Umístění, montáž a kryty řídících zařízení strojů

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Všechna řídicí zařízení musí být umístěna a namontována se zřetelem na usnadnění jejich přístupnosti a údržby; jejich ochrany před vnějšími vlivy nebo podmínkami, v nichž mají pracovat; provozu a údržby stroje a jeho přidruženého zařízení.

Umístění a montáž

Přístupnost a údržba
Všechny prvky řídicího zařízení musí být umístěny a orientovány tak, aby mohly být identifikovány, aniž by bylo nutné pohnout s nimi nebo s jejich zapojením. U prvků, jejichž správná činnost vyžaduje kontrolu, nebo které bude pravděpodobně třeba vyměnit, mají být tyto úkony možné bez demontáže jiných zařízení nebo částí stroje (s výjimkou otevření dveří nebo odstranění vík, přepážek nebo zábran). Tyto požadavky musí také splňovat svorky, které nejsou částí součástek nebo přístrojů řídicího zařízení.
Všechna řídicí zařízení musí být namontována tak, aby byl usnadněn jejich provoz a údržba z přední strany. Pokud je nutné pro seřízení, údržbu nebo vyjmutí přístroje speciálním nástrojem, musí být takový nástroj dodán. Tam, kde je požadován přístup pro pravidelnou údržbu nebo seřizování, musí být příslušné přístroje umístěny ve výšce od 0,4 m do 2,0 m nad obslužnou rovinou. Doporučuje se, aby svorky byly nejméně 0,2 m nad obslužnou rovinou a aby byly umístěny tak, aby k nim mohly být vodiče a kabely snadno připojeny.
Žádné přístroje, s výjimkou přístrojů pro ovládání, indikaci, měření a chlazení, nesmí být namontovány na dveřích nebo na normálně snímatelných přístupových víkách nebo krytech. Pokud jsou řídicí přístroje zapojeny pomocí zásuvných zařízení, musí být jejich přidružení zřejmé podle typu (tvaru), značení nebo referenčního označení, jednotlivě nebo v kombinaci.
Zásuvné přístroje, s nimiž se manipuluje při obvyklém provozu, musí být opatřeny nezaměnitelnými prostředky, pokud by nepoužití takového vybavení mohlo mít za následek nesprávnou činnost.
Zásuvková spojení, s nimiž se manipuluje při obvyklém provozu, musí být umístěna a namontována tak, aby byl zajištěn volný přístup.
Zkušební hroty pro připojení zkušebního zařízení, pokud jsou použity, musí být:

 • namontovány tak, aby byl zajištěn volný přístup;
 • jasně označeny v souladu s dokumentací;
 • dostatečně izolovány;
 • rozmístěny v dostatečných vzdálenostech mezi sebou.

Fyzické oddělení nebo seskupení
Neelektrické části a přístroje, které přímo nesouvisejí s elektrickým zařízením, nesmí být umístěny uvnitř krytů obsahujících řídicí zařízení. Přístroje, jako jsou elektromagnetické ventily ovládané solenoidem, mají být odděleny od ostatních elektrických zařízení (např. v samostatném prostoru).
Řídicí přístroje namontované na stejném místě a připojené buď k napájecímu napětí, nebo jak k napájecímu, tak k řídicímu napětí, musí být umístěny odděleně od řídicích přístrojů připojených pouze k řídicímu napětí.
Svorky musí být uspořádány odděleně do skupin pro:

 • silové obvody;
 • přidružené řídicí obvody;
 • jiné řídicí obvody napájené z vnějších zdrojů (např. pro blokování).

Skupiny mohou být namontovány vedle sebe, za předpokladu, že každá skupina může být snadno identifikována (např. značením, použitím různých velikostí, použitím přepážek nebo barvami).
Při rozmisťování přístrojů (včetně propojení) musí být zachovány vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty, které byly pro ně stanoveny dodavatelem, se zřetelem na vnější vlivy nebo podmínky pracovního prostředí.

Účinky oteplení
Součástky vytvářející teplo (např. tepelné jímky, výkonové rezistory) musí být umístěny tak, aby teplota každé součástky v blízkosti zůstala v povolených mezích.

kryty strojnich zarizenich

Stupně ochrany krytem

Ochrana řídicích zařízení krytem, před vniknutím pevných cizích předmětů a kapalin musí být přiměřená se zřetelem na vnější vlivy, jimž má být stroj v provozu vystaven, a musí být dostatečná jako ochrana proti prachu, chladicím médiím a pilinám.
Kryty pro řídicí zařízení musí zajišťovat stupeň ochrany krytem nejméně IP22.
Výjimky:

 • a) Případy, kdy je prostor pro obsluhu elektrického zařízení použit jako ochranný kryt pro příslušný stupeň ochrany krytem před vniknutím pevných těles a kapalin.
 • b) Případy, kdy jsou použity výměnné kolektory na systémech vodičů nebo přípojnic a nedosahuje se stupně ochrany krytem IP22.

Některé příklady aplikací, spolu se stupněm ochrany krytem poskytovaným v typických případech jejich kryty, jsou uvedeny níže:

 • větraný kryt obsahující pouze rezistor spouštěče motoru a jiná zařízení velkých rozměrů - IP10
 • větraný kryt obsahující jiná zařízení - IP32
 • kryt používaný ve všeobecném průmyslu - IP32, IP43 a IP54
 • kryt používaný na místech, kde se používá nízkotlaké čištění proudem vody (stříkání hadicí) - IP55
 • kryt poskytující ochranu před jemným prachem - IP65
 • kryt obsahující soupravy sběracích kroužků s kartáči - IP2X V závislosti na podmínkách místa instalace může být vhodný jiný stupeň ochrany krytem.

Kryty, dveře a otvory

Kryty musí být vyrobeny z materiálů schopných vydržet mechanická, elektrická a tepelná namáhání i působení vlhkosti a jiných činitelů okolního prostředí, které se mohou pravděpodobně vyskytnout při obvyklém provozu.
Upevňovací prvky používané pro zajištění dveří a vík mají být uchycené. Okna pro pozorování indikačních přístrojů namontovaných uvnitř musí být z materiálu schopného vydržet mechanické namáhání a chemickou korozi (např. tvrzené sklo nebo polykarbonátová deska o tloušťce minimálně 3 mm).
Doporučuje se, aby dveře krytu měly šířku maximálně 0,9 m a měly svislé závěsy, s úhlem otevření nejméně 95°.
Závěsy nebo těsnění dveří, poklopů, vík a krytů musí vydržet chemické působení agresivních kapalin, par nebo plynů používaných na stroji. Prostředky používané pro zachování stupně ochrany krytu na dveřích, poklopech a víkách, které se musí kvůli provozu nebo údržbě otevírat nebo snímat, musí splňovat tyto požadavky:

 • musí být bezpečně upevněny buď ke dveřím/víku nebo ke krytu;
 • nesmí se poškodit v důsledku sejmutí nebo výměny dveří nebo víka a snížit tak stupeň ochrany krytem.

Kde jsou otvory v krytech (například pro vstup kabelů), včetně otvorů obrácených k podlaze nebo základu nebo k jiným částem stroje, musí být použity prostředky pro zajištění stupně ochrany krytem stanoveného pro zařízení. Otvory pro přívody kabelů musí být možné na místě instalace snadno znovu otevřít. Ve spodní části krytů uvnitř stroje může být vhodný otvor, aby mohla být odváděna vlhkost vytvořená kondenzací.
Mezi kryty obsahujícími elektrická zařízení a prostory obsahujícími chladivo, mazací nebo hydraulické tekutiny, nebo prostory, do nichž se může dostat olej, jiné kapaliny nebo prach, nesmí být žádný otvor. Tento požadavek neplatí pro elektrické přístroje navržené speciálně pro provoz v oleji (např. elektromagnetické spojky), ani pro elektrická zařízení, v nichž jsou použita chladicí média.
Pokud jsou v krytu otvory pro účely montáže, může být nutné použít zajišťující prostředky, aby po montáži otvory nezhoršovaly požadovanou ochranu.
Zařízení, které v normálním nebo abnormálním provozu může dosáhnout povrchové teploty dostatečné pro vyvolání nebezpečí požáru nebo škodlivého působení na materiál krytu:

 • musí být umístěno uvnitř krytu, který vydrží bez nebezpečí požáru nebo škodlivého působení teploty, které mohou vzniknout; a
 • musí být namontováno a umístěno v dostatečné vzdálenosti od sousedního zařízení tak, aby byl umožněn bezpečný rozptyl tepla; nebo
 • musí být jinak zastíněno materiálem, který může vydržet bez nebezpečí požáru nebo škodlivého působení tepla vyzařovaného zařízením.

Přístup k řídicím zařízením

Dveře na chodbách a dveře pro přístup k prostorům pro obsluhu elektrického zařízení:

 • musí mít šířku nejméně 0,7 m a výšku 2,1 m;
 • musí se otevírat ven;
 • musí mít prostředky (např. nouzové svorníky) umožňující otevření zevnitř bez použití klíče nebo nástroje.

Kryty, které umožňují snadný vstup osob, musí být opatřeny prostředky umožňujícími únik, např. nouzovými svorníky na vnitřní straně dveří. Kryty určené pro takový přístup, např. pro resetování (výchozí stav), seřizování, provádění údržby, musí mít světlou šířku nejméně 0,7 m a světlou výšku nejméně 2,1 m.
V případech, kdy:

 • je pravděpodobné, že zařízení bude v době přístupu elektricky živé; a
 • vodivé části jsou nechráněné,

musí být světlá šířka nejméně 1,0 m. V případech, kdy jsou takové části na obou stranách přístupové cesty, musí být světlá šířka nejméně 1,5 m.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.

Najdete nás na Facebooku