Zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Účelem článku je poskytnout informace k zamezení vzniku úrazu elektrickým proudem při provádění záchranných prací v podmínkách požáru nebo záplavy a zabránit škodám vzniklým při nevhodném postupu odstraňování nebezpečných stavů a provádění záchranných prací.

Napájení

Každá stavba musí mít trvale přístupné a viditelně trvale označené zařízení umožňující vypnutí elektrické energie.
Napájení musí být odpojeno před započetím záchranných prací při:

  • záplavách,
  • požáru, nejsou-li k dispozici vhodné (nevodivé) hasební prostředky.

Po odpojení napájení v místě požáru se musí prověřit, že nedošlo k vypnutí elektrického proudu pro:

  • a) důležitá zařízení, která by mohla havarovat,
  • b) požární čerpadla a čerpadla k plnění vodních zásobníků,
  • c) nouzové osvětlení,
  • d) zařízení nutné k evakuaci lidí, zvířat nebo majetku (požární výtahy, apod.).

Vypínání vedení při požáru a/nebo záplavě v objektu

Vypínání vedení při záplavě v objektu
U objektu bytové či občanské výstavby je nutné vypnout přívod elektrického proudu v postiženém úseku. Při pochybnosti o vypnutí ohroženého úseku a při záplavě většího rozsahu se provede vypnutí hlavního domovního přívodu.

Vypínání vedení při požáru
V místnosti objektu bytové či občanské výstavby je nutné vypnout pouze přívod elektrického proudu v postiženém úseku, nikoliv přívod napájení zařízení funkčních při požáru. Při pochybnostech o vypnutí ohroženého úseku, pokud není objekt vybaven zařízením funkčním při požáru, je při požáru většího rozsahu doporučeno vypnutí hlavního domovního přívodu.
Při požáru celého objektu je nezbytné vypnout venkovní vedení silového zařízení a napájecí vedení elektronických komunikací v okruhu 30 m. Není-li možné elektrický proud vypnout, musí být o této skutečnosti vyrozuměna osoba řídící záchranné práce (velitel zásahu).

Zařízení pro vypínání elektrické energie
Je-li objekt vybaven pro odpojení hlavního domovního vedení od sítě hlavním vypínačem (případně TOTAL STOP tlačítkem, CENTRAL STOP tlačítkem), může vypnutí zajistit osoba pověřená správou objektu, nebo osoba pověřená osobou řídící záchranné práce (velitelem jednotky požární ochrany, velitelem zásahu, apod.).
Pokud se u objektu pro odpojení hlavního domovního vedení od sítě používá jako zařízení umožňující vypnutí elektrické energie výkonové pojistky v hlavní domovní skříni, pak toto odpojení může zajistit osoba pověřená správou sítě s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Vypínání distribučního vedení či vedeni přenosové soustavy při požárech a záplavách

Vedení vn vypíná pověřený pracovník distributora nebo pověřená osoba, s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací) v obci nebo v závodě. Přívod vn pro obec, nebo přípojku vn pro závod může vypnout příslušným úsekovým spínačem pověřený pracovník distributora nebo distributorem pověřená osoba, s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací). Úsekový spínač ve vypnuté poloze musí vypínající osoba zajistit vlastním zámkem.
Vypínání napájecího vedení vn provádí zaměstnanec distributora na příkaz dispečera.
Vypínání vedení přenosové soustavy provádí zásadně pověřený zaměstnanec organizace provozující přenosovou soustavu na příkaz dispečera.

