Volba a zřizování vedení s ohledem na vnější vlivy dle nové ČSN 33 2000-5-52 ed. 2

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Instalační metody musí být zvoleny tak, aby ochrana před předpokládanými vnějšími vlivy byla zajištěna u všech příslušných částí vedení. Zvláštní péči je přitom třeba věnovat ohybům vedení a místům, kde vedení vstupuje do zařízení. Do tohoto článku jsou zahrnuty ty kategorie vnějších vlivů podle tabulky 51A IEC 60364-5-51, které jsou z hlediska vedení důležité.

Jednoznačné určení vnějších vlivů se provádí v souladu s požadavky ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.

volba_zrizovani_vedeni

Teplota okolí (AA)

Vedení musí být zvolena a zřízena tak, aby odpovídala všem teplotám mezi nejvyšší a nejnižší teplotou okolí v místě instalace, a aby bylo zajištěno, že nebude překročena mezní teplota při normálním provozu a mezní teplota v případě poruchy. „Mezní teplota“ znamená maximální trvalou provozní teplotu.

Součásti vedení včetně kabelů a příslušenství vedení se musí instalovat nebo se s nimi musí pracovat při teplotách, které jsou v mezích stanovených v příslušných výrobkových normách, nebo které jsou udány výrobcem.

Vnější zdroje tepla

Aby bylo zabráněno škodlivým vlivům tepla z vnějších zdrojů, musí se k ochraně vedení použít níže uvedené metody nebo metody, které jsou stejně účinné:

 • stínění proti teplu
 • umístění v dostatečné vzdálenosti od zdroje tepla
 • volba součástí vedení s náležitým ohledem na přídavné oteplení, které se může objevit
 • místní zesílení izolačního materiálu, např. izolačními návleky odolnými proti teplu

Teplo může být z vnějšího zdroje vyzařováno, odváděno prouděním nebo vedeno vodičem tepla, např.:

 • z horkovodních rozvodů
 • ze zařízení, spotřebičů a svítidel
 • z výrobních procesů
 • prostřednictvím materiálů - dobrých vodičů tepla
 • z přídavného oteplení vedení nebo jeho okolí slunečním zářením

Přítomnost vody (AD) nebo vysoká vlhkost (AB)

Vedení musí být zvolena a zřízena tak, aby nedošlo k žádnému poškození kondenzací vzdušné vlhkosti nebo vniknutím vody. Dohotovená vedení musí vyhovovat stupni ochrany IP odpovídajícímu jeho danému umístění.

Všeobecně se může plášť a izolace kabelů, pokud nejsou porušeny, považovat za ochranu před vnikáním vlhkosti. Zvláštní pozornost je však třeba věnovat kabelům, které jsou vystaveny častému ostřikování, zaplavování nebo ponořování.

V případech, kdy se ve vedeních může hromadit voda nebo když může docházet k její kondenzaci, musí se provést opatření k odtékání vody.

Jestliže vedení mohou být vystavena vlnám (AD6), musí být zajištěna ochrana před mechanickým poškozením.

Přítomnost cizích pevných těles (AE)

Vedení musí být zvolena a zřízena tak, aby se minimalizovalo nebezpečí od vniknutí cizích pevných těles. Dohotovená vedení musí odpovídat stupni ochrany krytem IP odpovídajícímu danému umístění.

V místech, kde se vyskytuje větší lehká prašnost (AE4), je nutno provést dodatečná opatření, aby se zabránilo hromadění prachu nebo jiných látek v množství, které by mohlo mít nepříznivý vliv na rozptylování tepla z vedení.

Přítomnost korozívních nebo znečišťujících látek (AF)

Jestliže je pravděpodobné, že přítomnost korozívních nebo znečišťujících látek včetně vody bude způsobovat korozi nebo poškození, částí vedení, u nichž je pravděpodobné, že budou těmito účinky zasaženy, musí být vhodně chráněny nebo vyrobeny z materiálu odolného vůči těmto látkám. Vhodná ochrana, která se uplatňuje během montáže, může zahrnovat ochranné pásky, nátěry nebo mazací tuk.

Různorodé kovy náchylné k vyvolání elektrolytického děje nesmějí být ve vzájemném kontaktu, pokud nejsou provedena speciální opatření, aby se následkům takového kontaktu zabránilo.

Materiály náchylné ke vzájemnému zhoršování svých vlastnosti, nebo ke zhoršování vlastností jednoho z těchto materiálů k jejich nebezpečné degradaci, se nesmějí klást do vzájemného kontaktu.

Ráz (AG)

Vedení musí být zvolena a zřízena tak, aby se minimalizovalo nebezpečí vznikající v důsledku mechanického namáhání, např. rázem, úderem nebo stlačením během instalace, při používání instalace nebo při její údržbě.

V pevných instalacích, ve kterých může docházet k středním rázům (AG2) nebo silným rázům (AG3) musí být ochrana zajištěna:

 • mechanickými charakteristikami systému elektrického vedení
 • volbou umístění, nebo ČSN 33 2000-5-52 ed. 2
 • opatřením doplňující místní nebo všeobecné mechanické ochrany
 • jakoukoliv kombinací výše uvedených opatření.

Jako příklad je možno uvést prostory s podlahou náchylnou k narušení a prostory používané vysokozdvižnými vozíky. Doplňující mechanickou ochranu je možno docílit použitím vhodných úložných nebo protahovacích kanálů nebo elektroinstalačních trubek.

Kabel instalovaný pod podlahou nebo nad stropem musí být uložen v takové poloze, aby nebyl ohrožen poškozením kontaktem s podlahou nebo stropem nebo jejich upevňovacími prvky.

Po instalaci kabelů a vodičů musí být zajištěný stupeň ochrany elektrického zařízení.

Vibrace (AH)

Vedení podepíraná součástmi zařízení vystavenými středním (AH2) nebo silným (AH3) vibracím nebo vedení k takovým součástem připevněná musí být pro tyto podmínky vhodná. To platí především u kabelů a kabelových spojek. Zvláštní pozornost by se mela věnovat připojením k vibrujícím zařízením. Mohou být přijata opatření pro dané místo, jako jsou ohebná vedení.

Pevně instalované zavěšené spotřebiče, např. svítidla, musí být připojena kabely s ohebnými jádry. Pokud se nepředpokládají žádné vibrace nebo pohyby, mohou se používat neohebná jádra.

Ostatní mechanická namáhání (AJ)

Vedení musí být zvolena a zřízena tak, aby se během provádění instalace, jejího používání nebo údržby zabránilo poškození kabelů, izolovaných vodičů a jejich zakončení.

Použití silikonových olejů obsahujících maziva k zatahování kabelů a vodičů do instalačních trubek, protahovacích kanálů, kabelových lávek a roštů se nedovoluje.

Jestliže jsou vedení uložena v konstrukci budovy, musí být instalační trubky nebo protahovací kanály jiné než ty, které jsou předem propojené a speciálně určené pro instalace, kompletně namontovány mezi místa pro vstup vedení před tím, než se jakýkoliv izolovaný vodič nebo kabel do nich zatáhne.

Rádius každého ohybu vedení musí odpovídat požadavku, aby kabely nebo vodiče nemohly být poškozeny a jejich zakončení nebylo namáhané.

Jestliže vodiče nebo kabely nejsou kvůli způsobu instalace průběžně podepírány, musí být vhodnými prostředky podepírány v odpovídajících vzdálenostech takovými způsoby, aby vodiče nebo kabely neutrpěly poškození způsobené vlastní hmotností nebo elektrodynamickými silami při zkratu. Opatření z hlediska elektrodynamických sil způsobovaných zkratovými proudy je třeba brát v úvahu obvykle pouze u jednožilových kabelů o průřezu větším než 50 mm2.

Jestliže jsou vedení vystavena trvalému namáhání v tahu (např. svou vlastní vahou při vertikálním uložení), musí se zvolit kabel nebo vodič odpovídajícího průřezu a způsob montáže musí být zvolen tak, aby kabely nebo vodiče nebyly nepřiměřeným tahovým zatížením poškozeny.

Systémy vedení určené pro vysunování nebo zasunování vodičů nebo kabelů, musí být vybaveny odpovídajícími prostředky, které tyto manipulace umožní.

Systémy vedení uložené v podlaze musí být dostatečně chráněny, aby se zabránilo poškození způsobovanému předpokládaným použitím podlahy.

