Spoje a vedení elektrické instalace strojního zařízení

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Všechny spoje, zejména spoje ochranného obvodu, musí být u strojního zařízení zajištěny proti náhodnému uvolnění, jak je specifikování v technické normě ČSN EN 60204-1 ed. 3.

Spojovací prostředky musí být vhodné pro průřezy a druh ukončovaných vodičů.
Připojení dvou nebo více vodičů k jedné svorce je dovoleno pouze v případech, kdy je svorka pro tento účel navržena. Jeden ochranný vodič však musí být připojen pouze k jednomu připojovacímu bodu svorky.
Pájené spoje jsou dovoleny pouze v případě, kdy jsou použity svorky vhodné pro pájení.
Svorky musí být na svorkovnicích zřetelně označeny nebo opatřeny štítky tak, aby to odpovídalo identifikaci použité na schématech.
Pokud je nesprávné elektrické zapojení (například v důsledku výměny přístrojů) identifikováno jako zdroj rizika, které je třeba snížit, a možnost nesprávného zapojení se nedá omezit konstrukčními opatřeními, musí být vodiče a/nebo jejich ukončení identifikovány.
Ohebné vodiče a kabely musí být instalovány tak, aby z armatur mohly odtékat kapaliny.
Musí být použity prostředky pro uchycení pramenů vodičů, pokud jsou ukončovány vodiče na přístrojích nebo svorkách, které nemají toto vybavení. Pájka nesmí být pro tento účel použita.
Stíněné vodiče musí být ukončeny tak, aby se zabránilo roztřepení pramenů a umožnilo snadné odpojení.
Identifikační štítky musí být čitelné, trvalé a vhodné pro pracovní prostředí.
Svorkovnice musí být namontovány a zapojeny tak, aby se spoje na svorkách nekřížily.

vedeni el stroje 2021 1

Trasy vodičů a kabelů

Vodiče a kabely musí být vedeny od svorky ke svorce bez spojů nebo spojek. Spoje využívající zásuvková spojení s vhodnou ochranou před náhodným odpojením nejsou považovány za spojky.
Výjimku představují svorky, které nemohou být umístěny v připojovací krabici (například na mobilních strojích, na strojích s dlouhými ohebnými kabely; kabelové spoje o délce větší, než může být dodávána výrobcem kabelů na jednom kabelovém bubnu), mohou být použity spoje nebo spojky.
Tam, kde je nutné připojovat a odpojovat kabely a svazky kabelů, musí být pro tento účel k dispozici dostatečná přídavná délka.
Ukončení kabelů musí být dostatečně upevněna, aby se zabránilo mechanickým namáháním na konce vodičů.
Kde to přichází v úvahu, musí být ochranný vodič umístěn v blízkosti přidružených živých vodičů, aby se snížila impedance smyčky.

vedeni el stroje 2021 2

Vodiče různých obvodů

Vodiče různých obvodů mohou být ukládány vedle sebe, mohou být umístěny ve stejném elektroinstalačním kanálu (např. elektroinstalační trubka, úložný elektroinstalační kanál), nebo mohou být ve stejném vícežilovém kabelu nebo ve stejném zásuvkovém spojení, za předpokladu, že to nezhorší správnou funkci příslušných obvodů, a:

  • pokud tyto obvody pracují při různých napětích, jsou vodiče odděleny vhodnými přepážkami nebo;
  • jsou vodiče izolovány na nejvyšší napětí, kterému může být vystaven kterýkoliv z vodičů, například sdru-žené napětí u neuzemněných soustav a napětí proti zemi u uzemněných soustav.

Střídavé obvody – elektromagnetické účinky (zabránění vířivým proudům)

Vodiče střídavých obvodů instalovaných ve feromagnetických krytech musí být uspořádány tak, aby všechny vodiče každého obvodu, včetně ochranného vodiče každého obvodu, byly umístěny ve stejném krytu. Tam, kde takové vodiče vstupují do železného krytu, musí být uspořádány tak, aby vodiče nebyly jednotlivě obklopeny feromagnetickým materiálem.
Jednožilové kabely s pancířem z ocelového drátu nebo ocelové pásky se nemají pro střídavé obvody používat.

vedeni el stroje 2021 3

Spojení mezi sběračem a měničem sběrače indukčního napájecího systému

Kabel mezi sběračem a měničem sběrače musí být:

  • co nejkratší;
  • dostatečně chráněný před mechanickým poškozením.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz zari 2021

ElektroPrůmysl.cz, září 2021

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.
Měřicí a regulační technika Ucelená nabídka měřicí a regulační techniky pro výrobce a distributory elektrické energie, spotřebitele elektrické a jiných energií, výrobce elektrických a dalších zařízení, která tuto techniku využívají.
Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Moduly PAPAGO Pro měření nejrůznějších veličin, monitorování i ovládání přes Ethernet (síť LAN), WiFi nebo GSM.

Najdete nás na Facebooku