Vypínání výroben elektřiny, rozvoden a transformoven

Vypínání elektráren, rozvoden a transformoven pro distribuci a přenosovou síť může být provedeno jen v největším nebezpečí (při bezprostředním ohrožení života, zdraví nebo majetku osob a při likvidaci těchto stavů), a to pověřenou osobou - na příkaz dispečera.
Členové provádějící záchranu mohou vstoupit do ohrožených prostorů jen se svolením odpovědné osoby, prohlásí-li odpovědná osoba místnost za bezpečnou z hlediska úrazu elektřinou.
U výroben elektřiny vybavených solárními fotovoltaickými (PV) napájecími systémy musí být u vstupu do objektu schéma výrobny s označení místa, kde je přistroj pro odpojení PV hlavního kabelu (kabelů) DC, spolu s popisem jeho ovládání.
Pro fotovoltaické zdroje na budovách platí norma ČSN 33 2000-7-712 Elektrická instalace budov - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy.

zaplava

Postup prací

Při hašení požáru elektrického zařízení je nutno postupovat s důrazem na zajištění ochrany osob před úrazem a minimální poškození elektrického zařízení.
Před započetím záchranných prací se musí zjistit umístění silových transformátorů, rozváděčů a zabránit šíření požáru k nim a zatékání vody do kobek.
Je zakázáno pracovat se souvislým (kompaktním) proudem vody do vzdálenosti 30 m od elektrického zařízení pod napětím.
Při záchranných pracích musí být udržována bezpečná vzdálenost od elektrického zařízení. V případě použití požární techniky se bezpečné vzdálenosti navyšují o 4 m.
K přetrženému elektrickému vedení vn a vvn ležícímu na zemi pod napětím musí být zamezen přístup do vzdálenosti 30 m u vedení zvn alespoň 100 m, tuto vzdálenost je nutno dodržet i od kovových předmětu, kterých se přetržený drát dotýká nebo může dotýkat a to až do té doby, než je vedení zaručené vypnuto.
Pro práci v blízkosti předmětů pod napětím jsou vzdálenosti určeny ČSN EN 50110-1 ed. 2.
Požár v místnostech, kde je elektrické zřízení, se může hasit souvislým proudem vody až po vypnutí elektrického proudu.
U elektrického zařízení, kde nebylo bezpečně zjištěno vypnutí elektrického proudu, nebo není-li elektrické zařízení možno vypnout, lze v případě bezprostředního ohrožení životů osob, zvířat a jiných významných hodnot požárem hasit vhodným hasivem, nebo. za dodržení daných postupů a při použití výrobcem určené proudnice, vodou u elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V. V těchto případech je nutno udržovat vzdálenost kovových předmětů (nářadí, hasicí přístroje, požární výzbroj) od nechráněných (živých) částí elektrického zařízení nn nejméně 2 m.
Elektrické zařízení pod napětím lze hasit hasicím přístrojem sněhovým (C02), práškovým nebo přístrojem využívajícím jako hasivo halonové alternativy (například HALOTRON).
Pro hašení hořícího oleje vytékajícího z elektrického zařízení, které musí být vypnuto, je v nouzi možno použít suchého písku nebo hlíny.
Elektrické zařízení vn nebo vvn, i jeho okolí (stroje, vytékající olej, zařízení rozvoden) lze hasit jen po bezpečném vypnutí tohoto zařízení a zajištění vypnutého stavu, popřípadě po odstranění náboje ze zařízení, a to vodní mlhou, vzduchomechanickou nebo chemickou pěnou.
Vypnutí a zajištění provede odpovědná osoba, která odpovídá za to, že v místech hašení nehrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. V takových případech musí nejméně 2 osoby konat bezpečnostní dozor nad osobami provádějícími hasební zásah.
Při hašení požáru elektrického zařízení stacionárními hasicími zřízeními se postupuje podle návodů pro obsluhu těchto zřízení.

Opětovné uvedení do provozu

Po požáru a záplavě musí elektrické zařízení nn, vn a vvn, které patří distributorovi elektrické energie nebo organizaci provozující přenosovou soustavu znovu zapnout jen odpovědná osoba příslušné energetické organizace.
Elektrická instalace po záplavách musí být před opětovným uvedením do provozu řádně vyčištěna a vysušena. Rovněž musí být provedena mimořádná revize, zda jsou splněny podmínky bezpečného provozu.
U elektrických přístrojů se doporučuje konzultace u jejich výrobců, zda i po řádném vyčištění a vysušení lze tyto přístroje používat.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.

Najdete nás na Facebooku