Požadavky na kabeláž v elektronických systémech pro byty a budovy

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Kabelážní systém HBES lze instalovat v bytových prostorách, stejně jako v jiných budovách. Je navržen pro podporu nové výstavby, rozšiřování nebo rekonstrukci budov.

Vhodný návrh sítě HBES musí věnovat pozornost následujícím činitelům: velikost, infrastruktura a účel budovy (byt, prostředí obchodní nebo lehkého průmyslu), zda se jedná o novou nebo existující budovu, a typ obsazení budovy.
V závislosti na specifikaci aplikace může být kabeláž pro TP konfigurována jako stromová, hvězdicová a smyčková sběrnice nebo/a jejich kombinace (viz obr. 2). TP lze kdekoli přerušit za účelem zajištění větví.
Například při rekonstrukci by se mohl nový ovládací člen pro řízení HVAC jednoduše instalovat pomocí nové větve a pasivní odbočky.
V jakékoli budově se musí vzít v úvahu vnitřní i venkovní instalace. Venkovní instalace zahrnuje vchodové dveře, garáže, výtahové šachty atd.
V systému HBES jsou zařízení obvykle připevněná, bod pro osvětlení na stropě zůstane na místě, stejně jako okenice nebo příslušenství HVAC. Přesto lze připojit i pohyblivé spotřebiče. Mnoho úprav však vznikne během doby života budovy (např. výměna zařízení, přistavění nebo odstranění stěn...). Proto se vyžaduje pružnost, které lze dosáhnout co největším přizpůsobením instalace HBES instalaci napájecí sítě. Kroucený pár lze pro instalaci rozšíření rozvětvit v každém zvoleném bodě.

kabelaz hbes 1

Topologie, kabeláž a napájení

Topologie

Pro účely řízení mohou být v principu použity různé typy fyzického média. Z těchto fyzických médií se nejčastěji používají kabely s kroucenými páry (TP). Jelikož je toto médium (TP) velmi rozšířené v bytových a domovních aplikacích, dovoluje několik typů topologie kabeláže. Obzvláště jsou tímto médiem podporovány stromové, hvězdicové, smyčkové a sběrnicové struktury. Jsou možné rovněž kombinace těchto topologií. U sítí sestávajících z několika TP médií HBES spojených mosty nebo směrovači, mohou být některá omezení celkové topologie (např. běžné nejsou podporované smyčky).

Kabeláž

Před zahájením výstavby nebo rekonstrukce budovy musí být vypracován projekt sítě. Všechna hlediska instalace a připojení k napájecí síti nebo komunikačním sítím musí vyhovovat požadavkům příslušných evropských norem (nebo národních norem, pokud nejsou evropské normy k dispozici), zejména s ohledem na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu.
Je možno použít několik kabelů. Mohou být použity i jiné typy kabelů, aby se optimalizovala cena nebo přenosové vlastnosti, nebo se může použít existující dřívější kabeláž.

Napájení
Kromě funkcí řízení a přenosu informací má HBES rovněž funkci napájení stejnosměrným napětím SELV nebo PELV. Funkce napájení je zajišťována napájecí jednotkou (PSU), která může mít formu samostatné jednotky, nebo může být integrovaná v jiném zařízení. To umožňuje dálkové napájení několika připojených zařízení. Napájení může být vedeno buď týmiž dvěma vodiči užitými pro komunikaci, nebo druhým párem vodičů v kabelu. Podle vlastností napájecího proudu mohou být napájena pouze zařízení s omezenou spotřebou (několik desítek miliwattů), jako jsou senzory nebo ovládací členy. K ověření, zda kabel není teplotně přetížen, musí mít napájecí zdroj při zkratu a/nebo přetížení omezení proudu.
Na obr. 3 je příklad možné kombinace zařízení HBES připojených ke sběrnici, které mají různé napájecí jednotky.

