ČSN 33 2000-4-41 ed. 2: Ochrana před úrazem elektrickým proudem – 2. díl

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Norma stanoví základní požadavky na ochranná opatření, která je nutno v elektrických instalacích o napětí do 1 000 V provést, aby byla zajištěna ochrana osob před úrazem elektrickým proudem. Je založena na EN 61140, která je základní normou bezpečnosti, jež se uplatňuje na ochranu osob a hospodářských zvířat.

EN 61140 je určena k tomu, aby určila základní principy a požadavky, které jsou společné pro elektrické instalace a zařízení, nebo které jsou potřebné pro koordinaci těchto požadavků. Neplatí pro ochranu před úrazem od připojených zařízení. Pro tuto ochranu platí příslušné normy výrobků. Zabývá se v zásadě ochranou v prostorech normálních a nebezpečných.

ilustracni_foto

Ochrana při poruše

(ochrana před dotykem neživých částí) je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením.

Ochranné uzemnění:

 • neživé části musí být spojeny s ochranným vodičem
 • neživé části, které jsou současně přístupné dotyku, musí být spojeny se stejnou uzemňovací soustavou

Ochranné pospojování:

 • v každé budově musejí být do tzv. ochranného pospojování vzájemně spojeny:
  • ochranný vodič
  • kovová potrubí uvnitř budovy
  • konstrukční kovové části
  • kovová konstrukční výztuž betonu v případech, kdy je tato výztuž přístupná a spolehlivě propojena
  • kovové pláště telekomunikačních kabelů (se souhlasem provozovatele těchto vedení)

Automatické odpojení

Ochranný přístroj musí v případě poruchy přerušit napájení v době dle tabulky - platí pro koncové obvody, které nepřekračují 32 A. Pro ostatní obvody a distribuční obvody je v síti TN dovolena doba 5 s a pro sítě TT doba 1 s.

Tab. 1

Síť 50 V < U0 ≤ 120 V
s
120 V < U0 ≤ 230 V
s
230 V < U0 ≤ 400 V
s
U0 > 400 V
s
  AC DC AC DC AC DC AC DC
TN 0,8 Poznámka 0,4 5 0,2 0,4 0,1 0,1
TT 0,3 Poznámka 0,2 0,4 0,04 0,2 0,04 0,1
Pokud je v síti TT dosaženo odpojení pomocí nadproudového ochranného přístroje a ochranné pospojování je spojeno se všemi cizími vodivými částmi v rámci instalace, je možno uplatnit maximální dobu odpojení předepsanou pro sítě TN. U0 je jmenovité střídavé nebo stejnosměrné napětí vodiče vedení vůči zemi.

Větší doby odpojení je možno připustit v elektrických distribučních sítích pro veřejnost a ve výrobě a přenosu pro tyto sítě. Jestliže napětí vůči ochrannému vodiči (v případě poruchy) v předepsané době klesne pod 50 V AC nebo 120 V DC, odpojení se nepožaduje (měkké zdroje). Jestliže není možno dosáhnout automatického odpojení, musí být provedeno doplňující pospojovaní.

Doplňková ochrana proudovým chráničem 30 mA musí být u:

 • zásuvek do 20 A, které jsou užívány laiky
 • mobilních zařízení určených pro venkovní použití do 32 A

Síť TN

Neživé části instalace musí být spojeny pomocí ochranného vodiče s hlavní uzemňovací přípojnicí, která musí být spojena s uzemněným bodem silové napájecí sítě. Doporučuje se, aby ochranné vodiče byly se zemí spojeny, kdekoliv je to možné. Ve výškových budovách není možné doplňující uzemnění prakticky provést. V takovýchto budovách má obdobnou funkci pospojovaní.

Impedance poruchové smyčky musí splňovat: Zs x Ia < U0

Zs je impedance v ohmech (R)
Ia je proud v ampérech (A) vyvolávající automatickou funkci přístroje ve stanovené době
U0 je napětí vedení vůči zemi ve voltech (V)

Vzhledem k oteplení vodičů vlivem protékajícího proudu a poklesem napětí je potřeba dbát na splnění podmínky: 1,5 x Zs x Ia < U0

Síť TT

Všechny neživé části chráněné společně stejným ochranným přístrojem musí být spojeny ochrannými vodiči se zemničem, který je pro všechny tyto neživé části společný. Všeobecně se doporučuje používat proudové chrániče.

Uzemnění musí splňovat: RA x IΔn < 50 V

RA je součet odporů v ohmech zemniče a ochranného vodiče k neživým částem
IΔn je vybavovací proud proudového chrániče

Jestliže není RA známo, může být nahrazeno Zs. Jestliže je použit nadproudový ochranný přístroj, musí být splněna následující podmínka: Zs x Ia < U0

Síť IT

Živé části musí být izolovány od země nebo spojeny se zemí přes dostatečně vysokou impedanci. V případě jedné poruchy se odpojení nevyžaduje. Neživé časti musí být uzemněny individuálně, po skupinách nebo společně.

Uzemněni musí splňovat: RA x Id < 50 V

Id je poruchový proud v ampérech při první poruše

Když je síť IT použita z důvodu zajištění kontinuity napájení, musí byt nainstalován hlídač izolačního stavu. Když je na síti nainstalován, musí spustit zvukový a/nebo vizuální signál, který musí trvat tak dlouho, dokud porucha trvá.

V případě výskytu druhé poruchy musí být splněna podmínka: 1,5 x 2 x Zs x Ia < U v případě, že není vyveden střední vodič a podmínka: 1,5 x 2 x Zs‘ x Ia < U0 v případě, kdy je střední vodič vyveden.

U je napětí mezi vodiči
U0 je napětí mezi fázovým a středním vodičem
Zs je impedance fázového a ochranného vodiče
Zs‘ je impedance středního a ochranného vodiče

Součinitel 1,5 má stejný význam jako u sítě TN. Jestliže jsou neživé části uzemněny, platí podmínka: RA x Ia < 50 V

Ia je proud v ampérech (A) vyvolávající automatickou funkci přístroje ve stanovené době

Funkční malé napětí (FELV)

FELV je napětí, které není vyšší než AC 50 V nebo DC 120 V, přičemž však nejsou splněny na SELV a PELV. Neživé časti musí být spojeny s ochranným vodičem vstupního (primárního) obvodu. Předpokládá se, že vstupní obvod je chráněn automatickým odpojením od zdroje. Do zásuvek FELV nesmí být možno zasunout vidlice sítí o jiných napětích a musí mít ochranný kontakt.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.