Vedení, která jsou nehybně upevněna a zazděna ve stěnách, musí být vedena vodorovně, vertikálně nebo paralelně s okraji místnosti.

Vedení ve stropech nebo v podlahách mohou být vedena prakticky nejkratším směrem.

Vedení musí být instalována tak, aby se zabránilo mechanickému namáhání vodičů a spojů.

Kabely, trubky a instalační kanály, které jsou uloženy v zemi, musí být buď opatřeny ochranou proti mechanickému poškození, nebo musí být uloženy v hloubce, která minimalizuje riziko takového poškození. Kabely uložené v zemi musí být označeny zakrytím nebo vhodnou výstražnou fólií. Instalační trubky nebo kanály uložené v zemi musí být vhodně označeny.

Podpěry kabelů a jejich kryty nesmějí mít ostré hrany, které by mohly způsobit poškození kabelů nebo izolovaných vodičů.

Kabely a vodiče nesmějí být poškozeny upevňovacími prostředky.

Kabely, přípojnice a jiné elektrické vodiče, které jsou vedeny přes spáry, musí být zvoleny a nainstalovány tak, aby předpokládaný pohyb nemohl způsobit poškození elektrického zařízení, např. tím, že se použijí ohebná vedení.

Jestliže vedení prochází pevnými částmi, musí být chráněno před mechanickým poškozením, např. použitím kabelů s kovovým pláštěm nebo armovaných kabelů, nebo použitím instalačních trubek nebo izolačních průchodek. Žádná vedeni nesmí prostupovat nosnými prvky konstrukce budovy, není-li i po tomto prostupu zajištěna neporušenost (bezpečná funkce) tohoto nosného prvku.

Výskyt rostlinstva nebo plísni (AK)

Tam, kde zkušenosti prokázaly nebo je možno předpokládat toto nebezpečí (AK2), vedení k tomu musí být přiměřeně zvolena, nebo musí být přijata zvláštní ochranná opatření. Možnými ochrannými opatřeními jsou uzavřené typy instalací (instalační trubka, trubka protahovací nebo úložný kabelový kanál).

Výskyt živočichů (AL)

Tam, kde zkušenosti prokázaly nebo je možno předpokládat toto nebezpečí (AL2), vedení k tomu musí být přiměřeně zvolena, nebo musí být přijata zvláštní ochranná opatření, např. mechanické charakteristiky sytému elektrického vedení, nebo volba umístění, nebo opatření doplňující místní nebo všeobecné mechanické ochrany, nebo kombinací výše uvedených opatření.

Sluneční záření (AN) a ultrafialové záření

Tam, kde zkušenosti prokázaly nebo je možno předpokládat střední sluneční záření (AN2) nebo ultrafialové záření, musí být zvolena a nainstalována vedení pro tyto podmínky vhodného provedení, nebo musí být vedení vybavena odpovídajícím stíněním. Zvláštní opatření mohou být zapotřebí pro zařízení vystavená ionizujícímu záření.

Seizmické účinky (AP)

Vedení musí být zvolena a instalována s řádným ohledem na seizmická nebezpečí na místě instalace.

Jestliže zkušenosti prokazují, že seizmická nebezpečí jsou nízká nebo vyšší úrovně (od AP2 výše), je třeba věnovat zvláštní pozornost: upevnění vedení ke konstrukci budovy; spojení mezi upevněnými vedeními a všemi prvky nepostradatelných zařízení, např. zařízení pro bezpečnostní účely (nouzová zařízení), musí být zvolena z hlediska úrovně jejich poddajnosti.

Konstrukce budovy (CB)

Jestliže existuje nebezpečí způsobované posunem konstrukce (CB3), musí být podpěry kabelů a jejich ochranný systém schopné umožnit relativní pohyb tak, aby vodiče a kabely nebyly vystaveny nadměrným mechanickým namáháním.

Pro poddajné nebo nestabilní konstrukce určené k tomu, aby se pohybovaly (CB4), musí být použita poddajná vedení.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, srpen 2022

Číslo je zaměřené na průmyslovou robotiku, PLC, průmyslové počítače, řídicí systémy a operátorské panely.

Zajímavé odkazy

Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.

Najdete nás na Facebooku