kabelaz hbes 2

kabelaz hbes 3

Elektrická bezpečnost kabelů

Pro HBES se musí použít plášťové typy kabelů. Kabely s kroucenými páry (TP) musí vyhovovat IEC 189-2. Koaxiální kabely (CX) musí vyhovovat IEC 1196-1.
Teplotní meze a zatížitelnost vedení specifikované v HD 384.5.523 S1 se nesmějí překročit. Napájecí jednotka může být opatřena proudovým omezením (článek 436 v HD 384.4.43 S1:1980).
Kabely vyhovující elektrické pevnosti vysokým napětím pro střídavé napětí 2,5 kV se mohou instalovat bez mezery mezi napájecí sítí a kabely HBES (kabely se mohou dotýkat). Napájecí síť znamená jmenovité napětí v napájecím systému maximálně 230/400 V.
Kabely, které nevyhovují zkoušce, se musí instalovat s minimální vzdáleností 10 mm mezi vnějšími povrchy kabelů, nebo musí být zajištěno oddělení podle jednoho z opatření popsaných v 411.1.3.2 v HD 384.4.41 S2:1996.

Model kabeláže a všeobecné požadavky


Řešení kabeláže nabízejí pružnost pro mnoho aplikací. Tyto aplikace lze vzájemně spojovat, nebo mohou být nezávislé a sdílet pouze stejné vedení.

Spojení segmentu, všeobecné požadavky

Kabelážní systém specifikovaný v této normě je tvořen rozhraními, k nimž lze připojit zařízení specifická pro aplikaci, a spoji mezi těmito rozhraními. Spoj se může skládat z více než jednoho segmentu. V každém bodě segmentu, kde se připojují jiné segmenty spoje, a na rozhraních spojů se musí zajistit instalační prostory. Potřebný typ instalačních prostorů je uveden v hierarchii na obr. 4.
Instalační prostory IS1 až IS6 jsou prostory určené pro připevnění krabic, krytů a/nebo skříní, např. podle IEC 60670 a obsahující aktivní a/nebo pasivní zařízení, stejně jako připojovací prostředky. Instalační prostor musí:

  • ozřejmovat změnu úrovně hierarchie,
  • nabízet vhodné normalizované připojovací prostředky pro upevnění zařízení v instalačním prostoru,
  • umožňovat umístění aktivních a pasivních (modulárních) zařízení, včetně jakékoli požadované izolace a oddělení;
  • usnadňovat přístup k médiím a souvisejícím zařízením,
  • umožňovat řízení a rozšíření sítě.

Instalační prostor lze rovněž použít pro předávací skříň pro všechny vnější služby. Všechny IS musí být zajištěny podle konstrukce budovy, minimálně se musí zajistit IS4.
Instalační prostory rovněž umožňují rozdělení kabelové sítě do různých fyzických segmentů tak, aby jakákoli porucha nebo rušení mohly být omezeny na jeden segment a neovlivňovaly celou síť.
Pro každé zakončení se musí zajistit IS6. IS6 lze přesunout do IS5 podle aplikace.

kabelaz hbes 4

Koexistence mezi řídicí sběrnicí HBES, širokopásmovými médii a napájecí sítí

Záměrem této normy je umožnit, pokud je to vhodné, aby kabely pro různá média a pro napájecí sít' využívaly stejné kabelové kanály a kabelovody atd. ke zjednodušení instalace a pokud možno umožnit kombinaci všech kabelových médií v jednom kabelovém kanálu.
Koexistenci různých médií a napájecí sítě lze rovněž zajistit v instalačních prostorech v krytech a skříních, stejně jako v rozhraních/součástech.
V určitých oblastech hierarchie kabeláže musí příslušné vlastnosti, např. pro ochranu před bleskem, EMC a dostupnost splňovat příslušné požadavky. V jakémkoliv případě jsou případné národní předpisy nadřazeny těmto požadavkům.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Na vybrané modely termokamer Hikmicro sleva 15% Jsou to ideální špičkové nástroje pro profesionály v těžkém průmyslu i pro běžnou kontrolu. Akce platí od 20.6. do 20.7.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku