Omezení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení RFID

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Mezemi musí být hodnoty základních omezení a referenčních úrovní z doporučení Rady 1999/519/ES. Nutno poznamenat, že tabulky s hodnotami, na něž jsou v článku odvolávky, jsou vysvětleny a zdůvodněny v textu doporučení Rady 1999/519/ES a v poznámkách připojených u tabulek.

Doporučení Rady 1999/519/ES zakládá své hodnoty na práci uvedené v pokynech ICNIRP, které mohou být vzaty v úvahu jako základní informace při odvození příslušných hodnot. To platí pro zařízení používané obyvatelstvem nebo v jeho blízkosti.

Zařízení, které vyhovuje požadavkům pro vystavení obyvatelstva, se smí používat v pracovním prostředí. Jestliže by se zařízení mohlo používat v pracovních podmínkách, avšak v oblasti, kde může docházet k vystavení obyvatelstva, pak se vystavení musí posoudit vůči požadavkům pro obyvatelstvo v podmínkách očekávaných pro tuto situaci vystavení. Neočekává se však, že se obyvatelstvo bude nacházet v oblastech určených výlučně pro zaměstnance.
V případech, kdy vystavení na pracovišti překračuje úroveň vystavení pro obyvatelstvo, se úroveň vystavení na pracovišti musí posoudit rovněž vůči hodnotám uvedeným v doporučení Rady 1999/519/ES, avšak nesmí se porovnat s hodnotami uvedenými v doporučení Rady 1999/519/ES pro účely posouzení shody. Aby se vystavení obyvatelstva udrželo pod hodnotami uvedenými v doporučení Rady 1999/519/ES, musí se v takových případech poskytnout v dokumentaci pro uživatele dostatečné informace o instalaci a použití. Informace o úrovních vystavení na pracovišti musí být dostupné zaměstnavatelům, kteří provádějí hodnocení rizik a v dokumentaci pro uživatele musí být identifikován zdroj informací.
Některé zařízení se smí používat jen v pracovním prostředí (přístup obyvatelstva je zakázán nebo regulován způsobem podobným jako při profesionálním použití). V takových případech, kdy vystavení na pracovišti překračuje úrovně přípustné pro obyvatelstvo, musí být zařízení stanoveno k profesionálnímu použití. Pokud je v dokumentaci k výrobku identifikována vzdálenost pro vystavení obyvatelstva a hodnocení se provádí pro shodu v této vzdálenosti, je možné tuto normu použít jen pro účel presumpce shody s příslušnými směrnicemi. Doporučuje se, aby informace o úrovních vystavení na pracovišti byly dostupné zaměstnavatelům provádějícím hodnocení rizik, a v dokumentaci pro uživatele musí být identifikovány informace nebo zdroj informací.
Při určování toho, zda je vyžadováno posouzení vystavení obyvatelstva, se musí použít doporučení Rady. Určité typy zařízení nebo aplikací mohou být vyloučeny nebo dány zvláštním kritériem. Nutno poznamenat, že takové kritérium nemusí mít jednotný základ.
Měření a výpočty k prokázání shody zařízení se musí provádět v souladu s normou EN 62369-1, kapitola 4. Všeobecné podmínky, které jsou stanoveny v této kapitole, musí platit pro všechna zařízení.

rfid komora

Hodnocení vyzařovaného EMF

Metody posuzování
Je-li posouzení vystavení nezbytné, musí se vysílané EMF hodnotit pomocí jedné z následujících metod. K prokázání shody není nutné použít více než jednu z metod. Vzdálenosti vystavení musí odpovídat vzdálenostem, které jsou popsány v EN 62369-1, tabulka 1 a obrázky 3 až 11, měřeným od hrany nebo čelní strany zařízení, která je nejblíže příslušnému místu vystavení. U zařízení, které je podobné, ale nevyhovuje uvedeným kategoriím, se může použít jiné nastavení polohy za předpokladu, že je při nastavení polohy využito stejných principů, jaké jsou uvedeny v EN 62369-1. Jakékoliv odchylky v nastavení polohy se musí dokumentovat.

Posouzení k prokázání shody s odvozenými referenčními úrovněmi
Měření musí být provedena v souladu s normou EN 62369-1, podle vhodnosti pomoci jedné z metod uvedených v EN 62369-1, Musí se dokumentovat použitá metoda, sestava použitá při posouzení a výsledky.
Výsledky musí být porovnány s doporučením Rady 1999/519/ES, příloha III - Referenční úrovně, pomocí hodnot uvedených v tabulce 2 tohoto dokumentu a jakýchkoliv příslušných poznámek u tabulky.

Posouzení k prokázání shody se základními omezeními
Měření musí být provedena v souladu s normou EN 62369-1, podle vhodnosti pomocí jedné z metod uvedených v normě EN 62369-1, 4.3, 4.4 nebo 4.5. Musí se dokumentovat použitá metoda, sestava použitá při posouzení a výsledky. Při použití numerického modelování se musí také dokumentovat podrobnosti modelu tělesa, konstrukce zdrojového modelu a jakákoliv validování.
EN 62369-1, příloha B (informativní) uvádí doplňkové informace k numerickému modelování:

  • na kmitočtech až do 10 MHz musí být za výsledky používané k porovnání hustoty indukovaného proudu vzaty ty výsledky, které budou odvozeny pro tkáň centrální nervové soustavy (CNS) v hlavě a/nebo trupu těla (mozek a/nebo tkáň míchy) podle odpovídajícího typu vystavení;
  • na kmitočtech nad 100 kHz musí být za výsledky používané k porovnání SAR nebo hustoty zářivého toku vzaty celotělový průměr a místní průměr v 10 g dotyčné tkáně;
  • na kmitočtech mezi 100 kHz a 10 MHz se musí hodnotit výsledky jak hustoty indukovaného proudu v tkáni CNS, tak SAR (nebo hustota zářivého toku), které jsou popsány ve výše uvedených bodech.

Výsledky musí být porovnány s doporučením Rady 1999/519/ES, příloha II - Základní omezení, pomocí hodnot uvedených v tabulce 1 tohoto dokumentu a jakýchkoliv příslušných poznámek u tabulky.

Hodnocení proudů tekoucích končetinami a kontaktních proudů z vodivých předmětů

Tento článek platí pro zařízení, které vyzařuje na jednom nebo více kmitočtech až do 110 MHz. Hodnocení se musí provádět v souladu s EN 62369-1, 4.6. Musí se dokumentovat použitá metoda, sestava použitá při posouzení a výsledky.
Při vystavení obyvatelstva musí být výsledky porovnány s doporučením Rady 1999/519/ES, příloha III - Referenční úrovně, pomocí hodnot uvedených v tabulce 3 tohoto dokumentu a jakýchkoliv příslušných poznámek u tabulky.

Posuzování zařízení, která vyzařují na více kmitočtech

Pracovní povaha zařízení pokrytých touto výrobkovou normou je taková, že pracují na jednom nebo více diskrétních kmitočtech s dalšími kmitočty potlačenými o více než 30 dB. Pokud je tomu tak, musí být posouzení expozice provedeno na deklarovaném pracovním kmitočtu nebo kmitočtech bez požadavku na posouzení všech dalších kmitočtů. Pokud tomu tak není, pak musí být provedeno posouzení vystavení
na všech kmitočtech, které nejsou potlačeny o více než 30 dB.
U zařízení, které může vyzařovat na více než jednom kmitočtu, ale ne na všech kmitočtech současně, se pak musí použít kmitočet nebo kmitočty, které jsou nejreprezentativnější pro nejhorší podmínku vystavení. Podobně není třeba uvažovat vysílané kmitočty, které jsou potlačeny
o více než 30 dB.
V situacích, při kterých se vyskytne současné vystavení polím o různých kmitočtech, musí být uvažována možnost, že se tato vystavení budou ve svých účincích sčítat. Posouzení založené na takových aditivních účincích se musí provádět odděleně pro každý účinek. Posouzení se musí provádět v souladu s EN 62369-1, kapitola 6. Samostatná hodnocení a porovnání se musí provést pro tepelné a elektrické stimulační účinky na tělo a pro nestimulační účinky.
Při vystavení obyvatelstva se sčítání musí provádět podle doporučení Rady 1999/519/ES, příloha IV.

Posuzování po dodání nebo instalaci

Pro posuzování není stanoven žádný požadavek, který má být uplatněn po instalaci nebo dodání. Doporučuje se, aby pracovník instalující zařízení provedl takové kontroly, které jsou stanoveny výrobcem k zaručení toho, aby zařízení pracovalo v souladu s jeho navrženými parametry.
Existují-li parametry zařízení, které musí být nastaveny při instalaci, což by mohlo ovlivnit shodu v souladu s touto výrobkovou normou, musí se tyto úpravy provést. Podrobnosti takových úprav, musí být jasně stanoveny v dokumentaci k zařízení spolu se všemi zkouškami, měřeními nebo kontrolami nezbytnými k zajištění toho, aby úpravy byly správně zavedeny.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, březen 2023

Číslo je zaměřené na elektroinstalační techniku, elektrické rozvody a elektrozařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zajímavé odkazy

Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS

Najdete nás na Facebooku