Zásady barevného kódování elektrických prvků a zařízení elektrizační soustavy

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Barevné provedení grafických značek, sdělovačů a ovládačů na provozních schématech je předmětem dohody mezi dodavatelem a uživatelem. Přednostně se však má vycházet z následujících ustanovení.

V jednom objektu a pokud možno i ve všech objektech jednoho provozovatele má být kódování sdělovačů a ovládačů stejného významu jednotné. V případě možnosti přechodu obsluhy z jednoho pracoviště daného provozovatele na druhé, má být kódování sdělovačů a ovládačů na těchto pracovištích shodné.
Základní pravidla pro barevné kódování stanovuje ČSN EN 60073 ed. 2. Pro přesné vymezení bezpečnostních barev platí soubor norem ČSN ISO 3864.
Pro barevné označování napěťových úrovní na provozních schématech elektrizační soustavy, jejích částí a v příslušné dokumentaci se doporučuje přednostně používat tyto barvy:

Střídavé napětí:

 • 400 kV oranž návěstní;
 • 220 kV červeň rumělková (tmavá);
 • 110 kV zeleň střední;
 • 35 kV žluť chromová;
 • 22 kV okr tmavý;
 • 10 kV modř světlá;
 • 6 kV modř tyrkysová;
 • pro napěťovou úroveň nn bílá.

Stejnosměrné napětí:

 • 3,3 kV
  + pól červeň višňová (tmavá)
  – pól modř návěstní;
 • 1,5 kV
  + pól zeleň pastelová (světlá)
  – pól fialová světlá;
 • 0,66 – 0,825 kV
  + pól červeň višňová (tmavá)
  – pól modř návěstní

V případě, že se v soustavě daného provozovatele vyskytuje z napěťových hladin 22 kV a 35 kV pouze napěťová hladina 22 kV, lze pro její označení použít žluť chromovou.
Barva a odstín schéma zapojení a stavu spínacího prvku nesmí být pro žádnou napěťovou hladinu stejné.

barevne kodovani el soustav 2

Použití barevného kódování v projektové dokumentaci

Pro rozlišení stupně realizace vedení se v projektové dokumentaci přednostně použijí odlišné typy a tloušťky čar barvy černé s případnými doplňujícími popisy.
Při rozlišování těchto stupňů pomocí barev nesmí dojít k možnosti záměny s barevným kódováním napěťových úrovní. Např. obsahuje-li projektová dokumentace vedení pouze jedné napěťové úrovně, je možno stupeň realizace odlišit například: projektované vedení – červené, stávající vedení – černé, vedení určené k demontáži – oranžové apod.
Pro rozlišení vedení v projektové dokumentaci podle napěťové úrovně, případně účelu, se přednostně použijí odlišné typy a tloušťky čar barvy černé s případnými doplňujícími popisy.
Použije-li se pro rozlišení napěťových úrovní barev, má se přednostně použít barevné kódování. Pokud je potřeba v projektové dokumentaci odlišit pouze základní hladiny napětí (nn, vn a vvn/zvn), lze použít zjednodušené barevné odlišení, například: nn – zelená, vn – červená, vvn/zvn – modrá, ovládací a návěstní vedení – oranžová, sdělovací vedení – žlutá, zabezpečovací – fialová apod. Význam použitých barev musí být v dokumentaci jasně stanoven.
Pro použití barev u jednopólových schémat, například dozoren, platí výše uvedené zásady.
Pro písmenné kódování barev v technické dokumentaci platí ČSN IEC 757.

Barevné kódování pro provozní schémata

Provozní schémata na manipulačních rozváděčích a nástěnných schématech
U manipulačních rozváděčů a nástěnných schémat lze pro provedení provozního schématu použít barvu černou, pokud znázorňuje pouze jednu napěťovou úroveň. Pro použití sdělovačů a ovládačů platí norma ČSN EN 60073 ed. 2.
V případě, že je potřebné na manipulačním rozváděči či nástěnném schématu rozlišit napěťové úrovně, použije se jejich barevné kódování podle údajů uvedených na začátku článku. Pro použití sdělovačů a ovládačů platí ČSN EN 60073 ed. 2. Barvy provozního schématu musí být vůči pozadí dostatečně kontrastní.

Provozní schémata na zobrazovacích jednotkách
Pro provedení provozních schémat na zobrazovacích jednotkách platí obdobné zásady jako pro nástěnná schémata. S ohledem na možnosti zobrazovacích jednotek lze na základě dohody dodavatele s uživatelem použít odlišný způsob barevného kódování napěťových úrovní, než je uveden v úvodu článku. Použitý způsob však musí být důsledně používán pro všechny sestavy zobrazovacích jednotek, na nichž jsou zobrazována provozní schémata.
V případě, že je na jednom pracovišti (například dispečerském) použito pro zobrazení provozního schématu jak nástěnného schématu, tak zobrazovacích jednotek, má být použité barevné kódování shodné.
Pro zobrazování stavu ovládačů lze použít místo barevného kódování znázorňování zapnutého stavu plným symbolem a vypnutého stavu prázdným symbolem. Barva symbolu však musí být odlišná od barvy příslušného vývodu (přípojnice), pokud se nejedná o topologické zobrazení elektrické sítě.
Barevného kódování je možno použít též pro vyjádření různých aspektů zobrazované soustavy (například zatížení vedení, úbytky napětí apod.) či kvality informací. Barvy použité pro tento účel však nesmí kolidovat s barevným značením napěťových úrovní.
Použité barvy provozního schématu na obrazovce musí kontrastovat s pozadím obrazovky. Barvy mající bezpečnostní význam musí být jasné, syté a kontrastní. Barvy bez bezpečnostního významu mohou být temnější a méně syté.

barevne kodovani el soustav 1

Doplnění a upřesnění základních požadavků normy ČSN EN 60073 ed. 2 na sdělovače a ovládače

U sdělovačů a ovládačů provozních schémat (na manipulačních rozváděčích, nástěnných schématech apod.), které nemají bezpečnostní funkci, se doporučuje přednostně používat bílou barvu. Pro rozlišení funkce ovládačů lze pro zapínací ovládač použít barvu bílou a pro vypínací ovládač barvu černou.
Ve zvláštních technicky zdůvodněných případech (například u sdělování dvou funkčních stavů jednou svítivou difusní diodou s možnou sestavou barev pouze červená - zelená) lze pro kódování těchto sdělovačů podle ČSN EN 60073 ed. 2 použít buď bezpečnostní kritérium nebo provozní kritérium. Toto kritérium pak musí být důsledně používáno ve všech objektech jednoho provozovatele a musí být zdokumentováno v provozních předpisech.
Tam, kde existuje logická vazba mezi ovládači a návaznými sdělovači, má být kódování barvami těchto sdružených ovládačů a sdělovačů stejné.
U ovládačů se má používat červená barva pouze k označování zastavovacího nebo vypínacího ovládače s bezpečnostní funkcí. Dále pak pro označení nouzových ovládačů sloužících k uvedení do činnosti hasících, poplachových a obdobných zařízení s ochrannou funkcí.
Barvy použité pro kódování sdělovačů a ovládačů podle ČSN EN 60073 ed. 2 jsou jednoznačně určeny dílčími oblastmi v kolorimetrickém trojúhelníku CIE (Mezinárodní komise pro osvětlování). Pro bezpečnostní barvy jsou souřadnice kolorimetrických trojúhelníků těchto barev uvedeny v souboru norem ČSN ISO 3864. Souřadnice dané barvy musí ležet uvnitř kolorimetrického trojúhelníku po celou dobu životnosti sdělovačů a ovládačů provozovaných v podmínkách, pro něž jsou určeny.
Rozdíly jasu po celé ploše sdělovače nemají překročit 10 %. U sdělovače se žárovkou nesmí prosvítat vlákno žárovky. Rozmezí regulace jasu se má stanovit v provozních předpisech.
Sdělovače se zkoušejí jako celek, tj. včetně světelných zdrojů používaných v provozu. Při zkoušce se určují souřadnice barev pro napětí odpovídající mezním hodnotám provozního napětí, tj. +10 % až -10 % jmenovité hodnoty napětí, pokud není stanoveno jinak.
Technická dokumentace výrobku (sdělovače) musí obsahovat hodnotu jasu, případně souřadnice barevného filtru.
U prosvětlených ovládačů, u nichž jsou použity doplňkové prostředky kódování (negativní znaky), je třeba zajistit řádnou čitelnost těchto znaků i ve zhasnutém stavu.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2023

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, prothování a tažení kabelů Maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS

Najdete nás na Facebooku