Požadavky na izolaci výkonových transformátorů

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Požadavky na izolaci pro výkonové transformátory a odpovídající izolační zkoušky jsou udávány pro každé vinutí a jeho svorky. U transformátorů plněných kapalinou nebo plynem platí požadavky jen pro vnitřní izolaci. Jakékoliv další požadavky nebo zkoušky týkající se vnější izolace, které se považují za nezbytné, podléhají dohodě mezi výrobcem a zákazníkem.

Pokud zákazník nestanoví žádné speciální požadavky na vnější vzdušné vzdálenosti, pak se musí použít požadavky ČSN EN 60076-3 ed. 2. Jestliže zákazník plánuje provedení připojení k transformátoru způsobem, který by mohl zmenšit vzdušnou vzdálenost, na kterou je transformátor navržen, pak to musí být uvedeno v poptávce.
Průchodky musí být podrobeny zvláštním typovým a výrobním kusovým zkouškám podle ČSN EN 60137 ed. 3, které ověří jejich izolaci mezi fází a zemí, vnější i vnitřní.
Jestliže je transformátor určen pro provoz v nadmořské výšce vyšší než 1 000 m, musí být vnější vzdálenosti náležitě navrženy. Pak může být nutné zvolit průchodky konstruované pro vyšší izolační hladiny, než jsou jinak požadovány pro provoz v nižších nadmořských výškách, viz kapitola 16 této normy a ČSN EN 60137 ed. 3.

izolace transformatoru 2016
Výrobce může při dielektrických zkouškách instalovat stínění svorek průchodek, ale žádné stínění uzemněných částí v blízkosti svorek nesmí tvořit část transformátorové konstrukce v provozu s výjimkou stínění požadovaného pouze během měření částečných výbojů.
Průchodky a přepínače odboček jsou přesně stanoveny, konstruovány a zkoušeny podle příslušných norem. Dielektrické zkoušky na kompletním transformátoru tvoří kontrolu správného použití a instalace těchto částí. V případě přepínačů odboček, které podle ČSN EN 60214-1 ed. 2 nejsou podrobeny dielektrickým výrobním kusovým zkouškám u výrobce přepínačů odboček, slouží zkoušky provedené podle této normy rovněž jako dielektrické kusové zkoušky tohoto komponentu.
Teplota izolačního systému při zkouškách nesmí být nižší jak 10 °C, ale jsou přípustné teploty vyšší, než které jsou uvedeny v ČSN EN 60076-1.
Transformátor musí být kompletně sestaven jako v provozu, pokud jde o všechny části, které mohou ovlivňovat dielektrickou pevnost transformátoru. Normálně se předpokládá, že izolační kapalina nebo plyn v průběhu zkoušek necirkulují a tedy chladiče nemusí být namontovány. Musí být instalováno zařízení konstruované k zachycování nebo detekci volného plynu produkovaného závadami v izolaci v průběhu zkoušek. Jestliže je v průběhu kterékoliv zkoušky detekován volný plyn, musí být vyšetřen jeho charakter a příčina jeho vzniku a případně musí být dohodnut mezi zákazníkem a výrobcem další postup.
Vnější přepěťové ochrany, jako například bleskojistky, není nutné instalovat; ochranná jiskřiště na průchodkách mohou být odstraněna nebo může být zvětšena jejich přeskoková vzdálenost, aby se vyloučilo jejich působení při zkouškách.
U velkých transformátorů je běžnou praxí, že se odeberou vzorky oleje před a po zkouškách pro analýzu rozpuštěných plynů.
Transformátory ponořené do kapaliny musí být zkoušeny se stejným typem kapaliny (minerální, esterová, silikonová atd.) a označením (s ohledem na vlastnosti, které mohou ovlivňovat výsledek zkoušky), která bude použita v provozu.
Někteří zákazníci mohou požadovat cirkulaci kapaliny u transformátorů s chlazením OD v průběhu zkoušky IVPD kvůli detekci možného výskytu elektrostatického náboje; v tomto případě se však jedná o velmi specifický požadavek a tento problém není řešen touto normou.
Transformátory pro spojení s kabelovou skříní nebo pro přímé spojení se zapouzdřeným zařízením SF6 mohou být konstruovány tak, aby mohla být provedena pro izolační zkoušky dočasná spojení, je-li to nutné pomocí dočasných průchodek. Po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem mohou být pro tento účel průchodky kapalina/SF6 nahrazeny vhodnými průchodkami kapalina/vzduch; v tomto případě konstrukce spodní části průchodky uvnitř transformátoru včetně umístění živých částí a vzdáleností náhradních průchodek uvnitř transformátoru musí být stejné (v rámci normálních odchylek rozměrů průchodky spojených s výrobními tolerancemi) jako u průchodek, které budou použity v provozu.
Má-li výrobce v úmyslu použít nelineární prvky (například bleskojistky nebo jiskřiště), zabudované do transformátoru nebo přepínače nebo připojené z vnějšku za účelem přepětí, musí být na to zákazník upozorněn v nabídce a při objednávce a musí to být vyznačeno ve schématu obvodu na výkonovém štítku transformátoru.
Jestliže některé svorky transformátoru zůstávají rozpojeny, když je transformátor v provozu napájen, pak je třeba uvážit možnost přenesení napětí do rozpojených svorek. Během zkoušek impulsy atmosférického přepětí všechny nezkoušené fázové svorky a svorky N budou normálně spojeny se zemí.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2022

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Monitorovací systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku