Snížení rizika při konstrukci strojních zařízení

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Cíle snížení rizika může být dosaženo vyloučením nebezpečí nebo samostatným či současným snížením každého ze dvou prvků, které určují příslušné riziko: závažnost úrazu od uvažovaného nebezpečí; pravděpodobnost výskytu úrazu.

Všechna ochranná opatření určená pro dosažení tohoto cíle musí být použita v následujícím sledu, uváděném jako metoda tří kroků.

Krok 1: Zabudovaná konstrukční bezpečnostní opatření
Zabudovanými konstrukčními bezpečnostními opatřeními jsou nebezpečí vyloučena nebo rizika snížena vhodnou volbou konstrukčních vlastností stroje samo o sobě a/nebo vzájemným působením mezi vystavenými osobami a strojem.
Toto je pouze jediná etapa, ve které mohou být nebezpečí vyloučena, čím je odstraněna potřeba dalších ochranných opatření, jako jsou bezpečnostní ochrany nebo doplňková ochranná opatřeni.

Krok 2: Bezpečnostní ochrana a/nebo doplňková ochranná opatření
Pokud není prakticky možné vyloučit nebezpečí nebo dostatečně snížit jeho příslušné riziko zabudovanými konstrukčními bezpečnostními opatřeními, může být použita ke snížení rizika, s přihlédnutím k předpokládanému používání a předvídatelnému nesprávnému použití, vhodně zvolená bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření.

Krok 3: Informace pro používání
Pokud rizika zůstávají navzdory zabudovaným konstrukčním bezpečnostním opatřením, bezpečnostní ochrany a přijatým doplňkovým ochranným opatřením, musí být zbytková rizika identifikována v informacích pro používání. Tyto informace musí zahrnovat, ale není to omezeno, alespoň následující:

  • pracovní postupy pro používání strojního zařízení odpovídající očekávané schopnosti obsluhy, která používá strojní zařízení, nebo jiných osob, které mohou být vystaveny nebezpečím spojeným se strojním zařízením;
  • doporučené bezpečné pracovní postupy pro používání strojního zařízení a odpovídajícím způsobem popsané požadavky týkající se zácviku;
  • dostatečné informace, včetně výstrahy o zbytkových rizicích, pro různé fáze životnosti strojního zařízení;
  • popis všech doporučených osobních ochranných prostředků, včetně detailů, jak je používat a jaký zácvik je nutný pro jejich používání.

Informace pro používání nesmí být náhradou za správnou aplikací zabudovaných konstrukčních bezpečnostních opatření, bezpečnostních ochran nebo doplňkových ochranných opatření. Odpovídající ochranná opatření spojená s každým provozním režimem a postupy zásahů snižují možnost obsluhy, v případě technických obtíží, používat nebezpečné technické zásahy.

snizeni rizika 1

Zabudovaná konstrukční bezpečnostní opatření

Zabudovaná konstrukční bezpečnostní opatření jsou prvním a nejdůležitějším krokem v procesu snižování rizika. Je to z důvodu, že zabudovaná ochranná opatření vlastního charakteru stroje zůstávají vždy účinná, kdežto zkušenosti ukazují, že i dokonce správně navržená bezpečnostní ochrana může selhat nebo může být obcházena a informace pro používání nemusí být dodrženy.
Zabudovaná konstrukční bezpečnostní opatření jsou dosažena vyloučením nebezpečí nebo snížením rizik vhodnou volbou konstrukčních vlastností samotného stroje a/nebo vzájemným působením mezi vystavenými osobami a strojem. Pokud nejsou zabudovaná konstrukční bezpečnostní opatření dostatečná (metoda tří kroků), uvádí norma ČSN EN ISO 12100 v čl. 6.3 bezpečnostní ochranu a doplňková ochranná opatření, která mohou být použita k dosažení cílů snížení rizika.

Bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření

Ochranné kryty a ochranná zařízení musí být používána k ochraně osob, pokud zabudovaným konstrukčním bezpečnostním opatřením nebylo možné odstranit nebezpečí, ani dostatečně snížit rizika. Mohou být použita doplňková ochranná opatření zahrnující další zařízení (například zařízení nouzového zastavení).
Určitá bezpečnostní zařízení mohou být použita k vyloučení vystavení více než jednomu nebezpečí. Příkladem je pevný ochranný kryt zamezující přístupu do prostoru, kde se vyskytuje mechanické nebezpečí, je také používán ke snížení hladiny hluku a k zachycení toxických emisí.

Informace pro používání

Navržení informací pro používání je nedílnou součástí konstrukce stroje. Informace pro používání se sestávají z komunikačních prostředků, jako jsou texty, slova, značky, signály, symboly nebo diagramy, používaných samostatně nebo v kombinaci, aby předávaly informace uživateli. Informace pro používání jsou určeny pro profesionální a/nebo amatérské uživatele.
Uživateli musí být poskytnuty informace o předpokládaném používání stroje s přihlédnutím ke všem jeho provozním režimům.
Informace musí obsahovat všechny pokyny požadované k zajištění bezpečného a správného používání stroje. V tomto ohledu musí uživatele informovat a varovat o zbytkovém riziku.
Informace musí uvádět, pokud je to vhodné, zda je požadováno zaškolení, zda jsou nutné osobní ochranné prostředky, a možnou potřebu dalších ochranných krytů nebo ochranných zařízení.

Nesmí se vyloučit takové používání stroje, které se může na základě určení a popisu stroje odůvodněně očekávat a musí být také uvedeno varování o riziku, které by mohlo vyplývat z používání stroje jiným způsobem, než je popsáno v informacích pro používání, zejména při předvídatelném nesprávném použití.
Informace pro používání musí zahrnovat, odděleně nebo v kombinaci přepravu, montáž a instalaci, uvedení do provozu, používání stroje (seřizování, učení/programování nebo změnu procesu, provoz stroje, čištění, vyhledávání závad a údržbu), a je-li to nutné, i vyřazení z provozu, demontáž a likvidaci.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, leden 2023

Číslo je zaměřené na Průmysl 4.0, Internet věcí a průmyslové komunikační sítě.

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Již 30 let měříte s námi - Blue Panther Dodávky měřicích přístrojů, multimetry, osciloskopy, termokamery, revizní přístroje, zkoušečky, analyzátory a jiné od výrobců Fluke, Kyoritsu, Chauvin Arnoux, Teledyne LeCroy, Schleich, Elspec, Extech a dalších.

Najdete nás na Facebooku