepředstavuje další nebezpečí pro zaměstnance, dodavatele nebo třetí stranu;
 • Nouzová opatření smějí zahrnovat činnost pohotovostních čet, jejichž úkolem je navazování kontaktů s osobami třetích stran, které jsou na místě nehody, a zajištění příslušného prostoru z hlediska elektrického nebezpečí s tím, že osoby při záchraně nevstupují do nebezpečného prostoru a/nebo provést zajištění jejich bezpečnosti;
 • Po nehodě musí osoba pověřená kontrolou elektrického zařízení během pracovní činnosti přijmout vhodná opatření k zajištění bezpečnosti a zachovat, pokud je to možné, neporušené podmínky na pracovišti. Tím se mají zajistit dobré podmínky pro vyšetřování nehody interními orgány nebo v mimořádných případech orgány státní správy, např. policie nebo bezpečnostním úřadem;
 • Pro poskytování první pomoci a požární techniky;
 • Pro poskytování vhodných osobních ochranných prostředků.

Dostatečnému počtu osob, který je nutný pro práci na elektrickém zařízení, s elektrickým zařízením nebo v jeho blízkosti, musí být zajištěno školení a informace tak, aby tyto osoby byly schopny poskytnout správnou první pomoc při úrazu elektrickým proudem a/nebo popálením. Doporučuje se, aby pokyny pro poskytování první pomoci byly na plakátech nebo schématech vyvěšeny na pracovišti nebo předány osobám v rámci bezpečnostních opatření pro zajištění bezpečnosti při práci.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2023

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

METRA BLANSKO zakázková výroba dle požadavků zákazníka AC a DC voltmetry a ampérmetry, otáčkoměry, vysokonapěťové děliče, převodníky elektrických veličin, proudové transformátory, revizní přístroje, multimetry, bočníky, kalibrace a servis. S přístroji Metra můžete spolehlivě měřit dalších 100 let.
Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.

Najdete nás na Facebooku